Hoppa till huvudinnehållet

Om upphörande av anställning och arbetslöshet

Kuva: Shutterstock

Om upphörande av anställning och arbetslöshet

Anställningen kan upphöra när den angivna tiden har löpt ut, genom uppsägning, hävning eller, i en särskild situation, att anställningen anses hävd. Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan upphäva anställningen när det finns rättsliga skäl för det.
Vanliga frågor om uppsägning

Lagen skyddar dig, så din arbetsgivare har endast rätt att säga upp dig av vägande skäl. En sådan anledning är till exempel om det arbete som erbjuds minskar eller upphör. Arbetsgivaren har också grund för uppsägning om du bryter mot dina skyldigheter som anställd. I det här fallet måste du dock enligt lag ges möjlighet att korrigera ditt sätt att agera.

Du får inte sägas upp av skäl som sjukdom, funktionsnedsättning, fackföreningsverksamhet eller av ideologiska skäl. Om uppsägningen sker utan saklig och godtagbar anledning är arbetsgivaren skyldig att ersätta dig för den olagliga uppsägningen.

På din begäran ska arbetsgivaren utan dröjsmål skriftligen ange skälen till uppsägningen och slutdatumet för din anställning.

Som anställd kan du säga upp dig genom att skriftligen eller muntligen meddela din arbetsgivare. Du har ingen skyldighet att motivera uppsägningen.

Om du säger upp dig är uppsägningstiden en månad om anställningen har pågått i mer än fem år. I en anställning på mindre än fem år är uppsägningstiden 14 dagar.

Om uppsägningen av ditt arbetsavtal sker på initiativ av din arbetsgivare är uppsägningstiden högst sex månader. Detta gäller anställningar som har varat i mer än 12 år. I anställningar som har pågått i upp till ett år är uppsägningstiden 14 dagar.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också komma överens om något annat om uppsägningstiden efter uppsägningen av anställningen, men båda måste samtycka till ändringen. Inte heller då får uppsägningstiden överstiga sex månader.

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter uppsägningen. Om uppsägningstiden är flera månader upphör anställningen dagen med samma ordningsnummer som meddelandet om uppsägning har getts.

När arbetsavtalet är tidsbegränsat kan anställningen inte sägas upp innan perioden har löpt ut, såvida det inte har avtalats separat i arbetsavtalet. Detta gäller både dig och din arbetsgivare. Ärendet kan dock vanligtvis avtalas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om prövotid har avtalats separat i ditt arbetsavtal kan avtalet hävas under prövotiden trots den utsatta tiden. En visstidsanställning kan också vara uppsägningsbar om det har avtalats separat. Det innebär att den kan sägas upp av båda parter.

Med slutlön avses en normal lön som betalas ut under uppsägningstiden, inklusive alla normala naturaförmåner för uppsägningstiden. I samband med den utbetalas även outnyttjade semesterdagar, intjänad saldoledighet och övertid. Slutlönen ska betalas in till arbetstagarens konto på sista arbetsdagen, om inget annat har överenskommits i arbetsavtalet.

Ditt arbetsavtal kan hävas under prövotiden utifrån att det är prövotid. Då gäller inte uppsägningstiderna. Anställningen upphör omedelbart samma dag som antingen du eller din arbetsgivare meddelar att prövotiden är grund för uppsägning. Du eller arbetsgivaren behöver inte vid upphävningen redovisa några andra skäl för att häva anställningen än att det finns prövotid.

Ytterligare information

Arbetstagaren kan bli uppsagd under alterneringsledighet, studieledighet eller sjukledighet, men i så fall måste arbetsgivaren bevisa att uppsägningen inte berott på ovan nämnda faktorer. I situationer där arbetsgivaren till exempel stänger ner en hel avdelning krävs ingen särskild motivering, eftersom uppsägningen är riktad till hela avdelningen och inte till vissa personer.

Under moderskaps-, föräldra- och vårdledighet har arbetstagaren ett så kallat förstärkt uppsägningsskydd. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren under denna period måste uppsägningen ha mycket starka motiveringar. Därför säger arbetsgivare knappt upp någon under familjeledigheten. Endast i riktigt krävande situationer, som konkurs eller nedläggning, kan en anställning sägas upp för en person som är familjeledig. Under partiell vårdledighet gäller inget förstärkt uppsägningsskydd, utan i det fallet måste arbetsgivaren helt enkelt motivera att uppsägningen inte berodde på partiell vårdledighet.

Uppsägningstiden är normal arbetstid och påverkar inte arbetet eller dina  skyldigheter som anställd. Arbetsgivaren kan dock ensidigt ta bort din arbetsplikt under uppsägningstiden. I detta fall behöver du inte komma till jobbet under uppsägningstiden, men lönen måste betalas normalt fram till uppsägningstidens slut. I det här fallet kan arbetsgivaren ta bort till exempel en tjänstebil, telefon eller dator, men när hen gör det måste hen betala ut naturaförmånerna i lönen.

Vakava kokenut mies
Var får jag information om inkomstrelaterad dagpenning?
Mera information om hur den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms och om att ansöka om den hittar du bakom länken nedan. Du kan också alltid vända dig till experterna i arbetslöshetskassan.
seittejä ja rihmoja
Kom ihåg att meddela förbundet om oavlönade tidsperioder

Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i Pros medlemsavgift.  Medlemskapet i kassan kvarstår då du betalar medlemsavgift för alla månader du har löneinkomst. Av förmånerna som Arbetslöshetskassan Pro betalar inkasseras medlemsavgift automatiskt.  

Kom ihåg att meddela förbundet om alla oavlönade tidsperioder. Det behändigaste sättet att meddela om det är att fylla i den digitala blanketten.

Viivoja ja pisaroita
Vill du ha svar på arbetslöshetsskyddsfrågor?

I Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst kan du bland annat bläddra och uppdatera egna uppgifter och uppgifter i anslutning till utbetalningen, kommunicera med kassans förmånsbehandlare samt sända ansökningar (alla) om dagpenning och bilagor elektroniskt. Användning av tjänsten är gratis för medlem.

Kassan tryggar din utkomst även under alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande service. 

valoja ja varjoja
Undrar du om du får inkomstrelaterad dagpenning?

Hur mycket betalas det till dig i inkomstrelaterad dagpenning eller när kommer pengarna på kontot? Inkomstrelaterad dagpenning betalas om du under tiden som medlem uppfyllt arbetsvillkoret och betalat medlemsavgifterna under tiden i arbete. 

Arbetsvillkoret uppfylls då du innan arbetslösheten varit tillräckligt länge i sådant lönearbete, där arbetstiden under var vecka överstigit fastställt minimi. 

Kasvin lehtiä
Vi stöder dig under arbetslöshet
Kasvin lehtiä

Även den bästa expert eller chef kan ibland bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls.  Då du söker nytt arbete hjälper vi dig också vid personlig sparrning, med videor eller webbinarier, precis som det passar dig. 

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.