Hyppää pääsisältöön

Palkkaus, lomat ja vapaat

Asiantuntijoiden ja esimiesten palkkaus perustuu alan työehtosopimuksen määrittelemään palkkausjärjestelmään. Palkansaajana sinulla on myös oikeus vuosilomaan sekä myös muihin vapaisiin. Työlainsäädäntö määrittelee palkansaajien lomien ja vapaiden vähimmäistason, mutta työehtosopimuksissa voidaan usein sopia esimerkiksi vähimmäistasoa pidemmästä vuosilomasta. Vuosiloman lisäksi käytettävissä on myös muita vapaita liittyen esimerkiksi lastenhoitoon tai opiskeluun. 
Palkka ja lomaraha

Palkkaus

Asiantuntijoiden ja esimiesten palkkaus perustuu alan työehtosopimuksen määrittelemään palkkausjärjestelmään. Palkkausjärjestelmä koostuu työn vaativuuden arvioinnista sekä henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisista työpaikkakohtaisista eristä.

Lue lisää

Lomaraha ja lomapalkka

Kesälomasi aikana tilillesi maksettava summa koostuu lomapalkasta ja yleensä myös lomarahasta. Lomaraha on tavallisesti 50 prosenttia lomapalkasta. Summan maksuajankohta vaihtelee työpaikka- ja työehtosopimuksittain.

Lue lisää
Vuosiloma ja muut vapaat

Vuosiloma

Vuosiloma on työsuhteen aikana kertyvää palkallista lomaa. Loma-ajalta maksetaan vähintään työntekijän säännönmukainen palkka luontaisetuineen.

Lue lisää

Perhevapaat

Perhevapaat auttavat sovittamaan yhteen vanhemmuuden ja työelämän velvoitteet. Niihin kuuluvat äitiys- ja isyysvapaat, vanhempainvapaa, hoitovapaa sekä erilaiset perheenjäsenten äkillisiin sairastumisiin liittyvät vapaat.

Lue lisää

Opintovapaa

Opintovapaalla olet vapautettu työstäsi koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhteesi jatkuu, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät. 

Lue lisää
Kuva: Shutterstock

Sairastuminen

Jos sairastut tai joudut tapaturmaan, sinulla on oikeus sairauslomaan. Ilmoita poissaolosta viipymättä työnantajalle. Työsuhteesi pituus ja työkyvyttömyyden kesto vaikuttavat sairausajalta maksettavaan palkkaan.

Ensinnäkin sinulla on oltava vähintään 20 vuoden työhistoria ennen vapaan alkamista. Tähän lasketaan eläkettä kerryttänyt palkkatyö sekä yrittäjyysaika 18-vuotiaasta alkaen. Työhistoriaan voidaan myös laskea aika, jolloin olet ollut hoitovapaalla, varusmies- tai siviilipalveluksessa tai aika, jolta sinulle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää myös, että olet ollut kokoaikatyössä ja saman työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vapaan alkamista. Työajan on täytynyt olla yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. 13 kuukauden jakso voi sisältää enintään 30 palkatonta kalenteripäivää

Lisäksi vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että sijaiseksi palkataan työtön työhakija, jonka työttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, tai jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Jos vuorotteluvapaasi kestää alle 180 päivää, vapaata voidaan pidentää enintään 180 päivään, jos sovit tästä työnantajasi kanssa vähintään kaksi kuukautta ennen alun perin sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, jonka suuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Työttömyyspäivärahan lapsikorotuksia ei oteta huomioon. Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta, jos jäsenyysaikaa on kertynyt vähintään 26 viikkoa ennen vapaan alkamista.

Vuorotteluvapaalta ei voi jäädä suoraan vanhuuseläkkeelle. Vuorotteluvapaan yläikäraja on sidottu lakisääteiseen vanhuuseläkeikään siten, että se on vanhuuseläkkeen alkamisen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaan yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.