Hoppa till huvudinnehållet

Jämställdhet och likabehandling

Ryhmä ihmisiä, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuus, yhteistyö

Jämställdhet och likabehandling

I arbetsgemenskapen är det allas uppgift att främja jämställdhet. Alla har rätt att arbeta utan trakasserier eller diskriminering. Rättvis behandling ökar motivationen, välbefinnandet och engagemanget för arbetet. På så sätt förbättrar det också arbetsresultatet.
Ryhmä ihmisiä, kädet, palapeli tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuus, yhteistyö
På arbetsplatsen får det inte diskrimineras
Ryhmä ihmisiä, kädet, palapeli tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuus, yhteistyö

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering och trakasserier i arbetslivet på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och diskrimineringslagen förbjuder detsamma på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, facklig verksamhet, familjerelationer, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller andra skäl relaterade till person.

Jämställdhet är också lika uppskattning av könen: lika lön för samma och likvärdigt arbete, likvärdig karriärutveckling, samma möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap. Dessutom omfattar jämställdhet frihet från sexuella trakasserier och ofredande.

Enligt jämställdhetslagen får arbetsgivare inte diskriminera på grund av kön eller könsskäl vid rekrytering, vid urval till uppdrag eller utbildning, lönesättning eller vid beslut om anställningsvillkor, arbetsledning, arbetsfördelning eller annan arrangering av arbetsförhållanden samt vid uppsägning, hävning, upphävning, överflyttning eller permittering.

Förfarandet räknas också som förbjuden diskriminering om det grundar sig på könsidentitet eller könsuttryck.

Kuva: Shutterstock
Arbetsgivaren bör främja jämlik karriärutveckling för kvinnor och män
Kuva: Shutterstock

Varje arbetsgivare är skyldig att främja jämställdhet på arbetsplatsen och i detta syfte bör arbetsgivaren handla så att både män och kvinnor skulle söka sig till lediga uppgifter. Arbetsgivaren bör också främja en jämlik placering av kvinnor och män i olika uppgifter.

Arbetsgivaren gör sig skyldig till diskriminering om hen leder arbetet, delar arbetsuppgifter eller annars ordnar arbetsförhållandena så att en arbetstagare klart hamnar i sämre ställning än den av motsatt kön. Till ledning av arbetet hör till exempel övervakning av arbete och användning av arbetstid, arrangerande av arbetsutrymmen, fördelning av arbetsredskap samt utveckling av arbetstagarens uppgifter och yrkeskunnande.

Vid anställning och behandling av interna förflyttningar ska det göras en lönejämförelse för kandidaterna. Valkriterierna som arbetsgivaren bekräftat på förhand har en central betydelse i lönejämförelsen. Lagen begränsar inte arbetsgivarens rätt att till var uppgift välja den person som anses bäst. Arbetsgivaren kan likväl inte välja tjänsteman omotiverat enligt kön.

Kuva: Shutterstock
Samma lön för samma arbete
Kuva: Shutterstock

I enlighet med likalönsprincipen i jämställdhetslagen bör arbetsgivaren betala samma lön för samma eller likvärdigt arbete, oberoende av kön. Enligt jämställdhetslagen bör lika lön förverkligas mellan arbetstagarna i samma arbetsgivares tjänst. Om arbetsgivaren har olika arbets- eller verksamhetsenheter kan arbetstagaren jämföra sin lön även med lönen för arbetstagare i annan enhet.

Om det inte finns godtagbar orsak till olika storleks lön, gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering. En jämställd lön betyder likväl inte lika lön för alla. Godkända grunder för betalning av olika stor lön är bland annat påvisbara skillnader mellan tjänstemännens arbetsprestation i fråga om kvalitet och mängd.

Vid bedömningen om arbeten är samma eller likvärdiga, är utgångspunkten arbetsuppgifterna och de krav de ställer på dem som utför uppgifterna. Bedömningen bör grunda sig på arbetstagarens verkliga arbetsuppgifter, inte till exempel på befattningsbenämningar som sådana eller på befattningsbeskrivningar som överenskommits i arbetsavtal, om dessa skiljer sig från de verkliga arbetsuppgifterna.

Det går att visa på många sätt att arbeten är likvärdiga. Lönesystemet i kollektivavtalet, som grundar sig på arbetets svårighet, anses som ett gemensamt överenskommet och accepterat system, som visar arbetenas interna svårighetsordning. Uppgifter på samma svårighetsnivå anses vara likvärdiga. Det är också i princip möjligt att jämföra likvärdighet för uppgifter som hör till olika kollektivavtal.

Varje lönedel ska skilt för sig vara icke-diskriminerande. Till lönen räknas utöver ordinarie månads- eller timlön bland annat personliga tillägg, tillägg och bonus utgående från olika arbetstidsformer, uppsägningsersättningar på basis av kollektivavtal, avgångsvederlag, lön för sjuktid, lön för avlönad utbildningstid, kredit- och köpförmåner eller andra liknande naturaförmåner. Tilläggspensioner kan också ses som lön.

Kontrollperson, det vill säga den arbetstagare vars lön en arbetstagare kan jämföra sin lön med, bör vanligen vara av motsatt kön. En kvinna kan alltså jämföra sin lön med en mans lön och vice versa. En kontrollperson kan likväl vara av samma kön då olika ställning i fråga om lönesättning beror på graviditet eller nedkomst eller på föräldraskap eller familjeförsörjningsplikt, det vill säga till exempel då en gravid kvinna sätts i en ofördelaktigare ställning än en kvinna som inte är gravid. Tjänsteman som arbetar samtidigt eller efter varandra i företaget kan fungera som kontrollperson.

#sammatack hör till alla för samma och likvärdigt arbete, oavsett kön

Diskrimineringen är dold om vi inte pratar om lön. Att tala om löner och lönemedvetenhet minskar lönediskrimineringen. Du kan och bör prata om din egen lön. Endast arbetsgivaren gynnas av tystnad. På vår kampanjsida samakiitos (Sammatack) hittar du mer information om lönediskriminering och om hur du kan förebygga den.

Kuva: Shutterstock
Användning av familjeledighet får inte vara hinder för karriär- eller löneutveckling
Kuva: Shutterstock

Arbetsgivaren bör med arbetsarrangemang underlätta sammanjämkning av arbets- och familjeliv. Arbetstagarens behov av ledigt och flexibel arbetstid varierar enligt livsskede. Med arrangemangen borde man underlätta skötsel av arbetstagarens äldre, sjuka eller handikappade anhörig.

Genom att utnyttja semesterarrangemang och system för alterneringsledighet går det att främja sammanjämkning av arbets- och familjeliv. Man kan på arbetsplatsen avtala också om andra familjevänliga arbetsarrangemang. Sådana kan vara förkortade och flexibla arbetstider, arbetstidsbanker och möjligheter till distansarbete. Arbetsgivaren kan till exempel ordna service för vård av sjukt barn som alternativ till att föräldern blir hemma för att sköta det sjuka barnet.

Både pappor och mammor kan använda familjeledigheterna. Rätten att nyttja familjeledigheter är huvudsakligen ovillkorlig. I kollektivavtalet har det överenskommits om rätt till avlönad frånvaro från arbetet vid plötsligt sjukfall i familjen; också männen bör använda sig av den här rätten.

Efter familjeledighet har man rätt att återvända till det tidigare arbetet. Om sådant arbete inte kan erbjudas ska det erbjudas annat motsvarande arbete.

Användningen av familjeledighet får inte utgöra hinder för karriär- och löneutvecklingen. Den som återvänder från ledighet har rätt att få alla förbättringar i anställningsvillkoren, som hen skulle haft rätt till under sin frånvaro. Den som återvänder från familjeledighet bör vid behov få introduktion i ändrade arbetsmetoder och -uppgifter.

Pro-viikkojen kuvituskuva
För ett jämställt arbetsliv
Pro-viikkojen kuvituskuva

Att främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet är en del av Pros intressebevakning. Vi strävar efter att främja jämställda löner genom att bland annat stödja jämställdhetsplanering på arbetsplatsen och uppmuntra arbetsgivare att införa könsneutrala lönesystem. Fackförbundet Pro är engagerad i verksamhet som är fri från trakasserier och diskriminering. Vi stöder också att arbetsplatser utarbetar sina egna riktlinjer. Vi utbildar även representanter för personal och arbetsgivare i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Vi hjälper också våra medlemmar med diskrimineringsfrågor.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.