Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsförhandlingar och samarbetsförfarande

Samarbetsförfarande är ett förfarande mellan arbetsgivare och arbetstagare som behandlar frågor som rör arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Innan arbetsgivaren fattar beslut i frågor som kräver omställningsförhandlingar måste hen diskutera dessa med de anställda. I vissa fall räcker det dock att enbart informera de anställda.

Vanliga frågor om omställningsförhandlingar

Med omställningsförhandlingar avses förhandlingar mellan arbetsgivaren och de anställda, som bör föras då arbetsgivaren överväger beslut om affärsverksamhet, som om det förverkligas av väsentligt skulle ändra en eller flera arbetstagares ställning. 

Väsentliga ändringar som förutsätter förhandlingar är 

 • uppsägning,
 • permittering eller
 • överföring till deltid eller
 • ensidig ändring av väsentligt villkor i arbetsavtalet

redan för en arbetstagare av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. 

Förhandlingsskyldigheten omfattar också avgöranden som väsentligt inverkar på en eller flera arbetstagares 

 • arbetsuppgifter,
 • arbetsmetoder eller
 • arbeten,
 • arbetsutrymmen eller
 • arrangemang för ordinarie arbetstid.

Ärenden som ska behandlas i omställningsförhandlingar är sålunda till exempel verksamhetsställets flytt till annan adress eller ändring av arbetsutrymmena till öppet kontor.  

Förhandlingar om uppsägningar, permitteringar eller överföringar till deltidsarbete sker vanligtvis mellan arbetsgivaren och personalrepresentanterna. Om uppsägning, permittering eller överföring till deltidsarbete endast avser en enskild anställd eller enskilda anställda i olika personalgrupper kan ärendet behandlas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I detta fall har dock arbetstagaren rätt att kräva att förhandlingarna i ärendet som rör honom eller henne även sker mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Om omställningsförhandlingarna är relaterade till minskningen av arbetskraft måste de följa de minimiförhandlingstider som fastställs i lag.

Förhandlingstider


Om omställningsförhandlingarna avser överföring till deltidsarbete, permittering eller uppsägning av färre än 10 personer eller permitteringar på upp till 90 dagar, ska de pågå i minst 14 dagar.

Om förhandlingarna gäller uppsägning, överföring till deltidsarbete eller permittering av minst 10 personer under en period som överstiger 90 dagar, ska de pågå i minst sex veckor. Om företaget eller organisationen har färre än 30 anställda är förhandlingsperioden minst 14 dagar.

Arbetsgivaren får avsluta omställningsförhandlingarna efter det att minimikravet på förhandlingstid har löpt ut och de grunder, effekter och alternativ som förtroendemannen lagt fram har diskuterats i förhandlingarna.

Ta kontakt med oss om du har frågor om omställningsförhandlingar.

Nästan alla är bedrövade över omställningssförhandlingar och uppsägningar. Din förtroendeman kommer att hålla dig informerad om hur omställningssförhandlingarna fortskrider och svarar även på dina frågor om förhandlingarna. Förtroendepersonerna stöds i sin tur av avtalsexperten på närmaste regionkontor och den ansvariga branschombudsmannen som har förhandlat fram ditt kollektivavtal.

I förbundets Pro Noste-tjänst får våra medlemmar råd om jobbsökande, karriärplanering och utveckling i sitt eget arbete. Du hittar aktuell information om din utkomst under arbetslöshetstiden på Arbetslöshetskassan Pros webbplats.

Fortlöpande dialog förbättrar interaktionen

Fortlöpande dialog är regelbundna samtal mellan arbetsgivaren och personalen, som förs för att utveckla såväl arbetsgivarens verksamhet som arbetsgemenskapen.

Med dialog främjar man tillräcklig och rättidig informationsgång mellan arbetsgivaren och de anställda samt de anställdas möjligheter att påverka i ärenden som gäller deras arbete, arbetsförhållanden eller ställning.

Dialog förs om många saker
Som exempel på sådant man kan behandla i dialog kan nämnas

 • utvecklingsutsikterna och ekonomiska situationen för arbetsgivarens verksamhet
 • regler som tillämpas på arbetsplatsen
 • sätt att använda arbetskraft och personalstrukturen
 • personalens kompetensbehov och kompetensutveckling
 • upprätthållande och främjande av arbetshälsa.

En viktig del av dialogen är också utvecklingsplan för arbetsgemenskapen, som uppgörs i samband med dialogen.

Regelbunden dialog
Enligt huvudregeln bör dialog föras minst kvartalsvis. Två gånger per år är ändå tillräckligt om företaget har under 30 arbetstagare. Om personalen inte har valt representanter åt sig, kan dialogskyldigheten uppfyllas genom att en gång per år ordna ett tillfälle som är gemensamt för alla arbetstagare.

Organiserandet av och sättet att genomföra dialog kan avtalas så att det motsvarar respektive företags förhållanden. Det går likväl inte att avtala att dialog inte alls skulle ordnas.

Henkilöstön edustajat ovat tukenasi.

Förtroendepersonerna som hjälp

Personalens representanter stöder dig i alla frågor gällande ditt arbete. Förtroendemannen är sakkunnig och intressebevakare på arbetsplatsen. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar för sin del att arbetarskyddslagen efterföljs. EWC-företrädaren förbättrar arbetstagarnas rätt att få information och personalens röst hörs också i frågor på Europanivå.

Ihmisiä suojateillä.

Pro Noste hjälper till

Nästan alla känner ångest över samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Det är inte värt att försöka klara av det ensam. Ta professionell hjälp fördomsfritt. Pro Noste erbjuder våra medlemmar psykologtjänster och ger råd i frågor som rör jobbsökning och karriärplanering.

Nainen istuu koneen ääressä.

Håll oss informerade

I Pro samlar vi in information om pågående samarbetsförhandlingar via uppföljningsblanketten för samarbetsförhandlingar. Det är viktigt att du talar om för oss att samarbetsförhandlingar har inletts. På så sätt når information om att samarbetsförhandlingarna har inletts till exempel förbundets arbetslöshetskassa i god tid, så att vi snabbt kan hjälpa våra medlemmar som blir arbetslösa eller permitterade att få sin arbetslöshetsdagpenning.