Hyppää pääsisältöön

Ammattiliitto Pron terveisiä tänään alkavaan hallituksen puoliväliriiheen

Kuva: Shutterstock
Suomen hallituksen puoliväliriihi, jossa hallitus päättää tulevan nelisvuotiskauden kehyksistä, käydään 21.-22. huhtikuuta. Pro nostamia näkökulmia puoliväliriiheen ovat muun muassa oikeudenmukainen tapa edistää paikallista sopimista ja työllisyyden edistäminen, mielenterveyspalveluiden saatavuus sekä palkkatasa-arvon edistäminen.

Ammattiliitto Pron terveisiä tänään alkavaan hallituksen puoliväliriiheen

Julkaistu 21.04.2021 klo 09:00
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
Suomen hallituksen puoliväliriihi, jossa hallitus päättää tulevan nelisvuotiskauden kehyksistä, käydään 21.-22. huhtikuuta. Pro nostamia näkökulmia puoliväliriiheen ovat muun muassa oikeudenmukainen tapa edistää paikallista sopimista ja työllisyyden edistäminen, mielenterveyspalveluiden saatavuus sekä palkkatasa-arvon edistäminen.

Paikallinen sopiminen 

Prolle on hyvin tärkeää, että vain järjestäytyneet työntekijät voivat osallistua luottamusmiehen valintaan työpaikalla.  

Työntekijöiden tulkintaetuoikeus paikallisen sopimisen ristiriitatilanteissa pitää varmistaa lainsäädännöllä. 

Luottamusmiehen suojaa on vahvistettava laissa. Luottamusmies on voitava valita myös sellaisessa järjestäytymättömässä yrityksessä, jossa noudatetaan jotakin työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Työnantajan on tunnustettava valinta.  

Luottamusmiehen asema ja valinta on aina ensisijainen luottamusvaltuutettuun nähden. Luottamusvaltuutetun käyttöä ja valtuuksia ei tule laajentaa nykyisestään järjestäytyneessä tai järjestäytymättömässä kentässä.  

Jos työpaikalla ei ole valittu luottamusmiestä, voisi enintään 10 hengen yrityksissä paikallisen sopimisen osapuolena toimia poikkeuksellisesti koko henkilöstö. Edellä mainitun hyväksyminen edellyttää, että ed. mainitut kohdat etenevät lainsäädäntövalmistelussa. Samalla tulee tarkastella lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnosta ja yhteistoimintalain soveltamisalan laajentamista vähintään 10 hengen yrityksiin.  

Työllisyyspolitiikka 

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun näkökulmasta tehtävä politiikka on vaihdellut hallituskausien vaihtuessa. Työllisyyden hoidossa tarvitaan nykyistä parempaa pitkäjänteisyyttä, jotta työllisyysaste nousisi. 

Työhallinnon henkilöstöstä on merkittävä määrä ollut vuosikausia määräaikaisissa palvelussuhteissa. Askeleet kohti pohjoismaista palvelumallia ovat oikeaan suuntaan ja luovat myönteistä näkymää. Vaikka 70 miljoonan panostus on merkittävä, tarvitaan edelleen runsaasti lisäpanostusta, jotta päästään palvelujen räätälöinnissä asiakkaan tilanteeseen sopivaksi muiden pohjoismaiden tasolle. 

Työllisyyden kuntakokeilu on ensimmäinen riittävän laaja kokeilu, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä palvelujen järjestämisestä jatkossa. Työllisuusvaikutusten luotettavan arvioimisen osalta reilun kahden vuoden kokeilu on seurantajaksona aivan liian lyhyt. 

Korostamme työllisyyspalveluiden ja toimintamallien kehittämisen tärkeyttä. Esimerkiksi toimiva yhteistyö valtion ja kuntien kesken on avain onnistumiseen.  

Olemme jo aiemmin viestittäneet, että perusteluja Ruotsin mallin mukaisen valtionyhtiön perustamiselle on olemassa sen yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi. Yhtiö toisi asiakkaille tärkeää vakautta ja pitkäjänteisyyttä.

Vaikeammin työllistettävien ja osatyökykyisten työllistymisen tukeminen on ratkaistava. On tärkeää, että työhakija saa tarvitsemansa palvelut, joiden avulla hän voi palata mahdollisimman nopeasti takaisin avoimille työmarkkinoille.

Lisäksi haluamme nostaa esille panostusten lisäämisen jatkuvaan oppimiseen ja työpaikkojen kehittämisen oppiviksi organisaatioiksi, joissa osaamisen kehittäminen on aidosti yksi työnteon muoto. 

Mielenterveyspalvelut 

Työterveyshuollon osaamista mielenterveyttä edistävässä ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevässä työssä sekä hoidossa ja kuntouttavassa toiminnassa tulee vahvistaa. Psykoterapian ja muun avun saatavuutta tulee parantaa sekä hoitosuhteen pysyvyyteen panostaa. STM:n mielenterveysstrategian tavoitteiden toteuttamiseen on erittäin tärkeää taata riittävä rahoitus, jolla turvataan kansalaisten laadukas ja nopea hoito mielenterveysongelmissa, jotka ovat merkittävä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen syy Suomessa. 

Erityisesti nuorten aikuisten jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvu on välttämätöntä saada taittumaan ja niistä aiheutuu valtava lasku sekä yksilöille että yhteiskunnalle.  

Palkkatasa-arvo 

Palkkatasa-arvoa edistetään muun muassa luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta vahvistamalla sekä säätämällä laki palkkojen avoimuudesta riittävän suurissa yrityksissä, jotta samalla voidaan taata yksityisyyden suojan säilyminen. 

Samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava ja riittävästä resurssoinnista on huolehdittava palkkatasa-arvon edistämiseksi. Uusia toimintatapoja etsitään esimerkiksi kaupallisten toimijoiden tietotaitoa hyväksikäyttäen. 

Tasa-arvovaltuutetun toiminnan tehostaminen vaatii resurssien vahvistamista muun muassa  tasa-arvolain valvonnan parantamiseksi. 

Lue myös  Pro: Puoliväliriihessä on turvattava suomalaisen telakkateollisuuden työpaikat ja varmistettava Rajavartiolaitoksen toimintakyky