Hoppa till huvudinnehållet

Upphävning av anställning

Kuva: Shutterstock

Upphävning av anställning

Anställningen kan upphöra när den angivna tiden har löpt ut, genom uppsägning, hävning eller, i en särskild situation, att anställningen anses hävd. Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan upphäva anställningen när det finns rättsliga skäl för det.
Vanliga frågor om uppsägning

Lagen skyddar dig, så din arbetsgivare har endast rätt att säga upp dig av vägande skäl. En sådan anledning är till exempel om det arbete som erbjuds minskar eller upphör. Arbetsgivaren har också grund för uppsägning om du bryter mot dina skyldigheter som anställd. I det här fallet måste du dock enligt lag ges möjlighet att korrigera ditt sätt att agera.

Du får inte sägas upp av skäl som sjukdom, funktionsnedsättning, fackföreningsverksamhet eller av ideologiska skäl. Om uppsägningen sker utan skälig och godtagbar anledning är arbetsgivaren skyldig att ersätta dig för den olagliga uppsägningen.

På din begäran ska arbetsgivaren utan dröjsmål skriftligen ange skälen till uppsägningen och slutdatumet för din anställning.

Som anställd kan du säga upp dig genom att skriftligen eller muntligen meddela din arbetsgivare. Du har ingen skyldighet att motivera uppsägningen.

Om du säger upp dig är uppsägningstiden en månad om anställningen har pågått i mer än fem år. I en anställning på mindre än fem år är uppsägningstiden 14 dagar.

Om uppsägningen av ditt arbetsavtal sker på initiativ av din arbetsgivare är uppsägningstiden högst sex månader. Detta gäller anställningar som har varat i mer än 12 år. I anställningar som har pågått i upp till ett år är uppsägningstiden 14 dagar.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också komma överens om något annat om uppsägningstiden efter anställningens upphörande, men båda måste samtycka till ändringen. Inte heller då får uppsägningstiden överstiga sex månader.

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter uppsägningen. Om uppsägningstiden är flera månader upphör anställningen dagen med samma ordningsnummer som meddelandet om uppsägning har getts.

När arbetsavtalet är tidsbegränsat kan anställningen inte sägas upp innan perioden har löpt ut, såvida det inte har avtalats separat i arbetsavtalet. Detta gäller både dig och din arbetsgivare. Ärendet kan dock vanligtvis avtalas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om prövotid har avtalats separat i ditt arbetsavtal kan avtalet hävas under prövotiden trots den utsatta tiden. En visstidsanställning kan också vara uppsägningsbar om det har avtalats separat. Det innebär att den kan sägas upp av båda parter.

Med slutlön avses en normal lön som betalas ut under uppsägningstiden, inklusive alla normala naturaförmåner för uppsägningstiden. I samband med den utbetalas även outnyttjade semesterdagar, intjänad saldoledighet och övertid. Slutlönen ska betalas in till arbetstagarens konto på sista arbetsdagen, om inget annat har överenskommits i arbetsavtalet.

Ditt arbetsavtal kan hävas under prövotiden utifrån att det är prövotid. Då gäller inte uppsägningstiderna. Anställningen upphör omedelbart samma dag som antingen du eller din arbetsgivare meddelar att prövotiden är grund för uppsägning. Du eller arbetsgivaren behöver inte redovisa några andra skäl för att säga upp anställningen än att det finns en prövotid vid tidpunkten för uppsägning.

Ytterligare information

Arbetstagaren kan bli uppsagd under alterneringsledighet, studieledighet eller sjukledighet, men i så fall måste arbetsgivaren intyga att uppsägningen inte berott på ovan nämnda faktorer. I situationer där arbetsgivaren till exempel stänger ner en hel avdelning krävs ingen särskild motivering, eftersom uppsägningen är riktad till hela avdelningen och inte vissa personer.

Under moderskaps-, föräldra- och vårdledighet har arbetstagaren ett så kallat förstärkt uppsägningsskydd. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren under denna period måste uppsägningen ha mycket starka motiveringar. Därför säger arbetsgivare knappt upp någon under familjeledigheten. Endast i riktigt krävande situationer, som konkurs eller nedläggning, kan en anställning sägas upp för en person som är familjeledig. Under partiell vårdledighet gäller inget förstärkt uppsägningsskydd, utan i det fallet måste arbetsgivaren helt enkelt motivera att uppsägningen inte berodde på partiell vårdledighet.

Uppsägningstiden är normal arbetstid och påverkar inte arbetet eller dina arbetsuppgifter skyldigheter som anställd. Arbetsgivaren kan dock ensidigt ta bort din arbetsplikt under uppsägningstiden. I detta fall behöver du inte komma till jobbet under uppsägningstiden, men lönen måste betalas normalt fram till uppsägningstidens slut. I det här fallet kan arbetsgivaren ta bort till exempel en tjänstebil, telefon eller dator, men när hen gör det måste hen betala ut naturaförmånerna i lönen.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.