Toimihenkilötyö ja digitalisaatio | Ammattiliitto Pro

Toimihenkilötyö ja digitalisaatio

Toimihenkilö -termillä tarkoitetaan esihenkilö-, asiantuntija- ja assistenttitehtävässä työskenteleviä työntekijöitä. Pelkkä ammattiryhmä tai jopa tehtävänimike ei vielä välttämättä paljasta työn fyysistä, sosiaalista ja tiedollista luonnetta. Digitalisaatiota käytetään usein kuvastamaan uudempaa teknologista ympäristöä, jossa data on sähköisessä muodossa ja sitä syntyy ja muokkaantuu automaattisemmin tekoälyn avulla. Myös robotiikka on läheisessä yhteydessä digitalisaatioon.

Teknologista muutosta on ollut niin kauan kuin on ollut ihmisten elämääkin. Informaation ja fysikaalisten järjestelmien teknologinen ympäristö vaikuttaa ihmisten toimintapoihin, arvoihin ja sosiaaliseen toimintakulttuuriin. Ammattiliitolle on kriittisen tärkeää seurata digitalisaation yhteyttä, koska sen seurauksena olemassaolevia työtehtäviä kuolee ja myös uusia syntyy.

Alla olevassa graafista ilmenee automatiikan ja robotiikan rooli Pron asiantuntijoiden ja esimiesten töissä sekä työn kysyntäolosuhteita.

Kun ajatellaan organisaatioiden tuottamia tuotteita, palveluja ja niihin liittyvää markkinointia, niin olennaista on myös tutkia, mitkä työnkuvatekijät tuottavat eniten työelämätyytyväisyyttä. Tyytyväisyyttä lisäävät työnkuvatekijät ainakin jossakin määrin varmasti parantavat myös tehdyn työn laatua.

 

Teknologisen muutoksen osuuden arviointi kaikista muista työn kysyntään liittyvistä tekijöistä on varsin monimutkainen ongelma. Työn kysyntään liittyy globaaleja suhdannetekijöitä, jotka heilauttelevat työn kysyntämittareita kuten yllä olevassa kuvassa.

Laaja ja monialainen jäsenkunta ilmenee myös rikkaana työympäristöjen maailmana, josta kertoo alla oleva tilastograafi.

 

Ihmisten kanssa toimiminen tuottaa ratkaisevan osan organisaatioiden arvosta tai hyödystä. Laajemmin ajateltuna hyvinvoiva sosiaalinen järjestelmä rakentuu siitä, että ihmiset palvelevat osaavasti ja luotettavasti toinen tosiaan erilaisissa asioissa. Esimerkiksi tietoa jaetaan ja jalostetaan sosiaalisissa verkostoissa, joissa toimiminen vaatii sosiaalisia taitoja ja hyvää kielellistä ilmaisua. Sosiaalisen pääoman määrää ja laatua onkin seurattava rinnatusten teknologian muuttumisen kanssa.

Prolaisia asiantuntija- ja esimiestehtäviä kohtaa teknologian jatkuva muutos. Toisaalta teknologia auttaa työtehtävissä, mutta toisaalta automatisointi myös korvaa aiemmin ihmisen tekemiä suoritteita. Ilmiö voi muodostua ihmistyön eloonjäämiskysymykseksi. Ellei poistumisen tilalle synny vastaavasti uutta ihmisen suorittamaa työtä, niin työn kokonaiskysyntä vähenee ja työttömyys kasvaa. Alla oleva tilastokuva kertoo, missä toimialoissa ja tehtäväasemissa tekoälyn, digitalisaation ja robotisaation vaikutus nykyisen toimihenkilötyön poistumiseen näyttää olevan tilastollisesti suurinta. Toimialaluokitus perustuu Tilastokeskuksen viralliseen luokitukseen, toimialaluokkien kirjainkoodien tarkemmat kuvaukset näet toimialaluokituskuvauksesta.

Työ osaltaan määrittää myös ihmisen ns. yhteiskuntaluokkaa.

Työn todellista luonneta voidaan kuvata mm. työtoimintojen avulla. Yksittäisen työntekijän työprosessit ja työn "verkottuminen" osaksi muuta organisaatiota on kiinnostava arvonluonnin näkökulmasta, mitä töitä organisaatiot katsovat tarpeellisiksi jne. Toisaalta jonkin yksittäisen tehtävän yli- tai alikorostuminen voi olla merkki tuottavuus- tai hyvinvointiongelmista. Palkan lisäksi työntekijän hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti myös tyytyväisyys työn kohteeseen, osaamisen käyttöön ja saatuun työyhteisön arvostukseen. 

Alla olevan kuvahäkkyrästä selviää, mitkä työn osa-alueet ovat olleet ajassa keskimäärin yleisimpiä tai harvinaisempia asiantuntijoiden ja esimiesten työn arjessa. Näyttääkö painotus mielestäsi tulevaisuuden ihmistyöltä? Toimialavertailussa myös kiinnostavaa on, että poikkeavatko työnkuvaprofiilit merkittävästi verrattuna ansiotasoon?

 

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.