Hoppa till huvudinnehållet

Prövotid

Kuva: Shutterstock

Prövotid

Prövotiden är en separat överenskommen tidsfrist från arbetets början, inom vilken arbetsgivaren har möjlighet att undersöka dina yrkeskunskaper och lämplighet för befattningen och arbetsgemenskapen. Du kan i din tur ta reda på om arbetet och anställningsvillkoren motsvarar den uppfattning du fick när du skrev på ditt arbetsavtal.

Under prövotiden har både du och din arbetsgivare rätt att häva arbetsavtalet med saklig motivering utan uppsägningstid.
Vanliga frågor om prövotid

Enligt arbetsavtalslagen ska prövotid alltid avtalas separat. Båda parter bör vara medvetna om den överenskomna prövotiden och dess villkor. Bevisbördan är hos den avtalspart som åberopar prövotiden.

Avtalet kan ingås antingen skriftligt, muntligt eller elektroniskt. För att undvika oklara situationer rekommenderar vi att man avtalar skriftligen om en prövotid i arbetsavtalet. Prövotiden kan inte börja innan arbetet påbörjas och kan inte avtalas vid den tidpunkt då arbetet redan har påbörjats.

Prövotidens längd avtalas. I många fall iakttas maximala lagstadgade perioder, men även kortare prövotider kan avtalas. Om det kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren föreskriver prövotid ska arbetsgivaren enligt arbetsavtalslagen meddela om tillämpningen vid tidpunkten för ingåendet av arbetsavtalet.

Enligt arbetsavtalslagen kan en arbetstagare och arbetsgivare komma överens om en prövotid på upp till sex månader. Om arbetsgivaren ordnar särskild arbetsrelaterad utbildning för arbetstagaren, som varar kontinuerligt i mer än sex månader, kan prövotiden avtalas till högst sex månader. Normal arbetsintroduktion kan dock inte betraktas som sådan utbildning.

Prövotiden sker i regel endast i början av anställningen. Om samma eller liknande uppgifter har överenskommits i nästan på varandra följande arbetsavtal kan ingen prövotid tillämpas i början av en ny anställning.

Om dina arbetsuppgifter förändras väsentligt är det möjligt att komma överens om en prövotid mitt i en anställning. I detta fall gör prövotiden det inte möjligt att säga upp arbetsavtalet. Om det visar sig att det inte finns några förutsättningar för att fortsätta i de nya uppgifterna har du rätt att återgå till dina tidigare arbetsuppgifter. Kontrollera kollektivavtalet i din bransch för eventuella bestämmelser relaterade till prövotid.

Under prövotiden är det möjligt att häva ditt arbetsavtal med prövotiden som grund. Då gäller inte uppsägningstiderna. Anställningen upphör omedelbart samma dag som antingen du eller din arbetsgivare meddelar att prövotiden är grund för att avsluta anställningen. Du eller arbetsgivaren behöver inte redovisa några andra skäl för att häva anställningen än att det finns en prövotid vid tidpunkten då anställningen avslutas.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.