Hyppää pääsisältöön

Lepoajat

Onnellinen ja rentoutunut mies

Lepoajat

Työaikalaissa ja työehtosopimuksissa on määräyksiä kolmenlaisista lepoajoista: työpäivän kuluessa annettavasta päivittäisestä tauosta, vuorokautisista lepoajoista ja viikonvaihteen aikana annettavasta viikkolevosta.

Päivittäiset tauot

Työnantajan on lain mukaan annettava tunnin mittainen tauko päivällä (ruokatunti), jos säännöllinen työaika vuorokaudessa on yli kuusi tuntia. Paikallisesti sovittaessa se voidaan kuitenkin lyhentää puoleen tuntiin.

Tauon antamisesta voidaan poiketa, jos paikallaolo on työn jatkumisen kannalta välttämätöntä. Jos työaika ylittää vuorokaudessa kymmenen tuntia, toimihenkilöllä on halutessaan oikeus pitää enintään puoli tuntia kestävä tauko kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen.

 

Nuori mies, puhelin
Haluaako työnantaja siirtää kahvitaukoa?
Lepo- ja ruokailutaukojen ajankohdat ja erityisesti niiden muuttaminen tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja yritys siten kuuluu yt-lain soveltamispiiriin.

 

 

Vuorokausilepo

Työaikalain vuorokausilepoa koskevat säännökset ovat työaikasuojelun kannalta merkittäviä, koska ne takaavat palkansaajille vuorokautiset lepoajat ja rajoittavat muun muassa ylitöiden tekemistä ja teettämistä.

Toimihenkilöille on annettava työaikalain mukaan jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika. Jos työ on järjestetty jaksotyöksi, millä tarkoitetaan aiempaa periodityötä, on työntekijälle annettava vähintään yhdeksän tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana.

Vuorokausilepoa voidaan lyhentää noudatettaessa liukuvaa työaikaa työntekijän päättäessä työhön tulonsa ja lähtönsä ajankohdista. Vuorokausilevon tulee kuitenkin olla vähintään seitsemän tuntia.

Näin yksiselitteiset vuorokausilepoa koskevat säännökset rajoittavat ylityön tekemistä tehokkaammin kuin ylitöiden enimmäismääristä säännellyt katot. 11 tunnin vuorokausilevon antaminen toimihenkilölle merkitsee sitä, että 8 tunnin säännöllistä työaikaa tekevä toimihenkilö voi tehdä ylityötä enintään 4,5 tuntia vuorokaudessa, koska työpäivää pidentää vähintään 30 minuutin ruokatauko.

Jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää, voivat työnantaja ja luottamusmies tai muu henkilöstöryhmän edustaja sopia vuorokausilevon tilapäisestä lyhentämisestä toimihenkilön suostumuksella.

Laki antaa mahdollisuuden poiketa lepoajoista tilapäisesti, kuitenkin enintään kolmen peräkkäisen vuorokausilevon aikana kerrallaan:

 • kun toimihenkilön työvuoro muuttuu
 • jos työtä tehdään useita jaksoja vuorokaudessa
 • jos työntekijän työpaikka ja asuinpaikka tai hänen eri työpaikkansa ovat kaukana toisistaan
 • kausiluonteisessa työssä ennalta arvaamattoman ruuhkahuipun hoitamiseksi
 • tapaturman ja tapaturman vaaran yhteydessä
 • turvallisuus- ja vartiointityössä, joka edellyttää läsnäoloa omaisuuden tai henkilöiden suojelemiseksi tai
 • työssä, joka on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Viimeksi mainituissa tilanteissa tulee vuorokausilevon olla kuitenkin vähintään viiden tunnin pituinen. Toimihenkilölle on annettava lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat mahdollisimman nopeasti, viimeistään yhden kuukauden kuluessa. Tämä toteutuu yleensä itsestään, kunhan palataan noudattamaan säännöllistä työaikaa.

Viikkolepo

Työaikalain mukaan työaika on järjestettävä niin, että toimihenkilö saa kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan, joka on (mikäli mahdollista) sijoitettava sunnuntain yhteyteen.

Työaikalain mukaan viikoittaista vapaa-aikaa koskevista säännöksistä voidaan poiketa:

 • milloin toimihenkilöä tarvitaan hätätyössä
 • milloin toimihenkilön säännöllinen työaika vuorokaudessa on enintään 3 tuntia,
 • milloin työn tekninen laatu ei salli joidenkin toimihenkilöiden täydellistä työstä vapauttamista tai
 • milloin toimihenkilöä tarvitaan tilapäisesti työhön hänen viikkoleponsa aikana yrityksessä suoritettavan työn säännöllisen kulun ylläpitämiseksi.

Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää myös keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana noudatettaessa keskimääräisen työajan järjestelmää. Vapaa-aikaa tulee olla tällöin kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.

Pääsääntöisesti sunnuntaivuorokausi on rauhoitettava lepoajaksi. Viikkolevon ajankohdasta voidaan poiketa, jos toimihenkilö suostuu siihen. Poikkeuksen tekeminen ei merkitse sitä, että toimihenkilö jäisi kokonaan ilman viikkolepoa. Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoinen vapaa. Vapaa-aikaa ei saa välillä keskeyttää esim. muutaman tunnin työskentelyllä.

Kun toimihenkilö on viikkoleponsa aikana työssä, on tästä suoritettava korvaus, joka on:

 1. vastaava vapaa-aika viimeistään seuraavan kolmen kalenterikuukauden aikana (osassa Pron työehtosopimuksia on sovittu, että vapaa tulee antaa kuukauden kuluessa) tai
 2. jos toimihenkilö suostuu, rahakorvaus, joka vastaa viikkolepoa ”loukkaavien” tuntien peruspalkkaa (lisäksi palkka tehdyiltä tunneilta ja mahdolliset yli- ja sunnuntaityökorotukset)
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.