Osaamisen kehittämisen tarpeet ja järjestelmät | Ammattiliitto Pro

Osaamisen kehittämisen tarpeet ja järjestelmät

Osaamisen ja työnkuvien kehittäminen on keskeinen osa työhyvinvointia ja organisaatioiden tuloksellista toimintaa. Työntekijän osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja osaamistarpeet muuttuvat iän ja tilanteiden mukaan, mistä hyvä organisaatio on erinomaisen hereillä.
 

Pron jäsenten koulutus- tai tutkintotaustaa on syytä analysoida siihen, miten teknologia muokkaa asiantuntija- ja esimiestyötä.

 

Nykyisen työtehtäviin liittyvän osaamisen riittävyys työntekijän työssä onnistumisen perusedellytys. Osaaminen on myös itsetunto- ja varmuustekijä sekä osa työturvallisuutta. Osaamisen riittävyyden toisena puolena on koko osaamispotentiaalin hyödyntäminen, jossa tärkeässä roolissa on organisaation toimintakulttuuri, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, osaamiskartoitukset ja työnkuvien jatkuva kehittäminen. Alla oleva tilastoanalyysi kertoo, millä tehtäväalueilla (työalueet, työn sosiaalinen luonne, käytetyt työopit ja yleiset työtoiminnot) on enemmän tai vähemmän osaamis- ja hyödyntämisvajetta. Työnkuvatekijät ovat vastaajien itse raportoimia toteutuneita tasoja. Osaamisen hyödyntämisessä kuvaa voi tulkita esim. siten, että millaisten tehtävien kautta osaaminen tulee parhaiten hyödynnetyksi (ja onko keinoja, joilla vaikuttaa asiaan?). Ongelmat osaamisen riittävyydessä heijastelee työtehtävän suhteellista vaikeutta (jonka pitäisi näkyä myös palkkauksessa). Työnkuvatekijä, kuten koulutukseen osallistuminen, voi toki itsessään olla signaali uusista osaamistarpeista.

Kuvassa vadelmanpunainen ja musta pystyviiva kuvaa ao. osaamismittarin keskiarvoa koko jäsenkunnassa (analyysi kohdistuu työnkuvatekijöiden poikkeamiin mittarin keskiarvosta). Työnkuvatekijät on kuvattu ylhäältä alas niiden palkkakontribuution mukaan, joten kuvasta ilmenee karkeasti, mistä tekijöistä prolaisten ansiot ovat syntyneet. Graafista on myös olemassa suurempi kuva.