Hyppää pääsisältöön

Palkkaus

Asiantuntijoiden ja esimiesten palkkaus perustuu alan työehtosopimuksen määrittelemään palkkausjärjestelmään ja siitä sovitaan työsopimuksella ennen työn aloittamista. Palkkausjärjestelmä koostuu työn vaativuuden arvioinnista sekä henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisista työpaikkakohtaisista eristä. Työehtosopimuksessa on määritelty myös muita työaikaan ja esimerkiksi ylityöhön liittyviä palkanlisiä. Palkka voi olla kuukausi- tai tuntiperusteinen palkka. Työnantajan tulee noudattaa työnantajaa sitovan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä.

Palkkasi on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Palkanmaksupäivä on pääsääntöisesti kirjattu työsopimukseesi tai työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen. Mikäli palkkasi erääntyy sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä, se maksetaan edeltävänä arkipäivänä. Palkanmaksun tulee toteutua säännönmukaisesti sopimuksissa sovittuina päivinä. Mikäli palkanmaksupäivästä ei ole sovittu, se maksetaan kerran kuukaudessa. Jos palkka määräytyy viikkoa lyhyemmältä ajalta, voidaan se poikkeuksellisesti maksaa kaksi kertaa kuukaudessa.

Säännönmukaisena palkanmaksupäivänä maksetaan kunkin työskentelykauden palkka. Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu, että muut kuin säännölliset lisät esimerkiksi ylityöt ja vuorolisät voidaan maksaa työskentelykuukautta seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Jos osa palkastasi määräytyy voitto-osuutena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, saa tämän osan maksukausi olla edellä säädettyä pitempi, enintään kuitenkin 12 kuukautta. 

Palkka maksetaan  ilmoittamallesi tilille ja sen on oltava käytettävissäsi erääntymispäivänä. Maksaessaan palkan työnantajan on annettava sinulle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Tarkista, että työnantaja on pidättänyt maksetuista palkoista verot ja muut lakisääteiset maksut. Säilytä lisäksi palkkalaskelmasi. Mikäli palkkasi maksetaan käteisenä rahana,  työnantajalla on oltava allekirjoittamasi kuitti tai muu maksun todentava selvitys.

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Palkamaksun viivästyessä sinulla on oikeus saada korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi täysi palkka odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä. Pakanmaksu viivästyy, jos palkkaa ei makseta työsopimuksessa sovittuun palkanmaksupäivään mennessä. Mikäli palkanmaksamisesta työsuhteen päättyessä ei ole sovittu, palkan tulee olla tililläsi käytettävissä työsuhteen päättymispäivänä

Työnantaja on velvollinen maksamaan sinulle täyden palkan, jos olet ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita.

Jos olet estynyt tekemästä työtäsi työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun vastaavan sinusta tai työnantajastasi riippumattoman syyn vuoksi, sinulla on oikeus saada palkkasi esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Jos työnteon estymisen  syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta työehtoihisi tai työoloihisi, sinulla on oikeus saada palkkaa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä.

Mikäli maksettavaksi erääntyvää palkkaa ei makseta, vaadi työnantajaa välittömästi maksamaan viivästynyt palkka. Mikäli et saa vastausta palkan maksamatta jäämiseen kohtuullisen ajan kuluessa tai palkkaa ei ole maksettu kahden viikon kuluessa sen erääntymisestä lisättynä odotusajan palkalla sekä viivästyskorolla, tee palkkaturvahakemus. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvahakemus on tehtävä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä ELY-keskukseen.

Palkkalaskurimme auttaa jäseniämme oman palkkatason arvioinnissa. Tiedot perustuvat laajaan jäsentutkimukseen. Palkka-asiat selviävät myös juttelemalla työpaikan luottamusmiehen kanssa tai ottamalla yhteyttä Pron lähimmän aluetoimiston sopimusala-asiamieheen.

Mikäli olet sopinut työnantajasi kanssa nettopalkasta, voit arvioida bruttopalkkasi määrää netto/bruttopalkkalaskurilla. Laskuri sopii tilanteeseen, jossa nettopalkka on ainoa ansiotulo eikä työnantaja vastaa muista tuloista menevistä veroista.

Nainen laittaa seteleitä lompakkoon, raha ja talous

Työnantajan konkurssi ja palkkaturva

Konkurssitilanteessa työsuhteesi voi päättyä kahden viikon irtisanomisajalla, ja sinulle voi jäädä palkkaa ja muita saatavia yhtiöltä. Suomessa on palkkaturvajärjestelmä, joka auttaa saatavien saamisessa.

Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavien erääntymisestä. Palkkaturva kattaa erilaisia saatavia, kuten palkat ja lomarahat, enimmillään 19 000 euroon saakka. Palkkaturvaan liittyy myös veroja ja rajoituksia. 

Aikuinen nainen hymyilee, vaaleanpunainen tausta

Kuulumalla liittoon tienaat enemmän

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan työpaikan järjestäytymisaste näkyy selvästi palkkatasossa. Kun Prohon kuuluvien määrä nousee työpaikalla 15–20 prosentista vähintään 75 prosenttiin, palkkakin nousee keskimäärin viisi prosenttia.