Hoppa till huvudinnehållet

Lön, semester och ledighet

Rentoutunut nainen, vapaa-aika

Lön, semester och ledighet

Expert- och chefslöner baseras på det lönesystem som bestäms i kollektivavtalet för branschen. Som löntagare har du också rätt till semester och annan ledighet. Arbetslagstiftningen fastställer en miniminivå för löntagarnas semestrar och ledigheter, men i kollektivavtal kan man ofta komma överens till exempel om semester som är längre än miniminivån. Förutom semester finns det även andra typer av ledigheter relaterade till exempelvis barnomsorg eller studier.

Lön och semesterpremie/-penning
Nainen laittaa seteleitä lompakkoon, raha ja talous
Lön

Expert- och chefslöner baseras på det lönesystem som bestäms i kollektivavtalet inom branschen. Lönesystemet består av en bedömning av arbetets svårighetsgrad samt en personlig löneandel och eventuella arbetsplatsspecifika poster.

Loma-ajan palkka: kuinka paljon sitä saakaan?
Semesterpremie/-penning

Det belopp som betalas in på ditt konto under sommarsemestern består av semesterlön och vanligtvis även semesterpremie/-penning. Tidpunkten för utbetalning av beloppet varierar beroende på arbetsplats och kollektivavtal. Semesterpremien/-penningen är vanligen 50 % av semesterlönen.

Finskans "lomaraha" kallas semesterpremie i den privata sektorn och semesterpenning i den offentliga sektorn.

Semester och annan ledighet
Sinisellä taustalla matkalaukku, loma ja matkailu
Semester

Semester är betald ledighet som intjänas under anställningens gång. Under semesterperioden betalas åtminstone arbetstagarens ordinarie lön inklusive naturaförmåner.

Perhe sohvalla
Familjeledigheter

Genom familjeledighet kan man förena föräldraskap med skyldigheter i arbetslivet. Här ingår bland annat moderskaps- och faderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och olika ledighetsformer i samband med plötsliga sjukdomar bland familjemedlemmar.

Nainen opiskelee
Studieledighet

Vid studieledighet är du befriad från ditt jobb för utbildning eller studier. Din anställning fortsätter, men arbetet och löneutbetalningen avbryts.

Söckenhelger

Söckenhelgerna är lediga dagar med lön. Det lönar sig att kontrollera i den egna branschens kollektivavtal hur söckenhelgen inverkar på arbetstiden och ersättningarna för dem. Om lön för självständighetsdagen bestäms i lag.

Alterneringsledighet

Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren är ledig från arbetet och kommer överens om denna ledighet med arbetsgivaren genom ett alterneringsavtal. En arbetslös arbetssökande måste anställas för att ersätta arbetstagaren som är ledig, men arbetsuppgifterna behöver inte nödvändigtvis vara desamma. När du tar alterneringsledighet får du använda ledigheten som du vill.

Först och främst måste du ha en arbetshistorik på minst 20 år innan ledigheten börjar. Detta inkluderar avlönad anställning som tjänar in till pension och entreprenörskap från 18 års ålder. I arbetshistoriken kan man även inkludera den period som du har varit vårdledig, gjort din bevärings- eller civiltjänst eller den period som du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Alterneringsledighet förutsätter även att du har arbetat heltid och arbetat för samma arbetsgivare kontinuerligt i minst 13 månader innan ledigheten börjar. Arbetstiden måste ha överskridit 75 % av den arbetstid för heltidsanställda som gäller inom sektorn. 13-månadersperioden kan omfatta upp till 30 obetalda kalenderdagar.

För att få vara alterneringsledig måste dessutom en arbetssökande anställas som vikarie. Personens arbetslöshet ska ha fortlöpt kontinuerligt eller i delar i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår alterneringsledigheten. En dags arbetslöshet räcker om vikarien är arbetssökande under 30 år och har avlagt en yrkes- eller universitetsexamen för högst ett år sedan eller om vikarien är under 25 år eller över 55 år i början av alterneringsledigheten.

Alterneringsledigheten pågår i minst 100 och i högst 180 kalenderdagar. Om alterneringsledigheten varar i mindre än 180 dagar kan ledigheten förlängas till högst 180 dagar om du kommer överens med din arbetsgivare minst två månader innan den ursprungligen överenskomna alterneringsledigheten löper ut.

Under alterneringsledigheten betalas en alterneringsersättning på 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blev arbetslös. Barnförhöjningar i arbetslöshetsdagpenning beaktas inte. Du ansöker om alterneringsersättning hos arbetslöshetskassan om du har varit medlem i minst 26 veckor före ledighetens början.

Du kan inte gå i ålderspension direkt efter alterneringsledighet. Den övre åldersgränsen för alterneringsledighet är kopplad till den lagstadgade åldern för ålderspension så att den är minimiåldern för ålderspension minus tre år. Den övre åldersgränsen för alterneringsledighet gäller inte för personer födda före 1957.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.