Hoppa till huvudinnehållet

Tjänsteförhållande

Ett tjänsteförhållande uppstår med utnämningsbeslut och man kan inte separat avtala om tjänstemans uppgifter. Tjänsteförhållandets minimivillkor grundar sig på lagar och tjänstekollektivavtal. Tjänsteförhållandet kan vara tills vidare eller för viss tid. Staten är arbetsgivare och tjänstemannen är den som utför arbetet.

Olika tjänsteformer

Huvudregeln är att bestående uppgifter i statsförvaltningen sköts av ordinarie personal. Då man talar om en tjänst avses ordinarie tjänsteförhållande, som är i kraft tills vidare.

Före en tjänst tillsätts ska den ledigförklaras. Det finns egna form- och förfaringskrav för att tillsätta en tjänst.

Ett tjänsteförhållande som är i kraft tills vidare upphör via uppsägning eller hävning av tjänsteförhållandet. Tjänsteförhållandet kan inte sägas upp eller hävas utan i lagen godkänd orsak.

Man kan utnämna till en tidsbestämd tjänst bara om det finns motiverad orsak, såsom vikariat till följd av annan arbetstagares frånvaro. Man kan utnämna tjänsteman för viss tid eller annars för en begränsad tid om arbetets natur, vikariat, tillfällig organisering av skötseln av uppgifter för en öppen tjänst eller praktik förutsätter tjänsteförhållande för viss tid. Tjänstemannen utnämns då inte till tjänsten utan i tjänsteförhållande.

Om en tjänsteman utnämns för viss tid, ska det av utnämningsbrevet framgå grunden för tidsbestämningen. Om grunden är vikariat ska det framgå vem man vikarierar.

Deltidsarbete är en arbetstidsform som är kortare än heldagsarbete. Deltidsanställda tjänstemäns förmåner får inte vara sämre än heltidsanställdas. Förmånerna kan ändå ges i relation till arbetstiden. 

Den som arbetar deltid kan också som medlem i arbetslöshetskassa intjäna arbetsvillkor för inkomstrelaterad dagpenning. Om hen blir arbetslös får hen inkomstrelaterad dagpenning om arbetsvillkoret uppfyllts under tiden som medlem och medlemsavgifterna betalats för tiden i arbete.

Om du är i bemanningsarbete tillämpas det i princip samma regler på dig som på andra som arbetar i ämbetsverket. Enligt lagen ska hyrd arbetskraft behandlas likvärdigt i förhållande till andra.

Den tredje formen av tjänsteförhållande är att utnämna någon till en tjänst för viss tid.

Man kan utnämna person till en tjänst för viss tid eller för en annars begränsad tid, om det av grundad orsak beroende på tjänstens natur eller ämbetsverkets verksamhet så krävs. Till exempel utnämns ledningen för ämbetsverk ofta till en tjänst för fem år.

Tjänsteförhållande, arbetstid och tjänsteresa

Tjänsteförhållande

Då tjänsten inrättas bestämmer arbetsgivaren lönesättningen och uppgifterna för tjänsten. I samband med att tjänstemannen utnämns till tjänsten får hen ett utnämningsbrev, av vilket framgår bl.a. uppgift, lönesättning och längden på eventuell tidsbestämd tjänst och grunden för det. Till tjänstemannen ska därtill ges en skriftlig utredning om de centrala villkoren för arbetet. Tjänsteförhållandets villkor bestäms i enlighet med lagar och tjänstekollektivavtal. 

Arbetstid

Bestämmelserna om tjänstemannens arbetstid ingår i statens arbets- och tjänstekollektivavtal om statens arbetstider. Därtill kan det i de ämbetsverksvisa preciserande arbets- och tjänstekollektivavtalen ingå bestämmelser om arbetstider.

 

 

Tjänsteresa

En tjänsteresa är en resa chefen bestämt som tjänstemannen gör för att sköta tjänsteuppgifter som riktar sig utanför arbetsplatsen. Ersättning av resekostnader bestäms i arbets- och tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

Prövotid, bisysslotillstånd, anmälan om bisyssla och arbetspraktik

Prövotid

Prövotiden är en separat överenskommen tidsfrist i början av tjänsteförhållandet. Under den fördjupar sig arbetsgivaren i dina yrkeskunskaper och din lämplighet för befattningen och arbetsgruppen. Du kan i din tur ta reda på om arbetet och arbetsförhållandena motsvarar den uppfattning du fick när du ansökte om tjänsten.

 

 

 

Anmälan om bisyssla och bisysslotillstånd

Tjänstemannen ska göra en anmälan till arbetsgivaren om alla sina bisysslor. Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla med grund som nämns i lagen, såsom på basis av jäv.

Om det är fråga om bisyssla som förutsätter användning av arbetstid för skötseln av den, behöver tjänstemannen ett separat bisysslotillstånd. Om tjänstemannen inte får bisysslotillstånd kan hen inte ta emot eller behålla bisysslan.

Arbetspraktik

På en praktikplats kan du tillämpa det du lärt dig i arbetslivet och nätverka med arbetsgivare inom din framtida bransch redan under studietiden.

Lön bör betalas för praktiken. Lönesättningen grundar sig på finansministeriets rekommendation.

 

 

 

Samarbetsförfarande, avstängning från tjänsteutövning och avslutande av tjänsteförhållande

Omställningsförhandlingar och samarbetsförfarande

Samarbetsförfarandet är ett förfarande mellan arbetsgivare och tjänstemän, där man behandlar frågor relaterade till tjänstemännens rättigheter och skyldigheter.

Innan arbetsgivaren fattar beslut i frågor som kräver omställningsförhandlingar måste hen diskutera dessa med tjänstemännen. I vissa fall räcker det dock att enbart informera tjänstemannen.

 

 

 

Avstängning från tjänsteutövning

Avstängning från tjänsteutövning innebär tillfälligt avbrott i tjänsteutövningen. Lönen under avstängningen bestäms enligt det allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet.

Arbetsgivaren ska avstänga tjänsteman från tjänsteutövning vid uppsägningssituationer. Då träder avstängningen från tjänsten i kraft efter uppsägningstiden. Tjänsteman kan också avstängas från tjänsteutövning om hen t.ex. har en sådan sjukdom som väsentligt försvårar skötseln av tjänsten. Därtill kan man avstänga från tjänsteutövning under tiden för åtal för brott och de undersökningar som förutsätts i samband därmed, om de kan inverka på tjänstemannens förutsättningar att sköta sin uppgift

Avslutande av tjänsteförhållande

Ett tjänsteförhållande kan upphöra då tidsbestämt tjänsteförhållande tar slut, i uppsägning eller hävning. Såväl arbetsgivare som tjänsteman kan avsluta tjänsteförhållandet, då det finns lagenliga grunder för det.

Avvikande från anställningsförhållanden kan ett tidsbestämt tjänsteförhållande sägas upp med tillämpande av uppsägningstid.