Hoppa till huvudinnehållet

Pros förtroendeman, jurist och arbetarskyddsfullmäktig som ditt stöd

Din närmaste kontakt i Pro är vanligen arbetsplatsens förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig. Båda arbetar i ditt företag och sköter sina uppdrag med Pros stöd.

Utöver förtroendepersonerna på arbetsplatsen har du till ditt förfogande Pros sakkunniga och jurister. De ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. För dig är också rättshjälpen avgiftsfri och riskfri.

Förtroendemannen har hjälp mig med mycket

Av din egen förtroendeman får du svar på frågor just för din arbetsplats. Har han eller hon till exempel förhandlat att semesterpremien betalas redan i början av maj? Förtroendepersonerna hjälper också till exempel i situationer med osakligt bemötande. De arbetar i ditt företag och sköter sina uppdrag med Pros stöd.
Tarjoamme luottamushenkilölle monipuolisia koulutuksia.

Förtroendepersonerna arbetar på din arbetsplats och sköter sina uppdrag med förbundets stöd.

Förtroendemannen representerar i företaget Fackförbundet Pros organiserade arbetstagare och övervakar tillämpningen av lagar och avtal.

Förtroendemannen hjälper medlemmarna i sitt förbund i problemsituationer och är med och utvecklar arbetsgemenskapen. Han eller hon fungerar som den primära företrädaren, som arbetstagarna valt, i förhandlingssituationer.

På arbetsplatsen bör alla förbundets medlemmar få veta vem som är deras förtroendeman.

Arbetarskyddsfullmäktigen är för sin del expert på arbetsplatsens säkerhet. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar på arbetsplatsen som personalens representant att arbetarskyddslagen förverkligas. Han eller hon sätter sig in i arbetarskyddsfrågorna på sin arbetsplats och deltar i arbetarskyddsinspektionerna på arbetsplatsen.

Våra sakkunniga och jurister finns alltid som stöd för dig

Funderar du till exempel på hur mycket semester du får, hur semesterpremien/-penningen räknas, om ditt arbetsavtal har gjorts rätt eller om man måste bli på övertid? Utöver arbetsplatsens förtroendepersoner har du till ditt förfogande Pros sakkunniga personal. Våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen. De ger råd och förhandlar om tvister på arbetsplatsen med arbetsgivaren, ingår avtal med arbetsgivarförbunden och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. Rättshjälpen är avgifts- och riskfri för dig.*

*Vi ersätter rättegångskostnaderna för förbundets medlemmar utan självrisk och begränsningar i maximala rättegångskostnader, fastän rättegångskostnaderna skulle öka till tiotusentals euro och rättegången skulle fortsätta i högre rättsinstans. Rättshjälpen omfattar juridisk rådgivning, förlikningsförhandlingar och rättshjälp i domstol. Beslutet om att föra ett ärende till domstol fattas av Pros chefsjurist. Förutsättningen för rättshjälp är att medlemskapet varit i kraft minst tre månader före händelsen, för vilken rättshjälp söks och att medlemsavgiften betalats enligt förbundets stadgar. Förutsättningen för rättshjälp i domstol är att medlemmens krav grundar sig på lag eller avtal och att medlemmen utgående från de utredningar han eller hon presenterat sannolikt inte behandlats i enlighet med lag och avtal.

Bekanta dig med ofta ställda frågor

I arbetsavtalet bör man avtala om alla centrala frågor. I avtalet ska åtminstone följande ingå:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn, personbeteckning samt hem- eller affärsort
 • Datum för då anställningsförhållandet börjar
 • Kollektivavtalet som tillämpas
 • De huvudsakliga arbetsuppgifterna
 • Platsen för utförande av arbetet
 • Anställningsförhållandets varaktighet 
 • Uppsägningstid
 • Prövotid
 • Arbetstid
 • Lön och lönebetalningsperiod 
 • Semester

Ett tidsbestämt avtal kan ingås bara om det finns motiverad orsak. Ett sådant skäl kan vara till exempel vikariat orsakat av en annan arbetstagares frånvaro.

Vår elektroniska löneräknare hjälper våra medlemmar att bedöma sina lönenivåer. Uppgifterna baseras på en storskalig medlemsundersökning. Lönefrågor kan också utredas genom att prata med förtroendemannen på arbetsplatsen eller genom att kontakta Pros avtalsexpert på närmaste regionkontor.

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om en nettolön kan du uppskatta beloppet för din bruttolön med hjälp av en netto-/bruttolöneräknare. Räknaren lämpar sig för situationer där nettolönen är den enda löneinkomsten och arbetsgivaren inte ansvarar för att betala skatt på andra inkomster.

Du har rätt att skjuta upp semestern från den första sjukdagen om du är arbetsoförmögen vid semesterns början eller under semestern på grund av sjukdom, olycksfall eller nedkomst.

Om du blir sjuk på semestern ska du begära att din arbetsgivare flyttar semestern utan dröjsmål. Förse även arbetsgivaren med en saklig redogörelse om sjukdomen eller olyckan, till exempel ett läkarintyg.

Kontrollera även de bestämmelser som rör sjukdom i ditt kollektivavtal.

Lagen skyddar dig, så din arbetsgivare har endast rätt att säga upp dig av vägande skäl. En sådan anledning är till exempel om det arbete som erbjuds minskar eller upphör. Arbetsgivaren har också grund för uppsägning om du bryter mot dina skyldigheter som anställd. I det här fallet måste du dock enligt lag ges möjlighet att korrigera ditt sätt att agera.

Du får inte sägas upp av skäl som sjukdom, funktionsnedsättning, fackföreningsverksamhet eller av ideologiska skäl. Om uppsägningen sker utan saklig och godtagbar anledning är arbetsgivaren skyldig att ersätta dig för den olagliga uppsägningen.

På din begäran ska arbetsgivaren utan dröjsmål skriftligen ange skälen till uppsägningen och slutdatumet för din anställning.

Som anställd kan du säga upp dig genom att skriftligen eller muntligen meddela din arbetsgivare. Du har ingen skyldighet att motivera uppsägningen.

Med slutlön avses en normal lön som betalas ut under uppsägningstiden, inklusive alla normala naturaförmåner för uppsägningstiden. I samband med den utbetalas även outnyttjade semesterdagar, intjänad saldoledighet och övertid. Slutlönen ska betalas in till arbetstagarens konto på sista arbetsdagen, om inget annat har överenskommits i arbetsavtalet.

Må–fr kl. 9–15
(24.6–16.8 kl. 9–14)
Problem på arbetsplatsen? 

Tfn 09 1727 3442

Må–fr kl. 9–14
(24.6.16.8 klockan 9-12) 
Ta kontakt med blankett
eller chatta med OnniBotten. Onnis människokolleger...

Tfn 09 1727 3440

Må–fr kl. 9–12
prokassa.fi
E-tjänst

Tfn 09 1727 3444