Hyppää pääsisältöön

Pron kansainvälinen toiminta tukee edunvalvontaa ja avaa suhteita maailmalle

Maapallo

Pron kansainvälinen toiminta tukee edunvalvontaa ja avaa suhteita maailmalle

Kansainvälinen kehitys vaikuttaa Suomen talouteen ja työelämään. Erityisesti Euroopan unionin lainsäädännöllä ja poliittisilla linjauksilla on suora vaikutus työelämään Suomessa. Pron kansainvälisen toiminnan painopiste kohdistuu Euroopan unioniin, mutta se käsittää myös maailmanlaajuisen kehityksen seuraamisen ja kehittyvien maiden ammattiliittojen auttamisen. Verkostoituminen muiden maiden ammattiliittojen asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen Pron edunvalvontaa tukeva toimintomuoto.

Pro on mukana kuuden eri toimialalinjan kansainvälisissä ammattiyhdistysjärjestöissä, niin sanotuissa ammattisihteeristöissä. Kullakin sektorilla on järjestönsä pohjoismaiselle, eurooppalaiselle ja globaalille yhteistyölle ja vaikuttamiselle. Nämä kuusi toimialalinjaa ovat

  • teollisuus
  • julkinen sektori
  • yksityiset palvelualat
  • rakennus- ja puuteollisuus
  • elintarviketeollisuus
  • kuljetusalat

Pohjoismaisen yhteistyön keskeinen tehtävä on vaihtaa tietoa eri maiden työelämän kehityksestä sekä etsiä yhteisiä näkemyksiä eurooppalaisessa vaikuttamisessa. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön keskiössä on Euroopan unioni, jonka päätöksiin vaikutetaan kunkin toimialalinjan sihteeristössä sekä EU:n sosiaalisessa vuoropuhelussa neuvotellen työnantajien eurooppalaisten etujärjestöjen kanssa. Prosta toimintaan osallistuvat toimialan tai erityisosaamisalueen asiantuntijat, jotka vaikuttavat näissä yhteisöissä aktiivisesti Pron strategisten linjausten edistämiseksi. Myös ay-verkostojen luominen ja jatkuva vuorovaikutus eri maiden liittoihin on tärkeä tehtävä, jolla varmistetaan tieto eurooppalaisesta työelämän ja elinkeinoelämän kehityksestä. STTK:n jäsenenä Pro saa tukea myös SAK:n ja STTK:n EU- edustustolta FinUnionsilta.

Yritystasolla toimimme aktiivisesti eurooppalaisten yritysneuvostojen (EWC) kautta. Pron luottamusmiehet ja liiton asiantuntijat vaikuttavat näissä verkostoissa rakennemuutoksiin ja osallistuvat ylikansalliseen yritystason yhteistoimintaan.

Globaalia vaikuttamistyötä Pro tekee osallistumalla em. toimialalinjojen maailmanjärjestöjen toimintaan. Vaikutamme näin työelämän perusoikeuksien ja reilun vapaakaupan kehittymiseen sekä pyrimme verkostoitumaan globaaleissa yrityksissä. Pro on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäsen ja toteutamme suomalaisten liittojen kanssa yhteistyössä hankkeita kehittyvissä maissa. Tavoitteena on työelämän perusoikeuksien edistäminen ammattiliittoja vahvistamalla ja siten oikeudenmukaisemman maailmankaupan varmistaminen.

STTK:n jäsenenä Prossa seurataan myös maailman työjärjestön ILOn sekä kehittyneiden maiden yhteistyöjärjestö OECD:n toimintaa. 2021 keskeisiä globaaleja teemoja ovat oikeudenmukainen yritysverotus ja veroparatiisitoiminnan ehkäisy sekä oikeudellisesti sitova yritysvastuu ihmisoikeuksien osalta.

Pro kansainvälinen toiminta

Pro on mukana kaikkiaan 12 hankkeessa yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin (englanniksi) ja suomalaisten ammattiliittojen kanssa. Hankkeita rahoitetaan Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroilla. Lisätietoja SASKin hankkeista saa osoitteesta https://www.sask.fi/hankkeet/.

Pron hankkeet auttavat kehittyvien maiden ammattiliittoja vahvistumaan kasvattamalla liittojen jäsenmäärää, kouluttamalla liittoaktiiveja tehostamaan paikallistason työehtosopimustoimintaa, osallistamalla naisia ja nuoria ammattiliittotyöhön sen kaikilla tasoilla ja kouluttamalla liittojen johtoa ja asiantuntijoita eri teemoissa. Pron hankkeissa keskeisiä teemoja ovat työntekijöiden perusoikeudet sekä tasa-arvo työelämässä ja yhteiskunnassa.

Hankkeet, joissa olemme mukana 2022–2025

Brasilia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Brasilian teollisuusalan ammattiliittoja ja niiden toimintamahdollisuuksia yhteistyössä teollisuuden maailmanjärjestön IndustriALL Global Unionin kanssa. Työntekijät Brasiliassa kohtaavat haasteita, jotka linkittyvät erityisesti teknologiseen murrokseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeen kumppanina ovat kahden tärkeimmän keskusjärjestön Força Sindicalin ja CUTin muodostama IndustriALL Brasilia ja sen kuusi ammattiliittoa. Rahoittajana Pron lisäksi on Teollisuusliitto. Hankkeen avulla järjestöillä on hyvä valmius neuvotella teollisuuspolitiikasta, jolloin ammattiyhdistysliikkeen ääni pääsee kuuluville.
 

Kolumbia ja Brasilia

Hankkeen avulla turvataan ihmisarvoisen työn toteutuminen yksityisillä palvelualoilla Kolumbiassa ja Brasiliassa yhdessä palvelualojen maailmanliitto UNI Global Unionin kanssa. Molemmissa maissa työntekijöiden oikeudet ovat heikot yritysten rajujen ay-oikeuksien vastaisten toimien vuoksi. Kumppanina on noin 30 ammattiliittoa tietotekniikka- ja telealalta, yksityiseltä vartiointi- ja terveysalalta sekä kaupan- ja finanssisektorilta. Hankkeen rahoittajana Pron lisäksi on Palvelualojen Ammattiliitto PAM. Hanke edistää työntekijöiden oikeuksia, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. ja viestintäkampanjat auttavat liittoja nostamaan ihmisarvoisen työn ja toimeentulon julkiseen keskusteluun.
 

Afrikka

Hankkeen avulla vahvistetaan Afrikan ay-liikkeen osaamista ja vaikuttamista Afrikan mantereen vapaakauppasopimukseen (ACFTA) yhdessä ay-liikkeen globaalin keskusjärjestö ITUCin kanssa. Afrikkalainen ay-liike ei ole toistaiseksi tehnyt järjestelmällistä vaikuttamistyötä sopimuksen ratifiointiprosessissa, sillä ammattiliittojen ymmärrys sopimuskokonaisuudesta on ollut puutteellista. Kumppani on ITUC-Afrikan jäsenjärjestöt 5 maassa ja rahoittajina Pron lisäksi ovat keskusjärjestöt STTK ja SAK sekä 5 suomalaista ammattiliittoa. Hankkeessa tehtävät tutkimukset tukevat ay-liikkeen edunvalvontaa, ja ammattiliitot kehittävät seurantamekanismin vapaakauppasopimuksen kehityksen ja täytäntöönpanon seuraamiseksi.
 

Afrikka

Hankkeessa vahvistetaan julkisten alojen ammattiliittojen valmiuksia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 10 eri Afrikan maassa yhdessä julkisen sektorin maailmanjärjestö PSI:n kanssa. Hankkeessa yhdistyy neljä osahanketta yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa teemoina ovat sukupuolittunut väkivalta, epäviralliset työntekijät, oikeudenmukainen siirtymä ja ilmastonmuutos ja ammattiyhdistysoikeudet. Kumppaneina on yli 40 ammattiliittoa ja rahoittajina Pron lisäksi ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tehy ja Loimu. Ensimmäisen teeman osalta hankkeessa tuloksena on ILOn yleissopimuksen 190 (Väkivallan ja häirinnän poistaminen työelämästä) ratifioiminen. Toisessa teemassa parannetaan epävirallisesti toimivien naispuolisten terveydenhoitajien asemaa. Kolmas teema on oikeudenmukainen siirtymä eli työntekijöiden oikeudet siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen. Neljäntenä tavoitteena, johon Pro erityisesti keskittyy, on vahvistaa julkisen sektorin ay-oikeuksia.
 

Eswatini, Lesotho ja Malawi

Hankkeessa uudistetaan kolmen eteläisen Afrikan maan teollisuusliittoja vastaamaan nykypäivän työntekijöiden tarpeisiin yhdessä teollisuuden maailmanjärjestön IndustriALL Global Unionin kanssa. Kaikissa hankemaissa loukataan työntekijöiden oikeuksia ja työntekijät ovat epävakaassa ja haavoittuvassa asemassa. Kumppanina ovat maiden seitsemän ammattiliittoa ja rahoittajina Pron lisäksi ovat Teollisuusliitto, Paperiliitto ja Insinööriliitto. Hankkeessa liitot parantavat digitaalisia taitojaan, kehittävät sisäistä demokratiaansa ja lisäävät jäsenistön aktivointia mm. naisten ja nuorten osallistamisella sekä lisää neuvotteluvoimaansa uusien jäsenten myötä.
 

Ghana, Kenia ja Mosambik

Hanke tavoittelee, että työympäristö näiden kolmen maan kaupan alalla, rahoitusalalla, vartiointialalla sekä tietotekniikka- ja asiakaspalvelualoilla olisi turvallisempi ja terveellisempi erityisesti naispuolisille työntekijöille yhdessä palvelualojen maailmanliitto UNI Global Unionin kanssa. Koronapandemia toi esiin palvelualojen merkityksen myös kriisitilanteissa, ja samalla paljasti työsuojelun puutteita ja työntekijöiden vakavia altistumisia terveysriskeille. Kumppani ovat maiden 9 ammattiliittoa ja rahoittajana Pron lisäksi on Palvelualojen Ammattiliitto PAM. Hankkeen avulla maiden työehtosopimusmallia uudistetaan vahvemmin tasa-arvoa tukevaksi ja naispuolisten työehtosopimusneuvottelijoiden koulutusta lisätään sekä liitot oppivat kiinnittää huomiota työhyvinvointia ja elämänlaatua parantaviin asioihin.
 

Malawi

Hanke vahvistaa työntekijöiden oikeuksia Malawin elintarviketeollisuudessa sekä hotelli- ja ravintola-aloilla kasvattamalla järjestäytymisastetta ja neuvotteluvalmiuksia. Malawissa työntekijöiden oikeuksia loukataan yleisesti, palkat ovat erittäin pieniä, palvelualojen työsuhteet epävakaita ja ammattiliitto hyvin heikko. Kumppani on HFPCWU-ammattiliitto ja rahoittajina Pron lisäksi ovat Elintarviketyöläisten liitto SEL ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM. Hankkeen koulutustoiminta sisältää järjestötoiminnan perusteita, neuvottelutaitoja, työsuojeluasioita sekä tasa-arvokoulutusta naisille ja miehille.
 

Filippiinit

Hanke kasvattaa metallialan ammattiliiton jäsenpohjaa ja lisää järjestäytyneiden työpaikkojen määrää. Filippiineillä haasteena ovat lisääntyneet ihmisoikeusloukkaukset ja ammattilittojen vaikuttamismahdollisuuksien heikkeneminen. Kumppani on metallialan ammattiliitto PMA ja rahoittajana Pron lisäksi ovat Teollisuusliitto ja Insinööriliitto. Hankkeessa vahvistetaan liiton tulevien johtajien kapasiteettia ja varmistetaan myös nuorten ja naisten edustus liittotyössä, niin yritystasolla kuin valtakunnallisestikin.
 

Filippiinit ja Indonesia

Hankkeessa edistetään työelämän ihmisoikeuksia Filippiinien ja Indonesian julkishallinnon, terveydenhuollon, energian, vesihuollon ja paikallishallinnon aloilla yhdessä julkisen sektorin maailmanjärjestö PSI:n kanssa. Molempien maiden julkisen alan työntekijät kamppailevat yhä täysien ay-oikeuksien puolesta. Kumppanina ovat 15 julkisen sektorin ammattiliittoa ja rahoittajina Pron lisäksi ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Tehy. Hankkeen avulla edistetään julkisen sektorin järjestäytymis- ja neuvotteluoikeuksien suojelua koskevan ILOn yleissopimuksen 151 ratifiointia sekä ammattiliitot tehostavat kampanjaansa ILOn väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen 190 ratifioimiseksi.
 

Indonesia

Hanke edistää Indonesian metalli- ja kaivosalan työntekijöiden oikeuksia yhdessä teollisuuden maailmanjärjestön IndustriALL Global Unionin kanssa. Indonesian ammattiliitot ovat varsin heikkoja ja maan työlainsäädäntöä on heikennetty ulkomaisten investointien kannustamiseksi. Kumppanina ovat 4 metalli- ja kaivosalan ammattiliittoa ja rahoittajana Pron lisäksi on Teollisuusliitto. Hankkeessa keskitytään erityisesti naisten ja nuorten osallistumisen kasvattamiseen liittojen toiminnoissa ja johdossa. Hankkeen seurauksena metalli- ja kaivosalan liitot tunnistetaan vahvoina ja yhtenäisinä toimijoina, joiden johtajat ja jäsenet pystyvät vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja neuvottelemaan parempia työehtosopimuksia.
 

Indonesia

Hankkeessa parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden työ- ja elinoloja yhdessä rakennus- ja puualan maailmanjärjestö BWI:n kanssa. Indonesiassa alan haasteita ovat huonot työ- ja elinolot sekä ammattiliittojen heikko kapasiteetti ja alhainen järjestäytymisaste. Kumppanina on SERBUK-ammattiliitto ja rahoittajina Pron lisäksi ovat Rakennusliitto, Teollisuusliitto ja Loimu. Hankkeen tuloksena työntekijät tulevat tietoisemmiksi oikeuksistaan sekä tilanteestaan työpaikoilla ja yhteiskunnassa, mitä varten myös viestintä- ja kampanjamateriaalia on kehitetty.
 

Nepal

Hankkeen avulla yhdessä palvelualojen maailmanliitto UNI Global Unionin kanssa tavoitteena on, että kaupan alan työntekijöiden, erityisesti nuorten ja naisten, työelämän ihmisoikeudet toteutuvat paremmin. Työolot alalla ovat tällä hetkellä ala-arvoiset, alalta puuttuu esimerkiksi kunnolliset ja selkeät työsopimukset ja yksi syy huonoihin työoloihin alalla on matala järjestäytymisaste. Kumppani on UNICOME-liitto ja rahoittajana Pron lisäksi on Palvelualojen Ammattiliitto PAM.

 

 

EWC – eurooppalainen yhteistoiminta

EWC on lainsäädännön suoma mahdollisuus yrityksen henkilöstölle saada tietoa ja tulla kuulluksi. 

Toimintaa säätelee direktiivi 2009/38/EY, joka sovellutetaan kansallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin. Direktiivin piiriin kuuluvat EU- ja ETA-maat ja soveltamisala: vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää kahdessa EU/ETA-maassa. Kun nämä täyttyvät, tulee EWC perustaa. EWC-edustaja valitaan kotimaansa käytännön ja lakien mukaisesti ja hän edustaa kotimaansa henkilöstöä. Jos paikkoja on vain yksi per maa, edustaja valitaan kaikkien henkilöstöryhmien yhteisellä päätöksellä tai vaaleilla.

Tavoitteena on parantaa työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja saada henkilöstön ääni kuulumaan eurooppalaisen tason kysymyksissä. Tiedottaminen on yritysjohdon velvollisuus ja henkilöstöllä on oikeus saada keskeistä tietoa konsernistaan. Kuuleminen merkitsee näkemysten vaihtoa ja vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä.

EWC edustaa konsernin eurooppalaisia työntekijöitä, mutta ei pääsääntöisesti neuvottele. EWC voi varmistaa, että sovitut asiat menevät eteenpäin ja sovittuja asioita noudatetaan Euroopan tasolla. Edustajien välillä on säännöllistä ja järjestelmällistä tietojen vaihtoa ja yhteistä toimintaa. Tärkeää on pitää paikallinen taso mukana kuvioissa.

EWC-edustajina opitaan ymmärtämään strategista tietoa, kehitetään eurooppalaista lähestymistapaa, toimitaan yhtenäisenä ryhmänä (opitaan tuntemaan toisemme), kehitetään kommunikaatiota, raportoidaan asioista. Käsitellään asioita, jotka koskevat useampaa kuin kahta maata tai koskevat merkittävää osaa henkilöstöä.

EWC-lyhenne tulee sanoista European Work Council, eli eurooppalainen yritysneuvosto.
EWC edustaa konsernin eurooppalaisia työntekijöitä.
Vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää kahdessa EU/ETA-maassa.
Parantaa työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja henkilöstön ääni kuuluu myös eurooppalaisen tason kysymyksissä.
EWC-edustaja valitaan kotimaansa käytännön ja lakien mukaisesti ja hän edustaa kotimaansa henkilöstöä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

kv-asioiden päällikkö, kansainväliset asiat
+358 50 339 2604
kv-asiantuntija, kansainväliset asiat
+358 400 811 248
kv-asiantuntija, kansainväliset asiat
+358 50 583 1469

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

michael uni europa
Uutiset
Julkaistu 17.04.2024
Tapasimme Pron avainyhteistyökumppani UNI Europa Financen puheenjohtaja Michael Budolfsenia Helsingissä, jossa hän otti kantaa Suomen työmarkkinapolitiikan myllerrykseen.
Julistus
Uutiset
Julkaistu 12.04.2024
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto allekirjoittivat yhdessä EU:n teollisuuden uudistumisen edellytyksiä ajavan Antwerpenin julkilausuman. Julkilausuma kokoaa yhteen keskeiset tarpeet ja toimet, joilla Euroopan teollisuuden uudistumisen ja uuden kasvun edellytykset voidaan turvata.
uruguay
Uutiset
Julkaistu 28.02.2024
Suomen ja Uruguayn metsäsektorin koko tuotantoketjun eri ammattiliitot tapasivat virallisesti ensimmäistä kertaa maanantaina. Aiheena oli puu-, sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoketjujen nykytilanne. Tavoitteena on luoda perusta sellun, puun ja paperin tuotantoketjussa toimivien ammattiliittojen koordinoimalle yhteistyölle molemmissa maissa.
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.