Skip to main content

Nu söker man till sakkunniguppgifter

Vi utredde till hurdana uppgifter Pro-medlemmarna söker sig och vad man uppskattar i arbetsintervjun. Att söka nytt jobb berättar ofta om att man inte är nöjd med nuvarande arbetsplats.

Nu söker man till sakkunniguppgifter

Publicerad 26.05.2020 at 15:29
Uutiset
Vi utredde till hurdana uppgifter Pro-medlemmarna söker sig och vad man uppskattar i arbetsintervjun. Att söka nytt jobb berättar ofta om att man inte är nöjd med nuvarande arbetsplats.

Pro Nyheter  
 
Pros medlemmar vill delta i valet av sin egen chef, framgår det av Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning. Förbundets ansvariga forskare Petri Palmu berättar att viljan att delta i valet av den egna chefen kommer starkast fram hos sakkunniga och assistenter som varit längre i arbetsuppgiften.
 
– Det lönar sig att utnyttja tjänstemännens erfarenhet för att så minska risken att välja en inkompetent chef med tanke på arbetsgemenskapens produktivitet och rättvisa. Också organisationens ledningskultur förbättras då man fungerar så nerifrån uppåt.   

Arbetsintervjusituationerna har förbättrats 

Enligt arbetsmarknadsundersökningen söker sig Pros medlemmar nu speciellt till finansieringsbranschens sakkunniguppgifter. Arbetsplatsens intervjusituationer förverkligas tillfredsställande, men en liten förbättring kan skönjas. De som besvarade undersökningen upplevde inte de psykologiska lämplighetstesten som bra.  Medlemmarna önskar öppnare kommunikation om dem som väljs till uppgifterna.    
 
– Det skulle vara viktigt för den intervjuade att få mer tid för att presentera sitt kunnande. Man vill höra konstruktiv respons snabbt, fortsätter forskaren.  
 
Sekretessen upplevdes inte som stort problem då man söker ny arbetsplats. 

Sökande efter nytt jobb är ofta ett tecken på att allt inte är i sin ordning på arbetsplatsen 

Enligt Pros undersökningar är sökande efter nytt jobb ofta ett tecken på missnöje med den nuvarande arbetsplatsen. Missnöjet förklaras mest av den egna arbetsbilden och ställningen i organisationen samt samarbetet med den egna chefen. Intressant arbetsinnehåll är den viktigaste faktorn för tillfredsställelse i arbetslivet. Också då de egna värderingarna inte motsvarar arbetsplatsens värderingar drivs man att söka nytt arbete.
 
– Lönen är alltid en viktig faktor för arbetstillfredsställelsen. Där är det väsentligaste att löneuppskattningen för det egna arbetet är rättvis inom arbetsplatsen.  För tillfället finns det många problem i anslutning till lönerna, där lönehemligheten är en faktor som inverkar, berättar Palmu.

Den egna kompetensen ska vara i skick 

Forskaren påminner att på rekryteringsomständigheterna påverkar såväl det allmänna ekonomiska läget som efterfrågan på arbetsplatser. Då konjunkturen för efterfrågan försvagas till kritisk stiger goda rekryteringsnätverk och den egna kompetensens lämplighet till platserna som erbjuds.
 
– Resultaten bekräftar att digitaliseringen ändrar organisationerna till allt mer sakkunnigdominerade och det behövs djupare kunskap på vissa speciella delområden. Informationsteknologin mångdubblar som bäst människoarbetets produktivitet och det blir mer tid över för att göra nya innovationer.   
 
Vid förstärkning av sakkunskap urskiljs som kompetensbehov analyserings- och forskningsfärdigheter, kommunikation, förmåga att möta och lösa besvärligare konflikt- och problemsituationer samt givande av respons på arbetsplatsen.   
 
Vad gäller datateknik är Pro-medlemmarnas egen kunskapspotential nästan helt i användning.   
 
– Inom “nördområdet” är det bra att vara på alerten för den digitala världen kan ändra oväntat och snabbt. 

Bild: Uppgifter som Pros medlemmar sökt.

 

Bild: I bankerna har de utförande uppgifterna minskat de senaste åren med en årshastighet på –6 %. Pros medlemmar söker allt mer sakkunniguppgifter i bankbranschen eller rentav i andra branscher

Vill du veta mer? Du hittar statistik från Pros sektoranalys, välj i temalådan “Haetut työtehtävät”. 

Vill du byta bana? Nyttja de här tjänsterna Pro erbjuder

Pro Noste 
erbjuder dig en personlig karriärcoach, som ger dig tips, konkreta råd och stöd i olika skeden av din yrkeskarriär. Samtalen är konfidentiella. Du hittar dessutom intressanta webbinarier som stöder din jobbsökning.  

I Arbetsplatsradaren hittar du tusentals arbetsplatser. Du kan skräddarsy sökvakten så den lämpar sig för dina behov.