Hoppa till huvudinnehållet

Rapporteringskanal enligt lagen om visselblåsare

Pilli

Rapporteringskanal enligt lagen om visselblåsare

Fackförbundet Pro vill främja en öppen och transparent verksamhetskultur. Vi har tagit i bruk en rapporteringskanal genom vilken vår personal och externa intressenter kan rapportera misstänkt missbruk eller olaglighet.

Implementeringen av rapporteringskanalen för misstänkt missbruk baseras på EU:s visselblåsardirektiv (EU 2019/1973).

På den här sidan hittar du en länk till First Whistle-rapporteringskanalen som används av Pro. Rapporteringskanalen har upprättats i enlighet med visselblåsarlagen (1171/2022).

Vad handlar det om? 

Om vår anställd eller en person som arbetar med oss stöter på olaglig aktivitet i sitt arbete eller misstänker en kränkning vill vi veta om det. 

I första hand uppmuntrar vi dig att diskutera ämnet med den närmaste chefen eller att kontakta Pros ledning eller juridiska tjänster. Om detta inte är möjligt kan du anmäla dina misstankar om övergrepp eller lagbrott via rapporteringskanalen.  

Misstankar relaterade till brott mot förbundets stadgar ska anmälas till Pros förvaltningsdirektör eller organisationschef. 

Vem kan lämna en anmälan? 

Anmälan kan göras av en person som faller inom definitionen i visselblåsarlagen, som i sitt arbete har mött en misstanke om tjänstefel relaterat till Pros verksamhet eller brott mot lagstiftning. 

Kan anmälan lämnas anonymt? 

Vi rekommenderar att du anmäler ärendet i ditt eget namn. Då kommer vi att kunna klargöra situationen bättre. Anmälan kan dock även lämnas anonymt, och systemet möjliggör kommunikation med den anonyme rapporteraren. 

Hur går rapporteringen till i praktiken? 

Anmälningen sker skriftligen i rapporteringskanalen.  

Du kommer att få en slumpmässig inloggningskod och lösenord i rapporteringskanalen.  Kom ihåg att spara dessa åt dig själv så att du kan se svaret och framstegen i behandlingsprocessen. Om du vill kan du fortsätta samtalet med handläggarna av meddelandet konfidentiellt och säkert. 

En anmälan kan göras utan konkreta bevis eller full säkerhet om en överträdelse har skett. Avsiktlig rapportering av ogrundad information är dock förbjuden och betraktas som orsakande av skada. 

Vilka ärenden kan rapporteras? 

I kanalen kan du rapportera brott mot lagstiftning som faller inom tillämpningsområdet för visselblåsarlagen, vilket inkluderar: 

 • offentlig upphandling 
 • finansiella tjänster, produkter och marknader samt penningtvätt och finansiering av terrorism 
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse 
 • transportsäkerhet 
 • miljöskydd 
 • strålsäkerhet och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande 
 • folkhälsa 
 • konsumentskydd 
 • skydd av privatlivet och personuppgifter och säkerhet i nätverks- och informationssystem 
 • brott mot reglerna om statligt stöd 
 • kränkningar relaterade till den inre marknaden i den mån det rör samfundsskatteregler eller en skatteförmån som strider mot syftet med samfundsskattelagstiftningen. 

Vilka saker hör inte hemma i rapporteringskanalen? 

Rapporteringskanalen är inte tänkt som en kanal för att handla frågor som rör skötseln av medlemskap eller medlemsbeslut. Medlemsrespons och hantering av medlemsärenden sker genom Pros medlemstjänster. Också misstanke om osakligt beteende hör till Pros interna kanaler och alltså inte till denna rapporteringskanal. 

Vem behandlar anmälningarna och hur framskrider handläggningsprocessen? 

När du skickar in en anmälan väljer du det ämne som anmälan hör till. I Pro behandlas anmälningar av personalchefen, förvaltningsdirektören och chefen för juridiska ärenden. 

Om utredningen av anmälan leder till misstanke om brott kommer vi att vidarebefordra informationen om anmälan till myndigheterna. 

Meddelandet kommer att bekräftas som mottaget inom sju dagar. Därutöver kommer anmälaren inom tre månader från mottagandet av anmälan att få information om vilka åtgärder som kommer att genomföras utifrån anmälan. 

Hur skyddas rapporteraren? 

Rapporteringskanalen är utformad för att skydda anmälarens identitet i alla situationer som har samband med att göra anmälan, och anmälaren skyddas av de sekretesskyldigheter som anges i visselblåsarlagen. Röjande av rapporterarens identitet är endast tillåtet i situationer i samband med utredningen av anmälan, som särskilt regleras i lag.  

De personer som berörs av anmälan får inte delta i behandlingen av anmälan eller i beslutsfattandet om ytterligare åtgärder, oavsett roll. Anmälaren får inte möta några motåtgärder eller negativa sanktioner som ett resultat av att rapportera överträdelsen. Skyddet gäller inte bara de som står i ett anställningsförhållande, utan även till exempel arbetssökande, tidigare anställda, underleverantörer och anhöriga till rapporteraren. 

Förutsättningen för att anmälaren ska kunna skyddas är att anmälaren hade en berättigad anledning att tro att den rapporterade informationen var korrekt vid rapporteringstillfället och att anmälan omfattades av direktivets tillämpningsområde. 

Vad om ärendet inte framskrider? 

Utöver rapporteringskanalen har en centraliserad extern rapporteringskanal som upprätthålls av justitiekanslerämbetet inrättats genom visselblåsarlagen. Denna kan användas i en situation där ingen åtgärd har vidtagits baserat på en intern rapport, överträdelsen inte kan åtgärdas effektivt utifrån en intern rapport eller om den anmälande parten har anledning att tro att han eller hon riskerar att bli föremål för motåtgärder på grund av rapportering till den interna kanalen. 

Hittade du inte svaret du letade efter? 

Du kan också läsa vanliga frågor relaterade till rapporteringskanalen och rapportera missbruk här