Hyppää pääsisältöön

Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia muutoksia

Kokosimme yhteen vuoden 2021 aikana voimaan tulevia muutoksia, jotka vaikuttavat palkansaajan työehtoihin, verotukseen, eläkkeisiin ja koulutukseen.

Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia muutoksia

Julkaistu 29.12.2020 klo 09:49
Uutiset
Kokosimme yhteen vuoden 2021 aikana voimaan tulevia muutoksia, jotka vaikuttavat palkansaajan työehtoihin, verotukseen, eläkkeisiin ja koulutukseen.

Pro Uutiset

Työttömyysturvalakiin on tehty joustoja koronaviruspandemian takia. Tavoitteena on ollut turvata sekä palkansaajien että yrittäjien toimeentuloa. Osaa poikkeussäännöksistä jatketaan maaliskuun 2021 loppuun.

Koronaviruspandemian takia tehdyt muutokset jatkuvat vain osittain

Koronan takia säädettyjen lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan osittain. Nämä koskevat seuraavia asioita:

 • Sovitellun päivärahan 500 euron suojaosaa jatketaan 31.3.2021 asti.
 • Kokoaikatyöhön myönnettävän liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatkaedellytys jatkuu 31.3.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön silloin, kun edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä.
 • TE-toimisto ei tutki lomautetun opintojen pää- tai sivutoimisuutta vuoden 2021 loppuun asti. Muutos koskee lomautettuja, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.
 • Yrittäjät voivat saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea, jos yritystoiminnan tulot ovat laskeneet koronan vuoksi. Poikkeuslakia jatketaan 31.3.2021 asti. 
 • TE-toimistot voivat koronaviruspandemian takia järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin aina 31.1.2021 saakka.
 • Työtön työnhakija ei menetä oikeuttaan työttömyysetuuteen työllistymissuunnitelman toteuttamisen laiminlyönnin takia. Säännöstä jatketaan 31.1.2021 saakka.
 • Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta ennen 1.4.2021.

Muilta osin koronapandemian johdosta säädetyt muutokset työlainsäädäntöön päättyvät vuodenvaihteessa. Tältä osin esimerkiksi lainsäädännöllä ja työehtosopimuksin säädetyt lyhennetyt yhteistoimintaneuvotteluajat sekä lyhennetyt lomautusilmoitusajat poistuvat ja palataan normaaleihin lainsäädännön ja työehtosopimusten määräaikoihin 1.1.2021 lukien.

Omavastuuaikaa, 13 viikon työssäoloehtoa ja enimmäisaikalaskurin kulumista koskevia poikkeuksia ei jatketa

Omavastuupäiviä, työssäoloehtoa ja enimmäisaikaa koskevia poikkeuksia ei jatketa, joten ne päättyvät vuodenvaihteessa. Vuodenvaihteen jälkeen työttömyyden alun omavastuuajalta ei enää makseta työttömyysetuutta, mikäli omavastuuaika alkaa 1.1.2021 tai sen jälkeen. Työttömyyskassan verkkosivuilla on esimerkkejä omavastuuaikaa koskevan poikkeuslain vaikutuksesta ensi vuonna maksettaviin ansiopäivärahoihin.  

Ensi vuodesta lähtien työssäoloehdon täyttämiseen vaaditaan tavanomaiset 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä. Myös enimmäisaika (300–500 päivää) kuluu 1.1.2021 alkaen kaikilla ansiopäivärahan saajilla. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 ja muilla ansiopäivärahan saajilla 1.7.–31.12.2020.  

Ensi vuodesta alkaen TE-toimisto myös tutkii lomautetun yritystoiminnan pää-/sivutoimisuuden normaalisti.

Lomautuksen aikana on tärkeää muistaa pitää työnhaku voimassa. Mikäli lomautuksia jatketaan 1.1.2021 alkaen, tulisi työnhaku aktivoida jatkumaan myös 1.1.2021 alkaen. Mikäli lomautukset jatkuvat vuodenvaihteen yli, tarkista TE-toimiston Oma asiointi -palvelusta, mihin asti työnhaku on voimassa ja tarvittaessa jatka sitä.

Elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin 

 • Elinaikakerroin vuodelle 2021 on 0,94984. Kerroin pienentää vuonna 1959 syntyneiden vuonna 2021 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,016 prosenttia. 
 • Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2631. Työeläkeindeksi nousee noin 0,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Indeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. 
 • Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,465. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia. Kerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. 

Työeläkevakuutusmaksut 

 • 17–52-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 7,15 prosenttia.
 • 53–62-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu on 8,65 prosenttia.
 • Yli 62 vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu on 7,15 prosenttia.
 • Työnantajan keskimääräinen maksu on 16,95 prosenttia.
 • Alle 53-vuotiaiden yrittäjien työeläkemaksu on 24,4 prosenttia palkasta.
 • 53–62-vuotiaiden yrittäjien työeläkemaksu 25,60 prosenttia ja yli 63-vuotiaat yrittäjät 24,10 prosenttia palkasta. 

Työttömyysvakuutusmaksut 

 • Työttömyysvakuutusmaksuja korotetaan 0,32 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021.
 • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,40 prosenttia palkasta.
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta.
 • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,65 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta.

Sairausvakuutusmaksut 

 • Palkansaajan sairausvakuutusmaksu on 0,68 prosenttia.
 • Päivärahamaksu on 1,36 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 766 euroa.
 • Eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,65 prosenttia.
 • Työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia. 

Henkilöasiakkaiden verotus

Asuntovelan korot

Asuntovelan koroista vähennyskelpoista on 10 % vuonna 2021. 

Luontoisedut

Luontoisetuihin tulee seuraavat muutokset vuodelle 2021:

 • Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa vuosina 2021-2025.
 • Sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on verovapaa etu vuosina 2021-2025.
 • Työsuhdesähköauton latauslaite katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.
 • Työsuhdematkalippu on verovapaa 3 400 euroon asti vuodessa.
 • Työsuhdepolkupyörä on verovapaa etu 1 200 euroon asti vuodessa.  

Tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla

Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään 3,5 vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos 3 vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Säännöstä sovelletaan myös vuoden 2022 verotuksessa, jos 3,5 vuoden määräaika jatkuu vuoden 2022 puolelle.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 44 euroa, osapäivärahan 20 euroa ja ateriakorvauksen 11,00 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 44 senttiä kilometriltä.

Työtulovähennys ja kunnallisverotuksen perusvähennys

Työtulovähennyksen enimmäismäärä korotetaan 1 770 eurosta 1 840 euroon, ja kunnallisverotuksen perusvähennys enimmäismäärä korotetaan 3 540 eurosta 3 630 euroon. Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi.

Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin

Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin. Tiedot ilmoittaa etuuden maksaja, esimerkiksi Kela.

Koulutus

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta voimaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016.

Koronaepidemia huomioidaan opintotukilaissa

Lakimuutoksen myötä syyslukukauden 2020 aikana korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen ja -vähennykseen, vaikka tutkinnon suorittaminen olisi viivästynyt yhdellä lukukaudella. Opiskelijan pitää osoittaa, että opintojen viivästyminen johtuu koronaepidemiaan liittyvästä syystä. Syynä voi olla esimerkiksi koronavirusepidemiasta johtuva pakollisten opintojen estyminen korkeakoulujen tilojen sulkeutumisen vuoksi tai pakollisen harjoittelujakson estyminen.

Lisäaloituspaikkoja korkeakouluihin

Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 1 723 ja yliopistot yhteensä 4 231 lisäaloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022 alkaviin koulutuksiin.

Kela järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 1.1.2021 alkaen

Opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestäminen muuttuu 1.1.2021 alkaen, kun laki korkea-kouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan. Uuden lain myötä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut yhtenäistetään koko maassa. Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa palvelut valtakunnallisesti.
 

Lisätietoja muutoksista ministeriöiden, Kelan ja Verohallinnon sivustoilla

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla 
Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 alusta voimaan tulevat säädökset
Vuodenvaihteen muutoksia TEM:n hallinnonalalla
Vuodenvaihteen muutoksia LVM:n hallinnonalalla
Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla
Vuodenvaihteen 2020/2021 muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
Vuodenvaihteen muutoksia VM:n hallinnonalalla
Muutoksia Kelan etuisuuksiin vuonna 2021  
Verotuksen muutoksia 2021