Hoppa till huvudinnehållet

Pros medlem fick ett års lön som ersättning för uppsägning

Pro voitti jäsenen jutun korkeimmassa oikeudessa
Pro vann tvisten om uppsägning av sin medlem. ISS Palvelut uppfyllde inte sin skyldighet att erbjuda arbete och hade inte sakligt och vägande skäl att säga upp arbetsavtalet.

Pros medlem fick ett års lön som ersättning för uppsägning

Publicerad 25.05.2022 kl. 10:37
Nyheter
Pro vann tvisten om uppsägning av sin medlem. ISS Palvelut uppfyllde inte sin skyldighet att erbjuda arbete och hade inte sakligt och vägande skäl att säga upp arbetsavtalet.

Pro vann i högsta domstolen tvisten om uppsägning av medlem. Medlemmen fick 12 månaders lön som ersättning.

Det var fråga om ifall ISS Palvelut hade erbjudit sin uppsagda anställda arbete som motsvarade hens utbildning, yrkeskunskap och erfarenhet innan anställningsförhållandet tog slut. Domstolen övervägde också om ISS Palvelut hade orsak att säga upp arbetsavtalet eller kunde den uppsagda ha placerats i andra uppgifter.

Alla arbetsplatser för kännedom per brev

Då arbetstagaren sades upp skulle det ha funnits arbete i bolaget som motsvarade hens utbildning, yrkeskunskap och erfarenhet eller arbete hen skäligen kunde ha utbildats för. ISS Palvelut borde personligt ha erbjudit arbete åt den som skulle sägas upp. Så gjordes likväl inte.

Under uppsägningstiden erbjöds det heller inte arbete på sätt som arbetsavtalslagen förutsätter. ISS Palvelut sände de uppsagda brev veckovis med information om alla lediga arbetsplatser i bolaget. I brevet fanns alla lediga arbetsplatser oberoende av den utbildning och erfarenhet som förutsattes för dem eller uppgifternas innehåll. De uppsagda hade möjlighet att söka arbete som motsvarar den egna utbildningen, yrkeskunskapen och erfarenheten.

Enligt högsta domstolen kan inte arbetsgivaren överföra sin aktiva skyldighet att erbjuda jobb till arbetstagaren, så att det hänger på dennes egen aktivitet. Opreciserade rekryteringsbrev ansågs inte vara personligt erbjudande av arbete enbart på den grunden att brevet konstaterades vara personligt. Lediga arbetsplatser valdes inte så att det var lämpliga för den uppsagda.

ISS Palvelut bröt mot sin skyldighet att erbjuda arbete

Högsta domstolen ansåg att ISS:s förfarande inte just skilde sig från sådant förfarande, där arbetstagaren hade instruerats att följa med lediga arbetsplatser till exempel i en arbetsplatsbank. Arbetsgivaren har skyldighet att på eget initiativ utreda arbeten som kan erbjudas arbetstagaren. Enligt högsta domstolens dom bröt ISS Palvelut mot sin skyldighet att erbjuda arbete och det fanns inte sakligt och vägande skäl att säga upp arbetsavtalet.

– Situationen har länge varit oklar och rättspraxisen har varierat i fråga om huruvida det är godtagbart att erbjuda arbete per brev eller e-post. Avgörandet klargör förhoppningsvis situationen i framtiden såväl ur arbetstagarnas som arbetsgivarnas synvinkel, säger Pros jurist Päivikki Uimonen.

Det nu avgjorda fallet är en del av helheten där sex serviceförmän bestred sina uppsägningar. Ärenden behandlades i fyra olika tingsrätter och det var spridning i avgörandena. Det uppnåddes sist och slutligen goda slutresultat för alla serviceförmäns del. Alla fick ersättning för upphävande av anställningsförhållandet.