Hoppa till huvudinnehållet

Får jag lön om strömmen bryts på arbetsplatsen?

Energia-ala, sähkö, sähkölinja
Om strömmen bryts på arbetsplatsen och arbetet hindras av annan orsak, har arbetstagaren huvudsakligen rätt till sin lön. Om arbetsgivaren föreslår annat arrangemang lönar det sig att kontakta den egna förtroendemannen eller förbundet.

Får jag lön om strömmen bryts på arbetsplatsen?

Publicerad 01.12.2022 kl. 15:39
Nyheter
Om strömmen bryts på arbetsplatsen och arbetet hindras av annan orsak, har arbetstagaren huvudsakligen rätt till sin lön. Om arbetsgivaren föreslår annat arrangemang lönar det sig att kontakta den egna förtroendemannen eller förbundet.

Energikrisen har fått finländska hushåll och företag att förbereda sig på strömavbrott, ifall Finland hotas av elbrist i vinter. Med cirkulerande elavbrott vill man garantera eltillgången. Stamnätsbolaget Fingrid bedömer, att då effektbrist uppstår genomförs regionala strömavbrott såsom på förhand överenskommits med företagen.

– Då kan avbrott i elleveransen inverka på företagets produktionskedjor och samtidigt på möjligheten att arbeta. Det finns en risk för tillfälliga avbrott i elleveranserna den kommande vintern, berättar Fackförbundet Pros avtalschef Petteri Hyttinen.

Enligt arbetsavtalslagen ska lön betalas

Enligt Hyttinen finns det i arbetsavtalslagen en allmän bestämmelse om hinder för arbete och arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet:

Arbetstagarens rätt till lön vid hinder för arbete, AAL 2 kap. 12 §

 Om inte något annat avtalas, är arbetsgivaren skyldig att betala full lön till en arbetstagare som avtalsenligt har stått till arbetsgivarens förfogande men av en orsak som berott av arbetsgivaren inte har kunnat utföra sitt arbete.

Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak, har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar.

Enligt Hyttinen betyder det här att om arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete av orsak som beror på arbetsgivaren eller då arbetsgivarens verksamhet hindras till exempel på grund av strömavbrott, är arbetstagaren berättigad att få full lön för den tid hen har stått till arbetsgivarens förfogande.

Om arbetsgivaren försöker avtala annorlunda om lönen, kontakta förbundet eller förtroendemannen

Bestämmelsen i arbetsavtalslagen gör det ändå möjligt att avtala annorlunda om betalningen av lön.

– Om arbetsgivaren på arbetsplatsen föreslår att annan lön ska avtalas för elavbrottstiden, ta kontakt med förtroendemannen och förbundets anställningsjour, uppmanar Hyttinen.

Enligt Hyttinen har lönebetalningsskyldighetens varaktighet inte begränsats på något sätt. Arbetsgivaren kan likväl avbryta sin lönebetalningsskyldighet genom att permittera arbetstagaren på grund av brist på arbete. Vid användning av permitteringsförfarande ska det tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen och branschens kollektivavtal samt samarbetslagen.

Hinder för utförande av arbete kan bero på många orsaker

Hinder för utförande av arbete som beror på arbetsgivaren kan handla om arbetsredskap som går sönder, tillgången på råvaror, bristen på energi eller vatten som behövs för produktionen.

– Arbetstagaren har alltså enligt huvudregeln rätt att få sin lön trots hinder, oberoende av vad hindret beror på, fortsätter Hyttinen.

Utförande av arbetet kan också hindras av orsak som inte beror på arbetstagaren eller arbetsgivaren.

– Utförande av arbetet kan hindras till exempel av brand, naturtilldragelse eller motsvarande orsak, vilka inte direkt beror på arbetsgivaren. Även i samband med dessa situationer är arbetstagaren berättigad att få lön under tiden för hindret, men likväl högst för 14 dagar, fastän hindret skulle fortgå längre. Vanliga växlingar i väderleken eller naturfenomen är ändå inte här avsedda hinder, konstaterar Hyttinen.