Hoppa till huvudinnehållet

Övertid kräver alltid ditt samtycke

Kasvin lehtiä

Övertid kräver alltid ditt samtycke

Övertid kräver order från arbetsgivaren och ditt samtycke.

Samtycke till övertidsarbete kan inte ges permanent, till exempel när ett arbetsavtal ingås, utan samtycke krävs alltid separat för varje gång. Du kan dock undantagsvis ge ditt samtycke under en angiven kort tidsperiod i taget, om detta är nödvändigt för att organisera arbetet. Även om arbetstidslagen föreskriver övertid rekommenderar vi alltid att du kontrollerar frågor kring övertidsersättning i ditt kollektivavtal.

Övertidsarbete per dygn är arbete som utförs utöver den tillåtna ordinarie arbetstiden per dygn. Så vanligtvis är det arbete du gör som överskrider åtta timmar om dagen övertidsarbete per dygn

Övertidsarbete per dygn kompenseras genom att betala 50 % förhöjd lön för de två första övertidstimmarna och därefter 100 % förhöjd lön (grundlön + förhöjningsdel). En lön som höjs med 100 procent för alla timmar betalas för övertidsarbete per dygn på lördagar och dag före helgdag.

Arbete som utförs av tjänstemannen på hans eller hennes lediga dag i enlighet med arbetsskiftsförteckningen (vanligtvis lördag och söndag) är övertidsarbete per vecka om

  • hans eller hennes arbetstid per vecka överstiger 40 timmar efter avdrag för övertidsarbete per dygn och mertidsarbete.

  • 40 timmar uppnås under en ledig dag är den överskjutande delen övertidsarbete per vecka. Arbetstiden mellan ordinarie arbetstid och 40 timmar är mertidsarbete.

Övertid per vecka kompenseras enligt kollektivavtal genom att betala 50 % förhöjd lön för de första åtta timmarna av övertid och 100 % förhöjd lön efter det (= grundlön + förhöjningsdel).

För övertid per vecka på påskdagen, midsommarafton och julafton betalas en förhöjd lön med 100 procent för alla timmar.

Beräkningen av timlöner baseras på månadslön, inklusive naturaförmåner, till exempel eventuella naturaförmåners värde i pengar, provisionslön och produktionsbonus samt vikariatersättning, men inte på skiftarbetstillägg, ersättning för ordinarie söndagsarbete eller tillfälliga ersättningar för övertid, söndagsarbete och mertidsarbete.

Månadslönen inklusive naturaförmåner divideras enligt följande:

  • med 158 när arbetstiden är 37,5 timmar/vecka

  • med 160 när arbetstiden är 40 timmar/vecka (162 för den grafiska branschens kollektivavtal).

Enligt arbetstidslagen får en arbetstagares arbetstid (inklusive övertid) inte överstiga i genomsnitt 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod. Utjämningsperiodens längd kan dock fastställas på olika sätt i kollektivavtalet – kontrollera bestämmelserna för maximalt antal timmar i ditt kollektivavtal.

Mertids- och övertidsarbete i system för flexibel arbetstid

Övertidsarbete är arbete som arbetsgivaren låter utföras med arbetstagarens samtycke utöver den ordinarie arbetstiden. Mertidsarbete är arbetet mellan 7,5 och 8 timmar också då den ordinarie arbetstiden är under 8 timmar.

Trots flexibel arbetstid ska alla fortfarande ha möjlighet att tillämpa sina tidigare arbetstider och tidigare praxis för att arbeta övertid. Om du inte vill intjäna flexsaldo eller maximigränsen för flextiden redan är full, tillämpas övertidsbestämmelserna precis som vid fasta arbetstider.

Då chefen föreslår överstigande av den dagliga arbetstiden på grund av arbetssituationen är det fråga om övertidsarbete, om tjänstemannen samtycker, fastän överskridningen skulle ske inom flexramarna.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.