Hoppa till huvudinnehållet

Studieledighet

Nainen opiskelee

Studieledighet

Vid studieledighet är du befriad från ditt jobb för utbildning eller studier. Din anställning fortsätter, men arbete och löneutbetalningar avbryts. Studieledigheten utgörs av en eller flera på varandra följande beviljade lediga dagar vid en förutbestämd tidpunkt. Ledighet kan också beviljas i flera perioder mellan vilka personen arbetar. Utbildning eller studier som bestäms av arbetsgivaren eller som överenskommits i kollektivavtalet för arbetstid omfattas inte av studieledighet.
Vanliga frågor om studieledighet

Om ditt heltidsarbete med samma arbetsgivare har pågått i minst en eller flera perioder i minst ett år har du rätt till studieledighet på upp till två år som ska användas under en femårsperiod.

Om din heltidsanställning hos samma arbetsgivare har pågått i minst tre månader under en eller flera perioder har du rätt till totalt upp till fem dagars studieledighet. Ledigheten kan användas på en gång eller i flera perioder.

 

Alla studier eller utbildningar som är föremål för offentlig tillsyn berättigar till studieledighet. Sådana studier eller utbildningar kan omfatta uppföljning av undervisning, handledd praktisk utbildning som ingår i kursplaner, förberedelser för att slutföra en examen eller avhandling som bekräftas av en statlig myndighet, självstudier på heltid för att slutföra en examen eller avhandling och deltagande i ett provtillfälle.

Studieledighet kan också beviljas för utlandsstudier som är jämförbara med studier som står under offentlig tillsyn.

Om studieledigheten varar längre än fem arbetsdagar lämnar du in en skriftlig ansökan hos arbetsgivaren minst 45 dagar före ledighetens början. Om studieledigheten varar i upp till fem arbetsdagar ansöker du om den antingen skriftligen eller muntligen minst 15 dagar innan studierna påbörjas.

I ansökan om studieledighet ska du ange start- och slutdatum för studieledigheten, studieform och syfte, utbildningsinstitution eller annan utbildningsarrangör samt den studieplan som godkänts gemensamt av den lärare som handleder studierna i självstudier på heltid och den studerande, med tilltänkt examen eller avhandling samt den studieperiod som krävs. Dessutom bör du nämna om det handlar om att slutföra den utbildning eller de studier som påbörjades under tidigare studieledighet.

Om du ansöker om studieledighet för att slutföra en examen ska ansökan åtföljas av ett intyg om anmälan till examen.

Studieledighet måste beviljas om det inte finns tillräckliga skäl för att skjuta upp den till ett senare tillfälle och innehållet i studierna eller utbildningen uppfyller de lagstadgade kraven.

Vid ansökan om studieledighet i mer än fem dagar ska arbetsgivaren skriftligen meddela sitt beslut 15 dagar innan studieledigheten börjar. Vid ansökan om ledighet i högst fem dagar ska arbetsgivaren meddela beslutet sju dagar innan utbildningen eller studierna börjar.

Om arbetsgivaren begär det separat ska personen uppvisa ett intyg om användning av studieledigheten på ett godtagbart sätt. Arbetsgivaren får inte säga upp eller häva anställningsavtalet på grund av att den anställda har ansökt om eller använt studieledighet.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten om den hindrar företagets verksamhet avsevärt vid önskad tidpunkt. På grundval av detta kan studieledigheten skjutas upp i högst sex månader i taget.

Om möjligheten till sådan utbildning upprepas mer sällan kan studieledigheten högst skjutas upp till nästa gång motsvarande utbildning ordnas.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten om mindre än sex månader har gått sedan tidigare ledighet och målet inte är att slutföra den utbildning eller de studier som påbörjats vid tidigare studieledighet.

Om företaget regelbundet sysselsätter minst fem personer kan arbetsgivaren skjuta upp studieledigheten på grundval av ovanstående kriterier högst två gånger i rad. I företag med högst fyra anställda kan arbetsgivaren skjuta upp studieledigheten vid ytterligare tillfällen.

Tjänstemannen har rätt att skjuta upp studieledigheten, som är avsedd att pågå i mer än fem dagar, förutsatt att detta inte orsakar någon betydande olägenhet för arbetsgivaren. Anmälan om utebliven användning av beviljad studieledighet ska lämnas in skriftligen minst två veckor innan studieledigheten påbörjas.

Studieledighet som beviljas för mer än 50 arbetsdagar kan avbrytas genom att skriftligen underrätta arbetsgivaren om det fyra veckor innan man återvänder till arbetet. Om en vikarie har tagits under studietiden är arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda tjänstemannen som är studieledig arbete innan vikariens arbetsavtal löper ut. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål svara skriftligen på tjänstemannens begäran om att avbryta studieledigheten.

Om din arbetsoförmåga på grund av sjukdom, nedkomst eller olycka börjar under studieledigheten och fortsätter kontinuerligt i mer än sju dagar, räknas inte den del av arbetsoförmågan som överstiger denna period som studieledighet om du begär detta utan dröjsmål. Genom en ansökan har du rätt att använda den studieledighet som har avbrutits på detta sätt vid ett senare tillfälle. På arbetsgivarens begäran måste du dock lämna en förklaring för din arbetsoförmåga.

Semester tjänas in under studieledigheten på ett sådant sätt att högst 30 kalenderdagar för studieledighet anses vara lika med arbete under kvalifikationsåret. Med andra ord intjänas semester under en månad.

Tjänsteman i anställningsförhållande kan få vuxenutbildningsbidrag för studieledigheten som betalas ut av Sysselsättningsfonden. Sysselsättningsfonden beviljar också yrkesexamensstipendier till personer som har avlagt grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Kontrollera också din rätt till studiestöd som betalas av Fpa.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.