Hoppa till huvudinnehållet

Lönesättning

Expert- och chefslöner baseras på det lönesystem som bestäms i kollektivavtalet och om lönen avtalas i arbetsavtal innan arbetet påbörjas. Lönesystemet består av en bedömning av arbetets svårighetsgrad samt en personlig löneandel och eventuella arbetsplatsspecifika delar. Även andra lönetillägg relaterade till exempelvis arbetstid och övertid har fastställts i kollektivavtalet. Lönen kan vara antingen en månadslön eller timlön. Arbetsgivaren måste följa lönebestämmelserna i kollektivavtalet som binder arbetsgivaren.

Din lön ska betalas den sista dagen i löneperioden om inget annat har avtalats. I regel bestäms lönedagen i ditt arbetsavtal eller det kollektivavtal som ska följas i anställningen. Om din lön förfaller på en söndag eller kyrklig helgdag betalas den ut föregående vardag. Löneutbetalningen bör ske regelbundet på de datum som överenskommits i avtalen. Om lönedagen inte har avtalats betalas lönen en gång i månaden. Om lönen fastställs för en period som är kortare än en vecka kan den betalas ut två gånger i månaden.

På den ordinarie lönedagen betalas lönerna ut för varje arbetsperiod. I flera kollektivavtal har man dock kommit överens om att icke-regelbundna tillägg, såsom övertid och skifttillägg kan betalas ut i samband med den löneutbetalning som följer arbetsmånaden. Om en del av din lön bestäms av en vinstandel, provision eller annan liknande grund kan betalningsperioden för denna andel vara längre än den som föreskrivs, dock högst 12 månader.

Lönen betalas in på det konto som du har meddelat och ska vara tillgänglig för dig på förfallodagen. När arbetsgivaren betalar ut lönen ska hen ge dig en specifikation som visar lönebeloppet och grunderna till det fastställda beloppet. Kontrollera att arbetsgivaren har dragit av skatter och andra lagstadgade avgifter från lönerna som betalas ut. Behåll dessutom din lönespecifikation. Om din lön betalas kontant ska arbetsgivaren ha ett kvitto eller annat betalningsintyg som du har undertecknat.

När anställningen upphör löper löneperioden också ut. Vid försenad betalning av lön har du rätt att få full lön för väntedagar utöver räntan enligt räntelagen, dock för högst sex kalenderdagar. Löneutbetalningen försenas om lönen inte betalas ut senast den lönedag som överenskommits i arbetsavtalet. Om utbetalning av lön vid anställningens upphörande inte har avtalats ska lönen vara tillgänglig på ditt konto den sista anställningsdagen.

Arbetsgivaren är skyldig att betala full lön om du har varit tillgänglig för arbetsgivaren i enlighet med avtalet utan att kunna arbeta av skäl som beror på arbetsgivaren, om inget annat har överenskommits.

Om du är förhindrad att göra ditt jobb på grund av brand som drabbat arbetsplatsen, exceptionell naturhändelse eller liknande skäl som är oberoende av dig eller din arbetsgivare, har du rätt att få din lön för den hindrade tiden, dock högst i 14 dagar. Men om orsaken till förhindrat arbete är andra arbetstagares stridsåtgärder som inte är beroende av dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, har du likväl rätt att få lön i högst sju dagar.

Om den förfallna lönen inte betalas ut ska du kräva att arbetsgivaren betalar den försenade lönen omedelbart. Om du inte får svar på utebliven löneutbetalning inom skälig tid, eller om lönen inte har betalats ut inom två veckor efter dess förfallodatum med lön för väntetiden och dröjsmålsränta kan du lämna in en ansökan om lönegaranti. Lönegarantisystemet garanterar betalning av fordringar som härrör från arbetstagarens anställningar i händelse av arbetsgivarens insolvens. Ansökan om lönegaranti ska lämnas in till NTM-centralen senast tre (3) månader efter fordringens förfallodag.

Vår elektroniska löneräknare hjälper våra medlemmar att bedöma sina lönenivåer. Uppgifterna baseras på en storskalig medlemsundersökning. Lönefrågor kan också utredas genom att prata med förtroendemannen på arbetsplatsen eller genom att kontakta Pros avtalsexpert på närmaste regionkontor.

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om en nettolön kan du uppskatta beloppet för din bruttolön med hjälp av en netto-/bruttolöneräknare. Räknaren lämpar sig för situationer där nettolönen är den enda löneinkomsten och arbetsgivaren inte ansvarar för att betala skatt på andra inkomster.

Nainen laittaa seteleitä lompakkoon, raha ja talous

Arbetsgivarens konkurs och lönegaranti

Vid konkurs kan ditt anställningsförhållande avslutas med en två veckors uppsägningstid och du kan ha innestående lönefordran eller andra fordringar gentemot bolaget. I Finland finns ett lönegarantisystem som hjälper till att få fordringarna betalda.

Lönegarantin ska sökas inom tre månader från det fordringarna förfallit. Lönegarantin täcker olika fordringar, såsom löner och semesterpremier, högst upp till 19 000 euro. Till lönegarantin hör också skatter och begränsningar.

Aikuinen nainen hymyilee, vaaleanpunainen tausta

Tjäna mer genom att vara medlem i förbundet

Enligt Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning framgår graden av organisation på arbetsplatsen tydligt av lönenivån. När antalet Pro-medlemmar ökar från 15–20 procent till minst 75 procent på arbetsplatsen stiger även lönen med i genomsnitt fem procent.