Hoppa till huvudinnehållet

Arbetstidsbank

Pankit ja raha, talous, säästöpossu taustalla

Arbetstidsbank

Med en arbetstidsbank avses möjligheten att spara och kombinera arbetstid, intjänad ledighet eller förmåner i pengar som kan omvandlas till fritid.

Arbetstidsbanken kan användas inom alla branscher. Flera kollektivavtal har redan tidigare haft möjlighet att komma överens om införandet av en arbetstidsbank. På arbetsplatsen kan du välja om du vill använda en arbetstidsbank i enlighet med arbetstidslagen eller kollektivavtalet.

Arbetsgivaren och förtroendemannen, förtroendefullmäktig eller någon annan arbetstagarrepresentant eller personalen eller personalgruppen kan tillsammans skriftligen komma överens om införandet av en arbetstidsbank. Det avtal som representanten ingår binder de anställda som företräds av representanten. Arbetstagaren kan dock välja att inte spara arbetstid i arbetstidsbanken.

Kom överens om spargränser och vilka poster som ska överföras till arbetstidsbanken. Dessa kan vara till exempel kompensation för mertids-, övertids-, kvälls- och nattarbete eller semesterpremie/-penning. Inga löner som betalas för ordinarie arbetstid (utom saldotimmar för flextid), ersättning för utgifter eller fordringar av kompenserande karaktär eller kontantförmåner får dock överföras till arbetstidsbanken efter det att de förfallit till betalning.

Kom också ihåg att komma överens om att avveckla arbetstidsbanken och att ersätta posterna i arbetstidsbanken vid tidpunkten för avvecklingen. Om du inte har kommit överens med arbetsgivaren om avvecklingsförfarandet för arbetstidsbanken måste den tid som sparats på arbetstidsbanken ges i betald ledighet eller ersättas kontant baserat på den totala lönen för ordinarie arbetstid vid tidpunkten för avvecklingen.

Kom också överens om principerna för användning av ledighet och förfaringssätt för att ta ut den tid som sparats på arbetstidsbanken. Du kan till exempel komma överens om att ledigheten används i samband med sommarsemestern eller under andra tidsperioder som inte är lika brådskande för arbetsgivarens verksamhet.

Mertids- och övertidstimmar samt saldotimmar som intjänas i flextidsystemet (upp till 60 timmar under en fyra månader lång uppföljningsperiod) kan överföras till arbetstidsbanken. Även lagstadgade eller avtalsbaserade förmåner med värde i pengar kan överföras till banken efter det att de har omvandlats till tid (till exempel ersättning för mertid och övertid eller beredskap, semesterpremie/-penning och olika tillägg).

Timmar för ordinarie arbetstid och ersättningar för utgifter kan inte överföras till arbetstidsbanken. Dessutom kan en kontantförmån inte överföras till banken när den har förfallit till betalning (till exempel ersättning av resekostnader och sparande av semester i den mening som avses i semesterlagen).

Den intjänade arbetstiden som sparas på arbetstidsbanken får inte växa med mer än 180 timmar under kalenderåret. Jämförelsen ska göras med saldosituationen i slutet av föregående kalenderår. Arbetstagaren kan spara arbetstid som motsvarar upp till sex månader ordinarie arbetstid på arbetstidsbanken.

Du har alltid rätt att få minst två veckors ledighet per år som har intjänats till arbetstidsbanken. Om mer än 10 veckors ledighet har sparats på arbetstidsbanken har arbetstagaren rätt till minst en femtedel av ackumuleringen på arbetstidsbanken i ledighet om hen så önskar. Ledighet på din begäran ska beviljas av arbetsgivaren inom de närmaste sex månaderna. Om arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för ledigheten har du rätt att kräva att ersättning betalas kontant i stället för att ta ledigt.

Om du insjuknar innan bankledigheten börjat anses frånvaron bero på att du är sjuk. Om du insjuknar under bankledigheten, förbrukas ledigheten och framflyttas inte för att tas ut senare. Här kan man och det lönar sig att avtala annorlunda i avtalet om arbetstidsbank. I kollektivavtalens bestämmelser om arbetstidsbank finns det olika bestämmelser om detta.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.