Hoppa till huvudinnehållet

Permittering

Permittering

Permittering avser arbetsgivarens ensidiga beslut att tillfälligt avbryta löneutbetalningen och arbetet medan anställningen fortsätter. Detta kan uppnås genom att förkorta den dagliga eller veckovisa arbetstiden eller genom att permittera personen helt. Permitteringar kan pågå antingen under en viss förutbestämd period eller kan fortsätta tills vidare.
Vanliga frågor om permitteringar

Endast personer med en tillsvidareanställning kan permitteras. Undantaget är visstidsanställningar baserade på vikariat. I detta fall kan vikarien bli permitterad om personen hen vikarierar för också skulle bli permitterad i den aktuella situationen. Permitteringsgrunden kan gälla antingen särskilda avdelningar eller funktionella enheter eller hela personalen.

Behovet av permittering kan bero på låg efterfrågan på en viss produkt, i vilket fall endast en viss produktionslinje påverkas. I detta fall måste arbetsgivaren i första hand tilldela de permitterade annat arbete enligt arbetsavtalet, till exempel på en annan avdelning. Det finns inga verkliga skäl för permitteringar om de permitterades arbete utförs av till exempel inhyrd arbetskraft.

Permitteringarna följer den turordning som överenskommits i kollektivavtalet.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt turordningen när behovet av permitteringar inte gäller alla anställda. I sådana fall ska de som har förlorat en del av sin arbetsförmåga hos den ifrågavarande arbetsgivaren inte vara bland de första som permitteras. Man uppmärksammar även anställningens längd och antalet minderåriga barn.

Dessutom har man vid omställningsförhandlingar lokalt kunnat komma överens om frågor som ska beaktas vid beslut om permitteringar.

Man kan permittera en anställd om tillfälliga svårigheter hindrar företagets verksamhets- eller betalningsförmåga. Enligt arbetsavtalslagen har arbetsgivare rätt att permittera i två fall:

  1. I en situation där arbetstagaren kan sägas upp på grund av de ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker som avses i arbetsavtalslagen. I detta fall är permitteringstiden inte begränsad. Obs! Före permitteringar ska omplacering och utbildning utredas i enlighet med arbetsavtalslagen.
  2. I en situation där arbetet eller möjligheten att anordna arbete tillfälligt har minskat. I det här fallet beräknas permitteringen pågå i upp till 90 dagar. Före permitteringar ska man utreda om annat arbete rimligen kan ordnas för arbetstagaren eller om hen kan utbildas efter arbetsgivarens behov.

Skälen till permitteringen måste noggrant ses över med personalen eller förtroendemannen i omställningsförhandlingar, där andra lösningar söks för att undvika permitteringar. Arbetsgivaren kan tillgripa permitteringar om de andra alternativen som diskuteras i omställningssförhandlingarna inte lämpar sig för företagets situation.

Permitteringar ska alltid ske i enlighet med arbetsgivarens faktiska behov. De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om situationer där behovet av permitteringar ändras från det som har uppgetts.

Arbetsavtalslagen föreskriver inte om återtagande, senareläggning eller avbrytande av permitteringar. Det står dock klart att även enligt arbetsavtalslagen måste permitteringar återtas om permitteringsbehovet försvinner.

Arbetsgivaren är skyldig att underrätta arbetstagaren, som är permitterad tillsvidare, om permitteringens upphörande minst sju dagar före arbetets början. Då ska arbetstagaren återigen vara tillgänglig för sin arbetsgivare.

Under permitteringen finns det anledning att ta emot tillfälligt arbete, eftersom vägran att göra det kan leda till tillfällig förlust av rätten till arbetslöshetsskydd.

Under permitteringen kan man även acceptera annat arbete. Annat arbete kan också utföras i ett konkurrerande företag. Däremot är det förbjudet att bedriva affärsverksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. För permitterad som ingått nytt arbetsavtal är uppsägningstiden fem dagar. Uppsägningstiden gäller för tillsvidareanställningar och visstidsanställningar.

Arbetstagaren har rätt till sjuklön trots att permitteringen har inletts om meddelandet om permittering ges under en sjukskrivning som fortsätter när permitteringen börjar. Arbetstagaren har också rätt till sjuklön om sjukskrivningen fortsätter baserat på samma diagnos som tidigare efter meddelandet om permittering.

Arbetstagaren har inte rätt till sjuklön när permitteringen börjar om meddelandet om permittering lämnas innan sjukskrivningen börjar.

Ytterligare information

Under permittering intjänas semester så att högst 30 dagar i taget anses vara dagar berättigade till semester. Med dagar avses arbetsdagar. Nytt kvalifikationsår gör inte att 30 dagar räknas på nytt.

Tills vidare permitterad intjänar alltså semester bara för de första 30 permitteringsdagarna.

Om permitteringen likväl genomförts genom att förkorta veckoarbetstiden, intjänar man vid sådan permittering semester under sex månader. Då kvalifikationsåret byts inleds räknandet av en ny sex månaders period.

Permitterade med förkortad arbetsdag intjänar semester på normalt sätt.

Bestämmelserna i semesterlagen är bindande även i permitteringssituationer, så arbetsgivaren är till exempel skyldig att ge permitterad arbetstagare semester under semesterperioden, det vill säga under tiden 2.5–30.9.

Du har också under permittering rätt att använda din tjänstebostad då du som löneförmån eller på basis av hyresavtal i anslutning till anställningsförhållandet har en sådan till ditt förfogande.

Det bestäms inte i lagen om andra naturaförmåner, så för deras del ska man avtala lokalt om saken.

Arbetstagare kan använda företagshälsovården även under permittering.

Permitteringar ska föregås av omställningsförhandlingar

Arbetsgivaren ska lämna en förhandsutredning om permitteringar i första hand till förtroendemannen. Om det inte finns någon förtroendeman ges rapporten till personer som är aktuella för en eventuell permittering. Utredningen bör visa orsaken till permitteringen, beräknad omfattning, genomförande, startdatum och permitteringstid eller uppskattad permitteringstid. De anställda eller deras representant måste också ges möjlighet att bli hörda om utredningen.

Om den tillfälliga permitteringen beräknas pågå i mindre än 90 dagar kan arbetsgivaren fullgöra sin skyldighet att förhandla i enlighet med lagen om samarbete om hen har omställningsförhandlat med personalrepresentanter i minst 14 dagar innan hen fattar ett beslut om genomförande av permitteringar och meddelar om permittering.

Om permitteringen beräknas gälla tills vidare är den kortaste förhandlingstiden fortfarande 14 dagar om permitteringarna gäller färre än 10 anställda. Om behovet av tillsvidarepermittering berör tio eller fler anställda är den kortaste förhandlingstiden 6 veckor.

Omställningsförhandlingarna ska föras samtidigt för alla personalgrupper, om permitteringsgrunden är densamma i alla fallen. Att dela upp förhandlingarna i hopp om en kortare förhandlingsperiod kan leda till brott mot lagen om samarbete för arbetsgivarens del.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.