Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsolyckor och yrkessjukdomar

Arbetsolyckor och yrkessjukdomar

En arbetsplatsolycka är en plötslig och överraskande händelse som orsakas av yttre faktorer i arbetet som leder till att arbetstagaren blir skadad. Arbetsolyckor är olyckor som inträffar på arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet eller under en affärsresa som arbetsgivaren bestämt. Arbetsbetingade sjukdomar är i sin tur antingen yrkessjukdomar eller arbetsbetingade sjukdomar, i vilket fall sjukdomen är relaterad till arbete, men kriterierna för yrkessjukdom uppfylls inte.
Kuva: Shutterstock
När kan jag sjukskriva mig?”
Om du blir sjuk eller är med om en olycka har du rätt till sjukledighet. Anmäl frånvaron till arbetsgivaren utan dröjsmål. Den lön som betalas ut under sjukfrånvaron beror på anställningens och arbetsoförmågans längd.
Kuva: Shutterstock
Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar
Kuva: Shutterstock

Arbetsrelaterade sjukdomar har ett orsakssamband till arbetet, det vill säga arbetet är en sjukdomsfaktor. Arbetsrelaterade sjukdomar är antingen yrkessjukdomar eller arbetsrelaterade sjukdomar, i vilket fall sjukdomen är relaterad till arbetet, men kriterierna för yrkessjukdom uppfylls inte.

Definitionen av yrkessjukdomar bygger på medicin, lagstiftning och avtal. Orsaken till en yrkessjukdom är en arbetsrelaterad fysisk, kemisk eller biologisk faktor. De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i de övre extremiteterna. En förteckning över sjukdomar som klassificeras som yrkessjukdomar och orsaker finns i statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar.

Arbetsgivaren bör förhindra uppkomsten av arbetsrelaterade sjukdomar genom att identifiera faror och bedöma risker samt planera arbete och arbetsmetoder. Om yrkessjukdomar eller andra arbetsrelaterade sjukdomar uppstår är arbetsgivaren skyldig att korrigera arbetsförhållandena för att undvika liknande sjukdomar i framtiden.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.