Hoppa till huvudinnehållet

Familjeledigheter

Perhe sohvalla

Familjeledigheter

Familjeledigheterna hjälper att förena föräldraskap med skyldigheter i arbetslivet. Föräldrarna kan flexibelt dela familjeledigheten sinsemellan och ledigheten kan utnyttjas av föräldrar som bor i samma hushåll som barnet. Familjeledighet omfattar moderskaps- och faderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och olika ledigheter i samband med plötsliga sjukdomsfall bland familjemedlemmar.
Familjeledighet hjälper till att kombinera arbete och föräldraskap

Föräldern som är gravid har rätt till en 40 vardagar lång graviditetsledighet. Vardagar är måndag–lördag, utom söckenhelger. Graviditetsledigheten kan inledas 30 dagar före beräknad nedkomst.  Om arbetstagaren och arbetsgivaren så avtalar, kan graviditetsledigheten också inledas senare, men likväl senast 14 vardagar före beräknad tid. Fpa betalar graviditetspenning under graviditetsledigheten.

Om arbetsgivaren betalar lön under graviditetsledigheten, betalas graviditetspenningen till arbetsgivaren.

Föräldraledigheten börjar när moderskapsledigheten har upphört och varar i 158 vardagar. Föräldrarna kan dela på föräldraledigheten så att var och en tar upp till två perioder. Varje period ska vara minst 12 vardagar. Under föräldraledigheten får den förälder som tar hand om barnet föräldrapenning från Fpa.

Om mer än ett barn har fötts eller adopterats samtidigt förlängs föräldraledigheten med 60 vardagar för vart och ett av de tillkommande barnen (upp till tre barn). Föräldern kan välja att ta ut en förlängning av föräldraledigheten, antingen helt eller delvis, samtidigt som den andra föräldern är moderskaps- eller föräldraledig.

Under föräldraledigheten kan föräldrarna också arbeta deltid och få partiell föräldrapenning för den perioden, förutsatt att villkoren för det uppfylls. Partiell föräldraledighet kan till exempel genomföras så att den ena föräldern är på jobbet på morgonen och den andra på eftermiddagen, eller så kan föräldrarna ta hand om barnet varannan dag eller varannan vecka. Partiell föräldrapenning som betalas ut till föräldrarna beräknas separat utifrån båda föräldrarnas inkomster. Den är hälften av den normala föräldrapenningen.

Fosterföräldrar som har tagit hand om ett barn under sju år med avsikt att adoptera har också rätt till föräldraledighet och partiell föräldraledighet. Om arbetstagaren har adopterat sin makes/makas eller sambos barn (intern adoption inom familjen) är förutsättningen för föräldraledigheten att barnet är yngre än ett år.

Vårdledighet avser arbetstagarens rätt att vara helt frånvarande från arbetet på grund av vård av barn tills barnet fyller tre år. Båda föräldrarna till barnet kan ta ut vårdledighet, men inte samtidigt.

Arbetstagaren kan fortsätta vårda sitt eget biologiska och adopterade barn och andra barn som bor permanent med honom eller henne i samma hushåll, till exempel barn till make/maka eller sambo eller barn som har placerats i eller tas om hand av familjen.

Båda föräldrarna kan välja att ta ut två vårdledighetsperioder på minst en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om annat gällande vårdledighetsperioder.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under vårdledigheten, men Fpa kan betala ut hemvårdsstöd under vårdledigheten. Dessutom stöder vissa kommuner vård av barn i hemmet och privat vård med kommunala tillägg i olika storlekar.

Vid partiell vårdledighet har arbetstagarens dagliga eller veckovisa arbetstid förkortats. Detta förutsätter ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Under partiell vårdledighet kan flexibelt vårdbidrag erhållas om barnet är under 3 år. Föräldern till ett barn som går i grundskolans första och andra klass kan få partiellt vårdbidrag vid partiell vårdledighet. En arbetstagare som har varit anställd av samma arbetsgivare i en eller flera perioder om totalt minst sex månader under de senaste tolv månaderna har rätt till partiell vårdledighet.

Enligt arbetsavtalslagen har du rätt till tillfällig vårdledighet om ditt barn under 10 år eller ett annat barn under 10 år som bor permanent i ditt hushåll plötsligt insjuknar. Samma rätt gäller även för föräldern till ett barn som inte bor i samma hushåll som barnet. Den maximala längden på den tillfälliga vårdledigheten är fyra arbetsdagar. Den är avsedd för att ordna vård eller ta hand om ett barn. Båda föräldrarna får ta tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod, men inte samtidigt.

Du har också rätt till tillfällig frånvaro från arbetet om din närvaro är nödvändig på grund av ett oförutsett och tvingande familjeskäl som har påverkat din familj på grund av sjukdom eller olycksfall. Meddela din arbetsgivare om frånvaron och orsaken till detta så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran måste du lämna en tillförlitlig utredning av orsaken till frånvaron.

De flesta kollektivavtal har bestämmelser om kort tillfällig ledighet. Kort tillfällig ledighet avser betald frånvaro från arbetet. Det blir aktuellt om din familj drabbas av plötslig sjukdom eller om någon nära anhörig dör. En kort tillfällig ledighet är avsedd för att organisera exceptionell vård. Den korta tillfälliga ledighetens omfattning bör kontrolleras i ditt eget kollektivavtal. Om det råder oenighet om den korta tillfälliga ledigheten eller dess längd bör du kontakta förtroendemannen på arbetsplatsen eller avtalsexperten för din bransch.

Du kan vara frånvarande från arbetet under en bestämd tid för att ta hand om en familjemedlem i behov av särskild vård eller någon annan närstående. Arrangemanget baseras på ett avtal mellan dig och arbetsgivaren som fastställer frånvarons längd. Du har ingen absolut rätt att få denna ledighet, men arbetsgivaren måste använda de medel som står till hans eller hennes förfogande för att anordna den. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under din frånvaro.

Efter att ha tagit hand om en familjemedlem eller annan närstående har du rätt att i första hand återgå till ditt tidigare jobb. Arbetsgivaren har dock rätt att säga upp anställningen av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker under din ledighet.

Man ska komma överens på förhand om ledigheten för att ta hand om en familjemedlem eller annan närstående avslutas i förtid. Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare har du rätt att avbryta ledigheten av grundad anledning genom att meddela arbetsgivaren minst en månad innan du återgår till arbetet.

En arbetstagare har under ett kalenderår rätt att få högst fem arbetsdagar ledighet för vård av anhörig. Förutsättningen för ledigheten är att

  • arbetstagarens anhörig eller annan närstående som bor i samma hushåll behöver arbetstagarens omedelbara närvaro till följd av en allvarlig sjukdom eller allvarlig skada som avsevärt minskat den anhörigas eller närståendes funktionsförmåga och behöver betydande bistånd eller stöd, eller

  • arbetstagaren deltar i terminalvård för ovan avsedd person. Med anhörig avses arbetstagarens barn, förälder, make eller maka och sambo samt den som lever i registrerat parförhållande med arbetstagaren. Med närstående som bor i samma hushåll avses till exempel makens eller makans barn.

Man kan om man så vill ta ut ledighet för vård av anhörig i flera perioder som hela arbetsdagar eller enligt avtal som delar av dagar. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under ledighet för vård av anhörig och Fpa betalar inte dagpenning för den tiden.

Rätten till ledighet för vård av anhörig trädde i kraft med ändringen av arbetsavtalslagen från 1.8.2022. Bestämmelsen om frånvaro för att ta hand om en familjemedlem eller närstående, som fanns i arbetsavtalslagen redan tidigare, är fortfarande i kraft.

Frågor om familjeledighet

På grundval av arbetsavtalslagen har du rätt till moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, faderskapsledighet och föräldraledighet, vårdledighet på heltid eller tillfälligt och frånvaro från arbetet av tvingande familjeskäl. Partiell föräldraledighet och partiell vårdledighet förutsätter ett avtal med din arbetsgivare.

Grunderna för att bevilja familjeledighet är vård av barnet. Endast rätten till frånvaro på grund av ett tvingande familjeskäl skiljer sig från denna huvudregel.

Föräldrar kan flexibelt dela familjeledigheterna sinsemellan. Familjeledigheterna kan användas av föräldrar som bor i samma hushåll som barnet. Arbetstagaren kan fortsätta vårda sitt eget biologiska eller adopterade barn och andra barn som bor permanent med honom eller henne i samma hushåll, till exempel barn till make/maka eller sambo eller barn som har placerats i eller tas om hand av familjen.

Under familjeledighet får föräldern moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen. Dagpenningen beräknas utifrån den förälders inkomster som använder ledigheten. Den fastställs i första hand utifrån den inkomst som fastslås för skatteändamål. Mer information om dagpenning och olika former av stöd finns på Fpa:s kontor och Fpa:s webbplats.

Arbetsgivaren måste informeras om användningen av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet minst två månader före den planerade starten av varje ledighetsperiod. Anmälningstiden för  ledighet som fortgår högst 12 vardagar är dock en månad. Vid anmälan om ledighet för vård av adopterat barn ska man också, om möjligt, följa ovannämnda anmälningstider.

Om det inte är möjligt att följa anmälningstiden på två månader på grund av att din make/maka börjar arbeta och  barnets vård därför ska ordnas, har du rätt att ta ut föräldraledighet en månad efter anmälan. Detta får dock inte orsaka allvarlig skada på arbetsplatsens produktions- och serviceverksamhet. Om din arbetsgivare anser att anmälningstiden på en månad är för kort måste hen motivera avslaget.

Under familjeledigheten gäller särskilt skydd mot uppsägning. Enligt arbetsavtalslagen får du inte sägas upp på grund av graviditet eller på grund av att du använder din rätt till familjeledighet. Om arbetsgivaren säger upp en gravid arbetstagare eller en arbetstagare som använder familjeledighet anses uppsägningen ha berott på arbetstagarens graviditet eller användning av familjeledighet, såvida arbetsgivaren inte kan påvisa en annan grund för uppsägningen.

När du är familjeledig kan du bli uppsagd av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt. Inte heller då räcker en plan på att lägga ner verksamheten för att bli uppsagd, utan företagets verksamhet och den uppsagda arbetstagarens anställning måste upphöra samtidigt.

När familjeledigheten upphör omfattas du av normal anställningstrygghet. Uppsägningstiden börjar löpa tidigast den dag arbetstagaren återgår till arbetet efter familjeledighet.

Enligt semesterlagen tjänar arbetstagaren in semester under särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, tillfällig vårdledighet och frånvaro på grund av tvingande familjeskäl. Däremot tjänar man inte in semester under vårdledighet.

Semester får inte beordras under moderskaps- eller faderskapsledigheten utan arbetstagarens samtycke.

När du har tagit ut din familjeledighet har du rätt att återgå till ditt tidigare jobb. Om sådant arbete inte längre finns ska du erbjudas annat likvärdigt arbete. Om inget arbete finns tillgängligt tillämpas arbetsgivarens rätt att säga upp eller permittera en anställd enligt de allmänna bestämmelserna för uppsägning eller permittering i arbetsavtalslagen.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.