Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsskydd och specialvillkor för över 55-åringar

Blev du uppsagd av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker? Då får du stöd från omställningsskyddet. Omställningsskyddet stöder dig i jobbsökning och att på nytt få jobb. Anmäl dig så snabbt som möjligt efter att du sagts upp som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Omställningsskyddshelhet för uppsagda över 55 år

En ny omställningsskyddshelhet togs i användning 1.1.2023. Personer den omfattar har rätt till omställningspenning och omställningsskyddsutbildning samt till förlängd sysselsättningsledighet. Samtidigt faller arbetslöshetsskyddets tilläggsdagar stegvis bort.

Berättigad till förmånerna som ingår i omställningsskyddshelheten är en 55 år fylld person som sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker 1.1.2023 eller senare. Ett villkor är också att personen varit anställd hos samma arbetsgivare minst fem år före uppsägningen. Den uppsagda personen ska också anmäla sig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån inom 60 dagar räknat från uppsägningsdagen. Det här betyder i praktiken att om uppsägningstiden till exempel är sex månader, måste man anmäla sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån redan under uppsägningstiden. Arbetsgivaren blir skyldig att berätta åt arbetstagare som uppfyller villkoren för omställningsskydd om dennes möjlighet till omställningsskyddet.

Arbets- och näringsbyrån granskar rätten till omställningspenning. Om uppsagd person uppfyller villkoren för att få omställningspenning, ger arbets- och näringsbyrån ett positivt utlåtande till den som betalar omställningspenningen.

Omställningspenning ska sökas med för ändamålet avsedd blankett senast inom tre månader från det anställningsförhållandet upphörde, men den kan sökas redan under uppsägningstiden. Omställningspenningen betalas av den arbetslöshetskassa där den uppsagda arbetstagaren är medlem på uppsägningsdagen. Om den uppsagda inte är medlem i en a-kassa, betalar Fpa omställningspenningen.

Omställningspenningen motsvarar ungefär en månadslön för den uppsagda och den är av engångsnatur. Omställningspenningens storlek beräknas på den lön som betalats under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen. I uträkningen beaktas bara lön från arbetsgivaren som sagt upp. Uträkningen görs av den som betalar omställningspenningen (a-kassan eller Fpa) på basis av de löneuppgifter som fås från inkomstregistret. Förskottsinnehållning görs enligt skatteförvaltningens beslut och tilläggsprocenten som bestämts, om inte betalaren fått ändringsskattekort avsett för betalning av förmånen. Omställningspenningen inverkar inte på erhållandet av arbetslöshetsförmån eller andra förmåner, med undantag för utkomststöd.

Omställningsskyddsutbildningen bör främja snabb sysselsättning, så utbildning som stöder det skaffar arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen. Utbildningen kan räcka högst sex månader och dess värde kan motsvara högst två månaders lön för den uppsagda. Det är frivilligt att delta i utbildningen, så att vägra delta eller avbryta utbildningen leder inte till att man förlorar arbetslöshetsskyddet. Närmare information om utbildningsmöjligheterna fås från arbets- och näringsbyrån. Deltagande i omställningsskyddsutbildning hindrar inte att man får arbetslöshetsförmån.

Person som blivit uppsagd av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker har rätt till avlönad sysselsättningsledighet under uppsägningstiden. Uppsagds sysselsättningsledighet, som hör till omställningsskyddshelheten, är fem dagar längre än vanligt. Sysselsättningsledigheten är fem dagar om uppsägningstiden är högst en månad. Sysselsättningsledigheten förlängs till 15 arbetsdagar i stället för de normala 10 arbetsdagar, om uppsägningstiden är längre än en månad, men högst fyra månader. Om uppsägningstiden är längre än fyra månader är ledigheten 25 arbetsdagar, då det normalt skulle vara 20 arbetsdagar. Läs mer

Betalning av löntagarens arbetslöshetsdagpenning kan fortsätta trots att maximitiden uppnåtts, då man är i en viss ålder. De här dagpenningdagarna som betalats efter att maximitiden uppnåtts kallas tilläggsdagar. Rätten till tilläggsdagar slopas stegvis så att åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar för personer födda åren 1961 eller 1962 fortfarande är 62 år. Men för personer födda år 1963 stiger åldersgränsen till 63 år och för dem födda år 1964 till 64 år. Personer födda år 1965 och senare är inte längre berättigade till tilläggsdagar.

Pron asiantuntijat auttavat jäseniä.

Vi stöttar dig under arbetslösheten

Även den skarpaste experten eller chefen kan ibland bli arbetslös. Som medlem i Pro tillhör du Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat utkomstskydd om villkoren har uppfyllts. När du letar efter ett nytt jobb hjälper vi dig också med personlig sparrning, videor eller webbseminarier, hur det passar dig.

Vill du veta mer om utkomstskydd?

I Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst kan du bläddra bland och uppdatera dina egna uppgifter och få betalningsrelaterad information, kommunicera med kassans förmånshandläggare och skicka ansökningar om dagpenning (samtliga) och bilagor elektroniskt. Tjänsten är avgiftsfri för medlemmar.

Kassan säkrar din utkomst även vid alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande tjänster.

Funderar du på om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning?

Hur mycket inkomstrelaterad dagpenning får du eller när inbetalas pengarna på ditt konto? Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas om du har uppfyllt arbetsvillkoret under din medlemskapsperiod och betalat medlemsavgifter för arbetsperioden.

Arbetsvillkoret uppfylls när du har haft avlönat arbete under tillräckligt lång tid före arbetslösheten där arbetstiden har överskridit den fastställda minimitiden per vecka.