Hoppa till huvudinnehållet

Konkurrensförbud

Kuva: Shutterstock

Konkurrensförbud

Ett avtal med konkurrensförbud avser en begränsning som överenskommits i ett arbetsavtal eller separat på annat sätt att inte konkurrera med arbetsgivaren inom samma bransch efter anställningens upphörande. Det kan bara göras av särskilt vägande skäl.
Gå direkt till det innehåll som intresserar dig

När kan man ingå ett avtal med konkurrensförbud?

Ett avtal med konkurrensförbud kan endast ingås av särskilt vägande skäl. Om arbetsgivaren inte har något särskilt vägande skäl att begränsa den anställdas konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande finns det inga rättsliga skäl för att ingå avtalet och man behöver inte underteckna det. Om du är osäker på om arbetsgivarens skäl är tillräckligt ska du be arbetsgivaren om förtydligande eller kontakta förbundet innan du undertecknar avtalet.

Ett konkurrensförbudsavtal kan motiverat ingås för uppgifter där arbetstagaren använder arbetsgivarens tekniska affärshemligheter i sina arbetsuppgifter, till exempel inom produktutvecklingsverksamhet, som hen kunde använda för egen räkning eller för ett annat företags räkning. Det är dock inte tillåtet att skydda en arbetstagares yrkeskunskaper för arbetsgivarens räkning: Även om arbetstagaren har god erfarenhet av att utöva sitt eget yrke i sitt arbete räcker det inte för att upprätta ett avtal med konkurrensförbud, utan i detta fall måste arbetsgivaren hålla fast vid sin arbetstagare, till exempel med konkurrenskraftig lön. Ett avtal med konkurrensförbud får därför inte ingås enbart för att begränsa konkurrensen.

Ett annat vanligt kriterium för konkurrensförbud är intresset för att upprätthålla en kundbas. Ett konkret exempel är till exempel en fastighetsmäklare som använder sin arbetsgivares kundregister i sitt arbete och ingår personliga kundrelationer som lätt kan göras tillgängliga för honom, henne eller tredje part. I detta fall kan arbetsgivaren ha skäl att upprätta ett avtal med konkurrensförbud. Inte heller i detta fall finns det någon anledning att upprätta ett avtal med konkurrensförbud om kundbasen är en välkänd grupp som alla i branschen kan kommunicera direkt med.

Konkurrensförbudet grundar sig ibland på särskild utbildning som arbetsgivaren anordnar på egen bekostnad och som arbetstagaren inte skulle kunna få kostnadsfritt någon annanstans. Läroavtalsutbildning eller motsvarande utbildning är i sig inte något särskilt vägande skäl att ingå ett avtal med konkurrensförbud. Ett särskilt vägande skäl kan även grundas på alla andra godtagbara behov hos arbetsgivaren att begränsa konkurrensen, och upprättandet av ett avtal måste alltid vara motiverat med beaktande av arbetstagarens uppgifter och ställning.

Vad begränsar avtalet med konkurrensförbud och hur länge?

Avtalet begränsar arbetstagaren från att bedriva verksamhet som konkurrerar med hans eller hennes ”gamla” arbetsgivare för egen eller någon annans räkning. Vad som däremot är en konkurrerande verksamhet beror till stor del på den bransch där verksamheten bedrivs. Om du går med på ett avtal med konkurrensförbud vore det en bra idé att sätta tydliga gränser för vad arbetsgivaren anser vara konkurrerande verksamheter. När det till exempel gäller intresset för att upprätthålla kundbasen kan arbetsgivaren ha en anledning och önskan att begränsa konkurrensen endast regionalt. För att undvika framtida problem skulle det då vara bra att det framgår i själva konkurrensförbudet om arbetsgivaren bara har behov att begränsa konkurrensen på regional nivå.

Ett avtal med konkurrensförbud får begränsa en arbetstagares rätt att ingå ett nytt arbetsavtal eller att utöva ett yrke i högst sex (6) månader. Om arbetstagaren kan anses vara rättvist kompenserad för den bundenhet som orsakas av konkurrensförbudet kan restriktionstiden avtalas för en period på högst ett år. Fackförbundet Pro rekommenderar inte att konkurrensen begränsas under mer än sex månader om inte ersättningen för förlängningen är tillräckligt god och motsvarar minst sex månadslöner.

Vad händer om jag bryter mot ett avtal med konkurrensförbud?

Överträdelser av ett avtal med konkurrensförbud kan leda till skadeståndsskyldighet eller avtalsvite. Enligt lagen kan avtalsvite motsvara högst sex månadslöner. I praktiken har påföljderna för överträdelser av ett avtal med konkurrensförbud i allmänhet lindrats i rättspraxis så att arbetstagaren har fått betala ungefär en tredjedel av skadan eller avtalsvitet. I allmänhet föreskriver konkurrensförbud avtalsvite motsvarande sex månadslöner, och praxisen är god och tydlig i det avseendet, eftersom det vanligtvis är mycket svårt att fastställa och förutsäga den skada som orsakas av brott mot konkurrensförbud.

Konkurrensförbudet är inte giltigt om upphävningen av anställningen sker på grund av anledningar som beror på arbetsgivaren. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagarens anställning av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker upphör det tidigare utarbetade avtalet med konkurrensförbud att gälla. Vid permitteringar upphävs sinte arbetstagarens anställning och därför tillämpas inte konkurrensförbudet, utan frågan bedöms utifrån samma kriterier som konkurrens- och sekretesskyldigheten medan anställningen pågår. I samband med att du inleder konkurrerande arbete under en permittering är det lämpligt att komma överens om godkännande med din arbetsgivare eller kontakta fackförbundet.

Numera försöker man på otillbörligt sätt koppla konkurrensförbud till ordinarie tjänstemannauppgifter där det inte finns några rättsliga skäl för att ingå avtalet. Även om du undertecknar ett sådant olagligt avtal i samband med anställningen är avtalsvillkoret inte giltigt, dvs. om brott mot konkurrensförbudet sker efter det att anställningen har upphört kan det inte bli sanktioner.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.