Hyppää pääsisältöön

Sairastuminen

Jos sairastut tai joudut tapaturmaan, sinulla on oikeus sairauslomaan. Ilmoita poissaolosta viipymättä työnantajalle. Työsuhteesi pituus ja työkyvyttömyyden kesto vaikuttavat sairausajalta maksettavaan palkkaan.

Jos olet sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtäsi, on sinulla oikeus sairausajan palkkaan. Sinun on pyydettäessä esitettävä työnantajallesi luotettava selvitys työkyvyttömyydestäsi.

Jos olet ollut työsuhteessa vähintään yhden kuukauden sairastumishetkellä, lain mukaan sinulle maksetaan sairausajan palkkaa sairastumispäivältä (jos se olisi ollut työpäivä) ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Jos työsuhteesi on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta ajanjaksolta puolet palkasta. Työehtosopimuksissa on aina sovittu lakia paremmin sairausajan palkasta, joten tarkista asia ensin omasta työehtosopimuksestasi.

Sairautesi pitkittyessä ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä voit hakea Kansaneläkelaitoksen maksamaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Työsopimuslain mukainen palkanmaksuvelvollisuus päättyy aina viimeistään silloin kun työntekijä on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Sinun on työnantajasi pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestäsi. Tämä voi olla esimerkiksi lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus. Työehtosopimusmääräykset ja yrityskäytäntö vaikuttavat siihen, millainen selvitys työntekijältä vaaditaan. Esimerkiksi sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä voi olla, että esität työkyvyttömyydestäsi työnantajan hyväksymän selvityksen. Työnantaja voi luoda myös oman kaikkia työntekijöitä koskevan käytännön selvityksen esittämisestä.

Sinulla on oikeus siirtää vuosilomaasi ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos olet vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Jos sairastut lomalla, pyydä loman siirtoa työnantajaltasi viipymättä. Toimita työnantajalle myös asiallinen selvitys sairaudesta tai tapaturmasta, esimerkiksi lääkärintodistus.

Tarkista sairastumiseen liittyvät määräykset myös omasta työehtosopimuksestasi.

Sairaudesta johtuva työkyvyttömyysaika voi sattua samaan aikaan muun poissaoloon johtavan syyn kanssa. Poissaolon katsotaan ensi sijassa johtuvan siitä syystä, joka on alkanut ensin. Esimerkiksi lomautustilanteissa poissaolon katsotaan johtuvan sairaudesta ja sinulle maksetaan sairausajan palkka, mikäli olet ollut sairaana lomautusilmoitusta annettaessa ja edelleen työkyvyttömänä lomautuksen alkaessa.

Mikäli sairastut lomautuksen alkamisen jälkeen, poissaolon syynä on lomautus eikä työnantajasi maksi sairausajan palkkaa samanaikaiselta sairaus- ja lomatusajalta.  Jos sairastut lomautusilmoituksen jälkeen, saat sairausajan palkkaa lomautuksen alkamiseen asti.

Työsuojelu ja hyvinvointi työssä

Työsuojelutyön tavoitteena on taata turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja kehittävät työolot sekä tukea henkilöstön työkykyä. Omaan hyvinvointiin työssä vaikuttaa myös osaaminen ja kokemus työn mielekkyydestä, työn ja yksityiselämän tasapaino sekä työyhteisön toimivuus.
Jos jäät työttömäksi, tarjoamme sinulle monia eri palveluja.