Hoppa till huvudinnehållet

Överlåtelse av rörelse

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Överlåtelse av rörelse

Överlåtelse av rörelse avser överlåtelse av ett företag, en verksamhet, organisation eller stiftelse eller dess funktionella del till en annan arbetsgivare om verksamheten som överlåts eller en del av den förblir likartad efter överlåtelsen. I samband med detta övergår de anställda till ny arbetsgivare som så kallade gamla arbetstagare enligt villkoren för den tidigare anställningen.
Gå direkt till det innehåll som intresserar dig
Vad betyder överlåtelse av rörelse

Överlåtelse av rörelse handlar om att överföra den funktionella helheten till en ny arbetsgivare. Arbetsgivaren måste alltså bytas. En omorganisation av samma företag och överföring av uppgifter från en enhet till en annan inom samma organisation uppfyller inte kännetecknen för överlåtelse av rörelse.

Målet med överlåtelse av rörelse är att fortsätta den verksamhet som ska avyttras, och detta görs ofta genom ett avtal mellan överlåtaren och mottagaren. Enbart försäljning eller sammanslagning av aktier uppfyller inte kännetecknen för överlåtelse av rörelse. Den verksamhet som ska överlåtas måste förbli identisk eller liknande för att det ska vara fråga om överlåtelse av rörelse. Verksamheten behöver dock inte fortsätta exakt likadant med mottagaren.

Verksamheten bör fortsätta oavbrutet, men det betyder inte att det inte kan bli något kort avbrott däremellan, till exempel på grund av renovering av verksamhetslokaler eller förnyelse av maskiner och utrustning. Den avgörande faktorn är om avbrottet kan betraktas som tillfälligt.

Verksamhetens identitet bör också bevaras, dvs. föremålet för överlåtelse är en verksamhet som bör utgöra en funktionell helhet. Det kan därför inte betraktas som en överlåtelse av rörelse att en maskin eller utrustning säljs eller att en enskild anställds arbetsuppgifter överförs till ett annat företag om liknande uppgifter fortfarande utförs i företaget av andra anställda. Vid överlåtelse av rörelse gäller alltid ett övergripande omdöme där ovanstående punkter uppmärksammas.

I samband med överlåtelsen av rörelsen övergår du som så kallad gammal anställd enligt villkoren för din tidigare anställning till arbete för din nya arbetsgivare. Detta innebär att rättigheterna och skyldigheterna i anställningen förblir oförändrade. Den nya arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra villkoren för din anställning.

Vid överlåtelse av rörelse erbjuder mottagaren av överlåtelsen ofta nya arbetsavtal för de anställda att underteckna. I dessa situationer är det viktigt att vara extra noggrann, eftersom det nya arbetsavtalet som erbjuds i många fall kan innehålla en försvagning av de tidigare anställningsvillkoren. Det är värt att komma ihåg att du inte är skyldig att teckna ett nytt arbetsavtal med din nya arbetsgivare, för arbetsavtalet med den tidigare arbetsgivaren är bindande för den nya arbetsgivaren som sådant.

Mottagaren till överlåtelsen av rörelsen är skyldig att följa det kollektivavtal som överlåtaren följer fram till slutet av kollektivavtalsperioden, även om det är ett annat kollektivavtal än det som den nya arbetsgivaren har tillämpat på sina tidigare anställda.

Överlåtaren och mottagaren av överlåtelsen är solidariskt ansvariga för arbetstagarens anställningsfordringar som förfallit före överlåtelsen av rörelsen (till exempel övertidsersättning, semesterersättning och semesterpremie/-penning). Arbetstagaren kan begära dessa fordringar av endera parten. Överlåtaren är ansvarig för dessa gentemot mottagaren av överlåtelsen, om inget annat har överenskommits. Undantaget är en konkurssituation. Om överlåtaren är ett konkursbo ansvarar det vanligtvis inte för anställningsfordringar som förfaller före överlåtelsen.

Överlåtelsen av rörelsen leder inte till någon förändring av förfallodatum för anställningsfordringar. Överlåtaren betalar till exempel inte ut semesterersättning till arbetstagaren för intjänad semester som inte har tagits ut, utan mottagaren betalar semesterlön för semestern efter överlåtelsen av rörelsen, även om kvalifikationsåret, då semestern intjänats, redan har löpt ut före överföringen.

Mottagaren till överlåtelsen av rörelsen ansvarar ensam för de anställningsfordringar som förfaller efter överlåtelsen.

Överlåtaren och mottagaren till överlåtelsen får säga upp arbetstagarens arbetsavtal endast om det finns skäl för uppsägning enligt arbetsavtalslagen. Överlåtelse av rörelse som sådan är inte en tillräcklig grund för uppsägning.

Om du inte vill flytta till ett nytt företag till följd av överlåtelsen av rörelsen har du en särskild uppsägningstid enligt arbetsavtalslagen. En anställd som övergår vid överlåtelsen av en rörelse får säga upp sin anställning så att den upphör dagen för överlåtelsen om hen har informerats om överlåtelsen av rörelsen minst en månad före dagen för överlåtelse. Denna rättighet har arbetstagaren oavsett hur lång uppsägningstid hen annars skulle ha haft. Om arbetstagaren har informerats om överlåtelsen av rörelsen vid ett senare tillfälle får hen säga upp sin anställning så att den upphör från dagen för överlåtelsen eller därefter, dock senast en månad efter det att hen informerats om överlåtelsen. Den särskilda uppsägningsrätt som nämns här gäller även visstidsanställda.

Ja, omställningsförhandlingar i enlighet med samarbetslagen bör föras i följande situationer:

  • då arbetsgivaren av ekonomiska grunder eller produktionsgrunder överväger att säga upp, permittera eller överföra till deltid en eller flera arbetstagare och ensidigt ändra väsentligt villkor i arbetsavtalet
  • då arbetsgivaren överväger väsentliga ändringar i arbetsuppgifter, arbetsmetoder, organisering av arbete, organisering av arbetsutrymmen eller organisering av ordinarie arbetstid, vilka omfattas av arbetsledningsrätten, och som påverkar en eller flera arbetstagares ställning.

Informationsskyldigheten enligt samarbetslagen gäller både överlåtaren och mottagaren av överlåtelsen. Båda parter ska för de berörda personalgruppernas representanter redogöra datum för överlåtelsen eller det planerade datumet för överlåtelsen, orsakerna till överlåtelsen, de rättsliga, ekonomiska och sociala konsekvenserna för de anställda som följer av överlåtelsen och de åtgärder som planeras för de anställda.

Överlåtaren ska uppge ovannämnda information hen har till personalgruppernas representanter i god tid innan överlåtelsen genomförs. Mottagaren i överlåtelsen ska förse personalgruppernas representanter med denna information senast en vecka efter det att överlåtelsen har slutförts.

Mottagaren i överlåtelsen ska ge personalgruppernas representanter möjlighet att ställa mer specifika frågor och svara på de frågor som ställs.

Arbetslivets informationsbank

Svar på många arbetslivsfrågor.