Hyppää pääsisältöön

Työnseisaukset

Prolaisia lakkovahteja

Työnseisaukset

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Poliittiseen mielenilmaisuun on jokaisella oikeus osallistua, kyse ei ole laittomasta lakosta. Työehtosopimuksissa on usein sovittu neljän päivän ilmoitusajasta, joka koskee poliittista mielenilmaisua. Tästä huolehtivat kaikki ammattiliitot ja jäsenet voivat luottaa, että ilmoitukset on annettu ajoissa. Ammattiliitot ovat rajanneet henkeen, terveyteen ja ympäristönsuojelun kannalta välttämättömät työt aina mielenilmaisujen ulkopuolelle.

Ammattiyhdistyksillä ja sen jäsenillä on siten mahdollisuus mielipiteensä ilmaisemiseen yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Poliittisiin mielenilmaisuihin osallistumisesta ei siten voi aiheutua sinulle mitään seuraamuksia.

Laittomat lakot  ja tukilakot ovat täysin eri asia

Laittomalla lakolla tarkoitetaan taas sitä, että ammattiyhdistys tai sen jäsenet lakkoilemalla pyrkivät vaikuttamaan voimassa olevaan työehtosopimukseen. Poliittinen mielenilmaus ei koskaan kohdistu voimassa oleviin työehtosopimuksiin.

Tukilakosta on kyse silloin, kun ammattiliitto järjestää työtaistelun tukeakseen toista ammattiliittoa työehtosopimusneuvotteluissa ja tällä tukilakolla ei vaikuteta mitenkään tukilakon piirissä olevien työntekijöihin työehtoihin, edes välillisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tilanteesta, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai liiton työsuhdepäivystykseen.

Ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämä lakko on  aina lakossaolijalle laillinen eli et tee mitään laitonta osallistuessasi liiton järjestämään lakkoon.  Mahdolliset seuraamukset laittomista työtaistelutoimenpiteistä kohdistuvat aina ammattiliittoon tai sen jäsenyhdistykseen

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu, että kyseiseen sopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet ovat kielletty sopimuksen voimassaolon aikana. Mikäli sopimusta rikotaan, niin siitä voidaan tuomita sakkorangaistus, josta vastaa työtaistelun järjestäjä.

Kun työ- ja virkaehtosopimus ei ole voimassa,  ollaan ns. sopimuksettomassa tilassa. Tällöin lakon järjestäjän pitää antaa kirjallinen ennakkoilmoitus kahta viikkoa ennen lakon alkamista. Ilmoitus annetaan sekä valtakunnansovittelijalle, että sopimuksen vastaneuvottelijalle (työnantajaliitolle). Mikäli ilmoitusaikaa ei noudateta, niin työtaistelun järjestäjä voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Edellä kuvatut tilanteet koskevat vain työ- ja virkaehtosopimukseen liittyviä työtaisteluita. Näiden lisäksi on mahdollista järjestää laillisesti esimerkiksi myötätuntolakkoja, poliittisia työtaisteluita sekä ylityökieltoja. Näihin ei liity ilmoitusaikaa tai se on voitu erikseen sopia esimerkiksi 4 päivän mittaiseksi. Ne eivät kuitenkaan ole lain puitteissa mahdollisia virkasuhteisille, joille ainoa sallittu laillinen työtaistelutoimi on lakko.

Seuraa Pron lähettämiä jäsenkirjeitä. Lakkoon liittyvää jäsenviestintää on koko 14 vuorokauden ajan lakkovaroituksen jättämisen jälkeen. Saat luottamusmieheltäsi lisätietoja lakosta.

Lakkoilmoituksessa kerrotaan aina kellonaika, milloin lakko alkaa. Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen. Mikäli lakko alkaa kesken työvuoron, työ lopetetaan lakon alkaessa ja poistutaan työpaikalta. Pron luottamushenkilö kiertää lakon alkaessa työpaikan ja ohjaa henkilöstön ulos.

Älä jätä työpaikallesi mitään, mitä mahdollisesti tarvitset lakon aikana. Lakon alkamisen jälkeen työpaikalle ei saa mennä missään tilanteessa. Yleensä työnantaja pyytää lakon alkaessa palauttamaan työnantajan työntekijälle työsuhde-etuna luovuttamat työvälineet. Pyydettäessä nämä välineet on jätettävä työnantajan hallintaan.

Tarkista, että sinulla on lakkotoimikunnan yhteystiedot ja mahdollisen lakkotoimiston yhteystiedot sekä aukioloajat. Seuraa myös Pron nettisivuja sekä jäsensivuja, joissa kerrotaan tuoreimmat tiedot lakosta. Tarkista myös henkilökohtaiset tietosi Proplus-jäsensivuilta. Mikäli olet ilmoittanut liittoon vain työsähköpostin ja puhelinnumeron, niin rekisteriin kannattaa päivittää myös toissijainen sähköposti / puhelinnumero. Näitä tietoja käytetään lakkotilanteissa jäsenviestitykseen.

  Seuraa lakon aikana liiton nettisivuilla olevaa tiedotusta. Uutta lakkoinformaatiota päivitetään sivuille ja neuvottelutilanteissa uutisointi on jatkuvaa.  Lakkotoimikunta ilmoittaa lakkotilaisuuksista ja lakkotoimistosta, jonne voi tulla keskustelemaan ja kysymään lakkoon liittyvistä asioista. Töihin palataan määräaikaisen lakon päättymisajan jälkeen. Lakon päättyessä neuvottelutulokseen, tehdään työhönpaluusopimus. Tyypillisesti lakon jälkeen on 1-3 päivää aikaa palata töihin. Tältä ajalta työnantaja ei maksa palkkaa. 

  Mikäli sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassa oleva jäsenyys, joka on ollut voimassa jo työtaisteluilmoituksen jättöhetkellä.  Lakkoavustuksesta pidätetään automaattisesti ennakkopidätys. 

  Lakon ajalta toimihenkilölle ei makseta työttömyyspäivärahaa. Mikälityösuhteesi päättyy lakon aikana ja jäät työttömäksi, on sinun ilmoittauduttava työvoimatoimistoon työnhakijaksi normaalimenettelyn mukaisesti. Työttömäksi jääneen toimihenkilön oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy normaalisti tätä koskevien sääntöjen mukaan.

   

  Lakkoon osallistuvalle ei voi tulla henkilökohtaisia seuraamuksia liiton tai yhdistyksen järjestämästä työtaistelusta. Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat liiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen. Mikäli koet painostusta,  raportoi siitä liittoon välittömästi. 

  Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia, jos työtaistelu on liiton tai paikallisyhdistyksen toimeenpanema. Työtaistelun muodolla ei ole merkitystä. Luottamusmiesten, osastoluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työsuhdeturva määräytyy työehtosopimuksen määräysten tai lain mukaan myös lakon aikana.

  Lakko ei muuta työnantajan oikeutta irtisanoa työsuhdetta työtaistelun aikanakin, esim. tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Irtisanomisperuste tai irtisanomisen kohdistuminen ei kuitenkaan saa olla syrjivää, esimerkiksi perusteettomasti vain liittoon kuuluviin toimihenkilöihin kohdistuvaa. Sinulla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus milloin vain, myös lakon aikana.

  Työnantaja ei saa toimia syrjivästi tai epätasapuolisesti niiden henkilöiden valitsemisessa, joiden työsuhteen päättämistä se harkitsee. Työsuhteen päättäminen joukkotyötaisteluiden yhteydessä on erittäin harvinaista. Tällaisessa tapauksessa on syytä ottaa välittömästi yhteyttä liittoon.

  Usein kysyttyjä kysymyksiä lakoista

  Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ole yhteydessä alueesi sopimusala-asiantuntijaan.

  Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua lakkoon.

  Myös etätyö on lakonalaista, joten sitäkään et tee työnseisauksen aikana.

  Ei tarvitse. Ammattiliitto Pro on toimittanut tarvittavat ilmoitukset valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliittoon.

  Olemme ilmoittaneet työnantajaliitoille ja valtakunnansovittelijalle, että työnseisaus koskee nimenomaan toimihenkilöiden työehtosopimusten mukaisia tehtäviä.

  Ammattiliitto on ilmoittanut työtaistelun laajuudesta ja ajankohdasta. Yksittäisen toimihenkilön ei tarvitse eikä pidä ilmoittaa ennakkoon työnantajalle osallistumisestaan Pron päättämään työtaisteluun.

  Kaikki työnseisauksen piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt menevät lakkoon riippumatta siitä ovatko he Pron, jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

  Osallistut työnseisaukseen, jos työskentelet sen piiriin kuuluvalla työpaikalla ja sopimusalalla. Tiedon pitäisi löytyä omasta työsopimuksestasi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai oman alueesi sopimusala-asiantuntijaan.

  Työnseisaukset pyritään aina rajaamaan siten, että työtaisteluun johtanut syy saadaan ratkaistuksi ja että toimihenkilöille syntyy työtaistelusta mahdollisimman vähän haittaa. Välttämättä useamman toimipaikan yrityksessä kaikki toimipaikat eivät ole lakon piirissä.

  Työnseisaus koskee ilmoituksessa mainitun yrityksen kaikkia toimihenkilötehtäviä kyseisellä paikkakunnalla, mikäli niihin noudatetaan samaa työehtosopimusta.

  Kyllä on.

  Kyse on ammattiyhdistyksen päättämästä työtaistelutoimenpiteestä. Ammattiliiton julistamaan työnseisaukseen osallistuneilta toimihenkilöiltä ei voida työseisaukseen osallistumisen johdosta evätä tulospalkkiota. 

  Pro on asettanut erikseen nimetyt työpaikat tietyillä sopimusaloilla työnseisauksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että näillä työpaikoilla kyseisen työehtosopimuksen soveltamisen piiriin kuuluvat työt ovat työnseisauksen piirissä eikä niitä saa tehdä kukaan.

  Mikäli työtaisteluun johtanut tilanne ratkeaa ennen lakon alkamista ja lakko peruuntuu, niin asiasta tiedotetaan välittömästi sekä Pron verkkosivuilla sekä jäsenkirjeessä.

  Oleellista on se, milloin työvuoro alkaa. Työnseisauksen piirissä ovat erikseen määriteltynä aikana alkavat työvuorot.

  • Jos työvuorosi alkaa ennen työnseisauksen alkamisaikaa, teet työvuoron normaalisti. Vuoro tehdään, vaikka se jatkuisi työnseisauksen alkamisajan yli.
  • Jos työvuorosi alkaisi työnseisaukselle määriteltyjen kellonaikojen sisällä, et mene työvuoroon.
  • Jos työvuorosi alkaa työnseisaukselle määriteltyjen kellonaikojen jälkeen, teet työvuoron normaalisti.

  Tarkista tilanne ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai alueesi sopimusala-asiantuntijaan.

  Joskus myös lauantaipäivä ilmoitetaan työtaistelun piiriin, jotta työnantaja ei voi muuttaa tilapäisesti työtuntijärjestelmää ja teettää sitten työnseisauksen takia tekemättä jääneitä töitä lauantaina.

  Lakon päättyessä töihin palataan normaalisti seuraavan työvuoron alkaessa.

  Mikäli lakko päättyy ennen ilmoitettua ajankohtaa, niin työhön palataan seuraavan työvuoron alkaessa tai mahdollisimman pian sen jälkeen (esim. jos työvuoro alkaa lähes välittömästi lakon päättymisen jälkeen, niin tähän työvuoroon voi olla mahdotonta ehtiä).

  Kaikille meidän opiskelijajäsenille maksetaan lakkoavustus menetetyltä työvuorolta. Eli sekä perusyhdistyksen että opiskelijayhdistyksen jäsenelle, mikäli työvuorolta tulee ansionmenetystä.

  Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia, jos työtaistelu on liiton tai paikallisyhdistyksen toimeenpanema. Työtaistelun muodolla ei ole merkitystä. Luottamusmiesten, osastoluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työsuhdeturva määräytyy työehtosopimuksen määräysten tai lain mukaan myös lakon aikana.

  Lakko ei muuta työnantajan oikeutta irtisanoa työsuhdetta työtaistelun aikanakin, esim. tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Irtisanomisperuste tai irtisanomisen kohdistuminen ei kuitenkaan saa olla syrjivää, esimerkiksi perusteettomasti vain liittoon kuuluviin toimihenkilöihin kohdistuvaa. Sinulla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus milloin vain, myös lakon aikana.

  Työnantaja ei saa toimia syrjivästi tai epätasapuolisesti niiden henkilöiden valitsemisessa, joiden työsuhteen päättämistä se harkitsee. Työsuhteen päättäminen joukkotyötaisteluiden yhteydessä on erittäin harvinaista. Tällaisessa tapauksessa on syytä ottaa välittömästi yhteyttä liittoon.

  Koeajan aikana kumpikin sopimuspuoli voi purkaa työsopimuksen ilman mitään erityistä syytä. Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Tämä on voimassa myös lakon aikana. Työantaja ei saa lakon aikanakaan purkaa työsuhdetta esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan vuoksi.

  Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

  Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, tai milloin kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto.

  Hätätyötä teettäessään työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

  Jos sinua ollaan määräämässä hätätyöhön ole yhteydessä luottamusmieheesi.

  Suojelutyö Pro rajaa omissa työtaisteluilmoituksissa tyypillisesti suojelutyön toimenpiteiden ulkopuolelle. Suojelutyötä on esimerkiksi sellainen työ, jolla ehkäistään koneiden, laitteiden tai rakennusten hajoaminen sekä ihmishengen ja terveyden suojaamiseksi tehtävä työ.

  Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi teollisuudessa tehdaspalokunnat tai teollisuuslaitosten vartiointitehtävät. Suojelutyö ohjeistetaan aina erikseen työtaistelutilanteissa ja kaikki suojelutyöhön liittyvät tehtävät käsitellään työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Lähtökohtaisesti sellaiset työtehtävät, joilla turvataan työnantajan tuotantoa, eivät ole suojelutyötä.

   

  Poissa työstä ollaan sen syyn perusteella, joka alkaa ensin. Jos lakko alkaa ennen lomaasi, olet lakossa. Jos lakko alkaa vuosiloman alkamisen jälkeen, olet vuosilomalla. Jos loma ja lakko alkavat samana päivänä, olet lomalla, koska loma alkaa vuorokauden vaihtuessa, mutta lakko vasta kello 6.00. Uusia lomia ei sovita lakon ajalle lakkoilmoituksen jättämisen jälkeen.

  Jos lakko alkaa maanantaina ja lomasi alkaisi tiistaina, loma siirtyy, sillä lakko on ehtinyt alkaa ensin. Jos loma tai muu työstä poissaolo päättyy lakon aikana, niin jäät poissaolon päätyttyä lakkoon. Jos lakon aikana saavutetaan sovinto ja lakko loppuu keskellä sovittua lomaa, loma jatkuu automaattisesti siitä, kun lakko päättyy.

  Jos olet sairastunut ennen lakon alkamista, olet sairauslomalla (palkallista aikaa) ja sen päätyttyä liityt lakkoon. Sairausloman alkaessa lakon aikana, olet sairauslomalla (palkaton aika).

  Jos lomautus on merkitty alkavaksi samana päivänä kuin lakko, lomautus astuu voimaan vuorokauden vaihtuessa ja lakko alkaa kello 6.00, joten olet lomautettuna, jos lomautusilmoitus on annettu ennen työtaisteluilmoituksen antamista.

  1. Jos sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon päättymisen jälkeen, palkka maksetaan koko sairausajalta, mikäli työnantajalla muutoin on velvollisuus maksaa palkkaa koko sairausajalta.
  2. Jos sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon aikana, palkka maksetaan myös niiltä sairausajan päiviltä, jotka osuvat päällekkäin lakon kanssa. Jos toimihenkilö tällaisessa tilanteessa sairauslomastaan huolimatta ilmoittautuu lakkolaiseksi ja toimii lakon yhteydessä aktiivisesti esim. lakkovahtina, saattaa tulla kyseeseen tilanne, että hänen katsotaan olevan lakossa ja sairasloma-ajan palkkaa ei makseta lakon ajalta. Sairasloman päätyttyä toimihenkilö on lakossa.
  3. Jos sairaus alkaa lakon aikana, on toimihenkilö lakossa. Sairausajan palkkaa ei makseta lakon ajalle osuvilta sairauspäiviltä. Toisaalta myöskään aika, jolta työantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkka, ei kulu lakon aikana. Jakson laskeminen aloitetaan vasta lakon päättymisestä eli siitä hetkestä, josta alkaen toimihenkilö saa sairausajan palkkaa.

  Lakon aikana pidettäväksi määrätyt työajan lyhennysvapaat eivät kulu lakon aikana. Toimihenkilöllä on oikeus lakon jälkeen saada uudet vapaat, jotka on annettava vapaapäivinä tai paikallisesti sovittaessa ansionmenetyksen korvauksena. Lyhennysvapaiden pitämisjakson ylittyminen ei vaikuta asiaan.

  Jos perhevapaa ja siten myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat alkaneet ennen lakon alkamista, perhevapaan ajalta palkka maksetaan normaalisti ja siten myös lakon ajalta.

  Mikäli perhevapaa on alkanut lakon aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa perhevapaa-ajalta palkkaa ennen lakon päättymistä. Perhevapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu lakon aikana.

  Lakko ei vaikuta sovittuihin niin sanotun virkavapaan ehtoihin. Virkavapaalla tässä tarkoitetaan palkatonta lain tai työehtosopimuksen mukaisen poissaoloajan lisäksi sovittua työstä poissaoloa.

  Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että 13:n välittömästi vuorotteluvapaata edeltäneen kuukauden aikana tulee olla 12 kuukautta töissä. Mikäli lakko tai useampi lakko ennen vuorotteluvapaata kestää yli kuukauden, vuorotteluvapaan saamisen ehto ei täyty. Tällaisissa tilanteissa vuorotteluvapaalle jäävän tulee olla yhteydessä luottamusmieheensä tai keskuslakkotoimikuntaan ja tehdä selvitys tilanteesta.

  Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta lakon aikana. Sen sijaan, mikäli lakon aikana erääntyy jo ansaittu palkkasaatava, se on maksettava normaalisti.

  Osa-aikaeläkkeen maksamisen ehtona on osa-aikatyö. Työajan pitää olla 16–28 tuntia viikossa. Jos viikoittainen työaika vaihtelee, se tasoitetaan 16 viikon aikana. Työstä voi olla yhtäjaksoisesti poissa enintään kuusi viikkoa. Eläke lakkaa, jos osa-aikatyön ansiot nousevat yli 70 %:n tai laskevat alle 35%:n kokoaikatyön ansioista.

  Eläketurvakeskuksen ohjeiden mukaan lakon tai työsulun vaikutus osa-aikaeläkeoikeuteen arvioidaan kuten lomautustilanteissa sen mukaisesti, onko eläkkeensaaja yhdenjaksoisesti työstä pois enintään kuusi viikkoa vai kauemmin. Vuosilomaa eikä sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja ei kuitenkaan huomioida. Sen sijaan esimerkiksi lomautusaika sekä osa-aikaeläkkeeseen liittyvä eläkeaika huomioidaan.

  Jos toimihenkilölle tulee lakon ja sitä mahdollisesti välittömästi edeltäneen muun työstä poissaoloperusteen (esim. lomautus tai eläkejakso) seurauksena yli kuuden viikon yhdenmittainen työstä poissaolo, osa-aikaeläke lakkautetaan kuuden viikon päättymiskuukauden loppuun.

  Mikäli poissaolo jää enintään kuuden viikon mittaiseksi, se ei vaikuta osa-aikaeläkeoikeuteen edellyttäen, että muut osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset yhä täyttyvät.

  Epäselvissä tapauksissa ja lisäkysymyksissä kannattaa olla yhteydessä suoraan omaan työeläkelaitokseen ja selvittää tätä kautta poissaolojen ja ansion aleneman vaikutus osa-aikaeläkkeeseen.

  Toimihenkilöllä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta (enintään seitsemältä päivältä), jos työnteko estyy sen takia, että toinen liitto aloittaa työtaistelun eikä tällä työtaistelulla ei ole riippuvuussuhdetta toimihenkilöiden työehtoihin.

  Jos työtaistelulla on riippuvuussuhde työtä vaille jääneiden toimihenkilöiden työehtoihin, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa.

  Työnteon esteenä olevan työtaistelun laillisuudella ei ole merkitystä palkanmaksuvelvollisuutta arvioitaessa.

  Jos toimihenkilö jää vaille työtä toisen henkilöstöryhmän työtaistelutoimenpiteen takia, hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan ilman omavastuuaikaa, jos hän muutoin täyttää sen saamisen edellytykset.

  Jos työtaisteluun ryhtyneen toisen henkilöstöryhmän tavoitteilla on yhteys toimihenkilöiden työehtoihin tai työoloihin, seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuutta ei ole.

  Ammattiliitto Pron jäsenillä ei ole mitään työsopimukseen perustuvaa velvollisuutta tehdä työntekijäin tai muiden palkansaajaryhmien lakon aikana muuta kuin oman työsopimuksensa tarkoittamia toimihenkilöiden töitä.

  Tämä merkitsee sitä, että toimihenkilöt tekevät kyseisten lakkojen aikana normaaleja päivittäisiä tehtäviä.

  Työpaikan luottamusmiehen tulee varmistaa, että Ammattiliitto Pron jäsenet noudattavat ja toimivat niiden ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti, mitä palkansaajakeskusjärjestöjen kesken on yhteisesti sovittu eikä lakonalaista työtä tehdä. Asiassa on syytä olla yhteydessä liiton keskustoimistoon tai aluetoimistoon.

  Jos Ammattiliitto Pron jäsen työskentelee toisen järjestön lakonalaisissa tehtävissä, tulee hänen liittyä kyseisen järjestön lakkoon ja hänelle maksetaan samansuuruinen lakkoavustus kuin lakossa olevan järjestön jäsenillekin. Pro maksaa lakossa olevalle jäsenelleen lakkoavustusta.

  Mikäli lakkoon liittymisessä on ongelmia, tulee aina olla yhteydessä joko Pron työsuhdepäivystykseen tai omaan aluetoimistoon.

  Aikuinen vakava mies, vaaleanpunainen tausta
  Maksetaanko lakon ajalta lakkoavustusta?
  Mikäli sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassa oleva jäsenyys, joka on ollut voimassa jo työtaisteluilmoituksen jättöhetkellä.