Hoppa till huvudinnehållet

Sjukdom

Om du blir sjuk eller är med om en olycka har du rätt till sjukledighet. Anmäl frånvaron till arbetsgivaren utan dröjsmål. Den lön som betalas ut under sjukfrånvaron beror på anställningens och arbetsoförmågans längd.

Om du är förhindrad att göra ditt jobb på grund av sjukdom eller olycka har du rätt till lön för sjuktid. På begäran ska du förse din arbetsgivare med en tillförlitlig redogörelse om din arbetsoförmåga.

Om du har varit anställd i minst en månad vid tidpunkten för insjuknande stadgas det i lagen att du får sjuklön för insjuknandedagen (om det hade varit en arbetsdag) och för de arbetsdagar som ingår i de nio följande vardagarna. Om din anställning har varat i mindre än en månad betalas hälften av din lön ut för samma period. I kollektivavtalen finns alltid bättre överenskommelser om lön för sjuktid, så kontrollera ditt kollektivavtal först.

Om din sjukdom drar ut på tiden och arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet har upphört kan du ansöka om dagpenning som betalas av Folkpensionsanstalten i enlighet med sjukförsäkringslagen. Skyldigheten att betala ut lön enligt arbetsavtalslagen upphör alltid senast när arbetstagaren är berättigad till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

Arbetstagaren har inte rätt till sjuklön om hen har orsakat arbetsoförmågan uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

På arbetsgivarens begäran ska du lämna en tillförlitlig redogörelse om din arbetsoförmåga. Den kan till exempel vara ett intyg utfärdat av läkare eller hälsovårdare. Kollektivavtalsbestämmelser och företagspraxis påverkar vilken typ av redogörelse som krävs av arbetstagaren. Villkoret för lön för sjuktid kan till exempel vara att du måste lägga fram en redogörelse om arbetsoförmåga som har godkänts av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också skapa en egen praxis kring redogörelsen som gäller för alla arbetstagare.

Du har rätt att skjuta upp semestern från den första sjukdagen om du är arbetsoförmögen vid semesterns början eller under semestern på grund av sjukdom, olycksfall eller nedkomst.

Om du blir sjuk på semestern ska du begära att din arbetsgivare flyttar semestern utan dröjsmål. Förse även arbetsgivaren med en saklig redogörelse om sjukdomen eller olyckan, till exempel ett läkarintyg.

Kontrollera även de bestämmelser som rör sjukdom i ditt kollektivavtal.

Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom kan sammanfalla med andra orsaker som leder till frånvaro. Frånvaron anses främst bero på den orsak som började först. I permitteringssituationer anses till exempel frånvaro bero på sjukdom och du får lön för sjuktid om du varit sjuk då permitteringsmeddelandet gavs och fortfarande inte är arbetsför när permitteringen börjar.

Om du blir sjuk när permitteringen har börjat är orsaken till frånvaron permittering och din arbetsgivare betalar ingen lön för sjuktid under den samtidiga sjuk- och permitteringsperioden. Om du blir sjuk efter permitteringsmeddelandet får du lön för sjuktid fram till att permitteringen börjar.

Arbetarskydd och välbefinnande på arbetsplatsen

Syftet med arbetarskyddet är att säkerställa trygga, hälsosamma, trivsamma och utvecklande arbetsförhållanden samt att stödja medarbetarnas arbetsförmåga. Det egna välbefinnandet på arbetsplatsen påverkas även av ens kompetens och upplevelse av att trivas på jobbet, balansen mellan arbete och privatliv och en fungerande arbetsgrupp.
Jos jäät työttömäksi, tarjoamme sinulle monia eri palveluja.