Hoppa till huvudinnehållet

Vilotider

Onnellinen ja rentoutunut mies

Vilotider

Arbetstidslagen och kollektivavtalen föreskriver tre typer av vilotider: en daglig rast under arbetsdagen, dygnsvila och veckovila under veckoslut.

Dagliga pauser

Arbetsgivaren ska enligt lagen ge en en timmes paus under dagen (matpaus) om den ordinarie arbetstiden per dygn är över sex timmar. Lokalt kan det avtalas att pausen förkortas till en halv timme.

Det går att avvika från att ge en paus, om det för arbetets fortbestånd är väsentligt att stanna på stället. Om arbetstiden per dygn överstiger tio timmar, har tjänstemannen om hen vill rätt att efter åtta timmars arbete hålla en paus på högst en halv timme.

.

 

Nuori mies, puhelin
Vill arbetsgivaren flytta kaffepausen?
Tidpunkterna för vila och måltider och speciellt ändring av dem bör behandlas i samarbetsförfarande om det regelbundet arbetar minst 30 arbetstagare i företaget och företaget därmed omfattas av samarbetslagens tillämpningsområde.

 

 

Dygnsvila

Arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila är betydelsefulla för arbetstidsskyddet, för de garanterar löntagarna vilotider per dygn och begränsar bland annat att göra och låta utföra övertidsarbete.

Tjänstemännen ska under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. Vid periodarbete ska arbetstagaren ges minst nio timmars oavbruten vilotid under de följande 24 timmarna efter varje arbetsskifts början.

Dygnsvilan kan förkortas vid tillämpning av flexibel arbetstid då arbetstagaren bestämmer tidpunkten för arbetets början och slut. Dygnsvilan bör likväl vara minst sju timmar.

Så begränsar entydiga bestämmelser om dygnsvila övertidsarbete effektivare än taken som bestämts för maximimängden övertid. Givande av 11 timmars dygnsvila till tjänstemannen betyder att tjänsteman med 8 timmars ordinarie arbetstid kan arbeta övertid högst 4,5 timmar i dygnet, för arbetsdagen förlängs av en matpaus på minst 30 minuter.

Om ändamålsenligt arrangemang av arbetet det förutsätter, kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller annan företrädare för personalgruppen avtala om tillfällig förkortning av dygnsvilan med tjänstemannens samtycke.

Lagen ger möjlighet att avvika tillfälligt från vilotiderna, likväl för högst tre dygnsviloperioder i följd per gång:

 • då arbetstagaren byter skift,
 • om arbetet utförs i flera etapper per dygn,
 • om arbetstagarens arbetsplats och bostadsort eller hens olika arbetsplatser ligger långt från varandra,
 • i säsongbetonat arbete, för att åtgärda en oförutsedd anhopning av arbete,
 • vid olycksfall eller olycksfallsrisk,
 • i säkerhets- eller bevakningsarbete som kräver kontinuerlig närvaro för att egendom eller människor ska kunna skyddas eller
 • i arbete som är nödvändigt för tryggande av verksamhetens kontinuitet.

I de sist nämnda situationerna bör dygnsvilan likväl vara minst fem timmar. Tjänstemannen ska ges ersättande vilotider för den förkortade dygnsvilan så snabbt som möjligt, senast inom en månad. Det här sker vanligen av sig självt bara man återgår till att tillämpa ordinarie arbetstid.

Veckovila

Enligt arbetstidslagen ska arbetstiden organiseras så att tjänstemannen en gång i veckan får minst 35 timmars oavbruten fritid, som (om möjligt) placeras i samband med söndag.

Enligt arbetstidslagen går det att avvika från bestämmelserna om veckovila:

 • då tjänstemannen behövs i nödarbete
 • då tjänstemannens ordinarie arbetstid per dygn är högst 3 timmar,
 • om arbetets tekniska art inte möjliggör att vissa tjänstemän helt befrias från arbetet eller
 • om tjänstemannen tillfälligt behövs på arbete under hens veckovila för att upprätthålla det ordinarie arbetet i företaget.

Fritiden per vecka kan också arrangeras till i genomsnitt 35 timmar under en tidsperiod om 14 dygn då genomsnittlig arbetstid tillämpas. Fritiden bör likväl vara minst 24 timmar i veckan.

Söndagsdygnet ska huvudsakligen fredas till vilotid. Det går att avvika från veckovilans tidpunkt om tjänstemannen samtycker. Ett undantag betyder inte att tjänstemannen helt skulle bli utan veckovila. Veckovilan bör vara kontinuerlig ledighet. Fritiden får inte avbrytas emellanåt t.ex. med några timmars arbete.

Då tjänsteman arbetar under sin veckovila, ska för det betalas ersättning, som är:

 1. motsvarande ledig tid senast under följande tre kalendermånader (i en del av Pros kollektivavtal har det bestämts att ledigheten bör ges inom en månad) eller
 2. om tjänstemannen samtycker, penningersättning som motsvarar grundlönen för de timmar som ”stör” veckovilan (dessutom lön för utförda timmar och eventuella övertids- och söndagsersättningar).
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.