Hyppää pääsisältöön

Luottamusmiesvaalit – näin luottamusmies valitaan

Sininen turkoosi aaltoileva tausta

Luottamusmiesvaalit – näin luottamusmies valitaan

Luottamusmiehen valinta perustuu työehtosopimukseen ja valinnan suorittavat Prohon kuuluvat jäsenet. Pron jäsenillä on oikeus asettua luottamusmiesehdokkaaksi. Luottamusmiehen toimikauden suositeltu pituus on kolme vuotta. Valittujen tiedot tulee ilmoittaa vaalien jälkeen sekä työnantajalle että Prohon.
Hyppää suoraan sinua sivulla kiinnostavaan sisältöön

Luottamusmiesten määrä

Kun työpaikalla on vähintään kolme toimihenkilötyötä tekevää Pron jäsentä, he valitsevat keskuudestaan varsinaisen ja varaluottamusmiehen. Milloin yksittäisen työpaikan luonne, toimihenkilöiden lukumäärä ja luottamusmiehen mahdollisuudet tavata toimihenkilöitä edellyttävät useamman luottamusmiehen valitsemista, voidaan valinnasta sopia paikallisesti työnantajan kanssa.

Luottamusmiehet valitaan myös niihin yrityksiin tai toimipaikkoihin, joissa työnantaja ei kuulu mihinkään työnantajaliittoon.

Työpaikalla, jossa työskentelee useita prolaisia ja jossa on selvästi määriteltäviä toiminnallisia kokonaisuuksia, on toimihenkilöillä yleensä oikeus valita tällaiselle osastolle osastoluottamusmies. Tästä löytyvät mahdolliset määräykset kannattaa tarkastaa oman sopimusalan työehtosopimuksesta.

 

Luottamusmieskauden pituus

Luottamusmiesten valinta toimitetaan viimeistään marraskuussa. Pron hallitus suosittaa, että luottamusmiehet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Valittujen luottamusmiesten toimikausi alkaa vuoden alusta.

 

Vaalin järjestäminen ja vaaleista ilmoittaminen

Luottamusmiesvaalin järjestävät luottamusmies, varaluottamusmies, osastoluottamusmiehet ja tarvittaessa heidän lisäkseen muut nimetyt henkilöt, jotka muodostavat vaalitoimikunnan. Niissä työpaikoissa, joissa ei entuudestaan ole luottamusmiestä, vaalin järjestää järjestäytyneiden toimihenkilöiden keskuudestaan valitsema vaalitoimikunta. Vaalitoimikunta vastaa vaalin toimittamisesta ajallaan. Vaalitoimikunnan on laadittava vaalista pöytäkirja, joka toimitetaan sille yhdistykselle tai työpaikkatoimikunnalle, jonka jäsen valittu luottamusmies on.

Työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen ja osastoluottamusmiehen vaali voidaan suorittaa työpaikalla. Äänioikeutetuille toimihenkilöille on ilmoitettava vaaliajasta ja vaalipaikasta vähintään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Ilmoitus voi tapahtua joko henkilökohtaisella kokouskutsulla tai ilmoitustaululla

 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Luottamusmiesvaaleissa on äänioikeus työpaikan kaikilla jäsenillä, jotka ovat järjestäytyneet Ammattiliitto Prohon. Osastoluottamusmiesvaalissa äänioikeutettuja ovat ko. alueen järjestäytyneet toimihenkilöt.

Luottamusmieheksi ja osastoluottamusmieheksi voidaan valita Ammattiliitto Prohon järjestäytynyt toimihenkilö, joka vähintään vuoden ajan on ollut toimihenkilönä ao. työnantajan palveluksessa. Ellei kyseinen yritys ole ollut toiminnassa yhtä vuotta, voidaan luottamusmieheksi valita lyhyemmänkin ajan yrityksen palveluksessa ollut toimihenkilö.

Luottamusmiehiä valittaessa tulisi ottaa huomioon mahdollisimman laaja kattavuus eri ammattiryhmien kesken.

 

Vaalin toimittaminen

Mikäli käytetään ehdokasasettelua, tulee toimia seuraavasti: Ehdokkaiden nimet ja heidän suostumuksensa on ilmoitettava vaalitoimikunnalle kirjallisesti sovittuun määräaikaan mennessä. Samalla kun vaalitoimikunta ilmoittaa vaalin ajasta ja paikasta, sen on ilmoitettava myös mihin päivään mennessä virallinen ehdokasasettelu on suoritettava. Ehdokasasettelulle on varattava aikaa vähintään seitsemän päivää. Jos vaalin ajasta ja paikasta on ilmoitettu aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista, virallinen ehdokasasettelu päättyy näissäkin tapauksissa seitsemän päivää ennen vaalitoimitusta.

Tämän jälkeen ilmoitettuja ehdokkaita ei liitetä vaalitoimikunnan vahvistamaan ehdokasluetteloon. Ehdokasasettelussa on mainittava, mihin luottamusmiestehtävään ehdokas on ehdolla. Mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on määräaikaan mennessä asetettu vain yksi kutakin tehtävää kohti, vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan. Tältä osin ei muuta vaalimenettelyä toteuteta. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin valittavia henkilöitä, on järjestettävä vaali. Samoin voidaan menetellä tapauksissa jolloin johonkin tehtävään ei ole riittävää määrää ehdokkaita. Vaalissa saa äänestää muitakin henkilöitä kuin ehdolle pantuja.

Luottamusmiehen vaali on pyrittävä toimittamaan niin, että kaikilla työpaikan järjestäytyneillä toimihenkilöillä, joilla on äänioikeus, on mahdollisuus osallistua vaaliin. Tämän vuoksi vaalit voidaan joutua suorittamaan siten, että se tapahtuu yhden tai useamman päivän aikana. Myös postitse äänestäminen voi tulla kysymykseen tapauksissa, joissa kaikilla äänioikeutetuilla ei olisi muuten mahdollisuutta osallistua luottamusmiehen valintaan. Näissä tapauksissa äänestämisen tulee kuitenkin tapahtua ennalta määrätyn ajan puitteissa.

 

Tulos ilmoitetaan liittoon ja työnantajalle

Luottamusmiesvaalin järjestäjien on ilmoitettava vaalin tuloksesta sähköisesti lomakkeella. Saat kuittauksen, kun lähetys on otettu vastaan onnistuneesti. Valittu luottamusmies edustaa työpaikalla työrauhan suhteen omaa yhdistystään, jolloin yhdistys on vastuussa tältä osin luottamusmiestoiminnoista.

Liitto allekirjoittaa saamansa luottamusmiesilmoituksen ja palauttaa valitulle luottamusmiehelle työnantajalle kuuluvan kappaleen. Luottamusmiehen tulee sen jälkeen toimittaa saamansa ilmoitus edelleen työnantajan edustajalle. Samalla luottamusmies voi pyytää työnantajalta sopimuksen mukaisen vahvistuksen/kirjallisen ilmoi-tuksen siitä, kuka toimii hänen vastaneuvottelijanaan luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Luottamusmiehen tulee ilmoittaa työnantajalle varaluottamusmiehen toimimisesta luottamusmiehenä niissä tapauksissa, jolloin luottamusmies on itse estynyt luottamusmiestehtävänsä hoitamisesta. Jos luottamusmiehellä ei ole ollut mahdollisuutta antaa tätä ilmoitusta, on varaluottamusmiehen ilmoitettava siitä työnantajalle.

Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.