Hyppää pääsisältöön

Virka- ja työsuhteet vertailussa: erot ja yhtäläisyydet

Image
työehtosopimus, virkaehtosopimus
Vuoden 2019 alussa Pron jäseniksi siirtyi noin 20 000 valtiolla, yliopistoissa ja valtiota lähellä olevissa yrityksissä työskentelevää henkilöä. Heistä noin kaksi kolmasosaa työskentelee virkasuhteessa, yksi kolmasosa työsuhteisena. Minkälaisia ehtoja eri palvelussuhteissa on? Laitoimme palvelussuhteet vertailuun.

Virka- ja työsuhteet vertailussa: erot ja yhtäläisyydet

Julkaistu 31.01.2019 klo 07:10
ProStoori
Kirjoittanut
Verna Julkunen
Vuoden 2019 alussa Pron jäseniksi siirtyi noin 20 000 valtiolla, yliopistoissa ja valtiota lähellä olevissa yrityksissä työskentelevää henkilöä. Heistä noin kaksi kolmasosaa työskentelee virkasuhteessa, yksi kolmasosa työsuhteisena. Minkälaisia ehtoja eri palvelussuhteissa on? Laitoimme palvelussuhteet vertailuun.

Virkasuhteen isoimpana erona työsuhteeseen on julkisen vallan käyttö. Tehtävissä joissa käytetään julkista valtaa, tulee olla virkasuhteinen henkilöstö. Virkasuhteiset henkilöt tekevät virassaan esimerkiksi yksittäisiä kansalaisia koskevia päätöksiä.

–Virkasuhteeseen liittyy virkavastuu, jolla kontrolloidaan julkisen vallan käyttäjiä. Näin on oltava, jotta yhteiskunnan luottamus viranomaisiin säilyy, kertoo julkisen sektorin johtaja Niko Simola Prosta.

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Jos hän jättää tehtävänsä tekemättä, häntä voidaan jopa syyttää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Jos virkamies jättää tehtävänsä tekemättä, häntä voidaan jopa syyttää virkavelvollisuuden rikkomisesta

Työsuhteesta sovitaan aina kahden välisellä sopimuksella, mutta virkaan nimitetään. Siten virkasuhde on julkisoikeudellinen oikeussuhde, joka syntyy yksipuolisesti.

Pääsääntöisesti virkaan haetaan julkisella haulla. Työsuhde on puolestaan kahdenvälinen sopimussuhde, eikä laki velvoita työnantajaa laittamaan työpaikkaa julkiseen hakuun. Hakuprosessit eivät juuri eroa toisistaan.

 Uusista työsuhteista päätetään työnantajan taloudellisen tilanteen mukaan, kun taas virat perustetaan viraston budjetin puitteissa.

Eroja pyritty vähentämään

Palvelussuhteiden ehtojen eroja on pyritty viime vuosina vähentämään. Esimerkiksi irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä on käytössä molemmissa palvelussuhdetyypeissä.

Palvelussuhdeturvassa on sen sijaan ero: virkasuhde säilyy voimassa, jos sen irtisanominen on laiton. Työsuhde ei sen sijaan palaudu, vaikka se olisi päätetty lainvastaisesti, vaan irtisanottu saa rahakorvauksen.

Suurimmat erot löytyvät sairausajan palkassa, irtisanomisperusteissa sairauden perusteella sekä joissakin vuosilomamääräyksissä.

Käytännön työssä erot eivät ole kovin suuria.

Suurimmat erot palvelussuhteissa ovat sairausajan palkassa, irtisanomisperusteissa sairauden perusteella sekä joissakin vuosilomamääräyksissä.

–Voisi olla yksinkertaisempaa, jos yhdessä virastossa olisi vain yksi palvelussuhdetyyppi käytössä, sanoo Niko Simola.

Palvelussuhde turvaa lakia enemmän

Sekä työ-  että virkaehtosopimuksissa on määräyksiä, joihin lainsäädäntö ei ota ollenkaan kantaa.

 ­– Molemmissa palvelussuhteissa on nyrkkisääntönä se, että laki turvaa minimin, mutta sopimuksella saa aina enemmän, määrittelee Niko Simola.

 Virka- ja työehtosopimuksissa määritellään esimerkiksi matkakorvaukset, lomaraha ja pekkasvapaat tai sairausajan ja äitiysvapaan palkka. Työehtosopimusten kirjaukset vaihtelevat alakohtaisesti, joten kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimus.

 

Julkiselle sektorille on nyt oma työsuhdeneuvontapuhelin. Neuvontaa saa maanantaista perjantaihin klo 8.30–16 numerosta 09 1727 3312. Muistathan myös, että Pron jäsenille liiton oikeusapu on maksutonta.

Työ- ja virkasuhteen eroja

Virkasuhde

 • Oikeus työtaistelutoimiin rajattu. Ei mahdollisuutta osallistua poliittisiin- tai myötätuntotyötaistelutoimenpiteisiin.

 • Varoitus kirjallinen ja valituskelpoinen.

 • Sivutoimirajoitus

 • Poikkeustilanteissa velvollisuus varallaoloon, ei mahdollisuutta kieltäytyä ylitöistä.

 • Sairausajan palkkauksessa tarkastellaan ensi sijassa kalenteripäiviä. Palvelusajan pituus ei vaikuta sairausajan palkkaukseen. 

 • Sairaus on irtisanomisperuste vain silloin, jos on oikeus saada työkyvyttömyyseläke.

 • Virkasuhteessa takaisinottovelvoite on 12 kuukautta.

Työsuhde

 • Laaja oikeus työtaistelutoimiin

 • Varoitus suullinen

 • Yleinen lojaalisuusvelvoite työnantajaa kohtaan. Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä, joka vahingoittaa hänen työnantajaansa tai ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelutoimiin.

 • Sairausajan palkkauksessa tarkastellaan yksittäisen sairaustapauksen aiheuttaman poissaolon kestoa. 

 • Työsuhteisen voi irtisanoa sairauden vuoksi tietyin ehdoin: Jos sairaudesta tai vammasta seuraa työntekijän työkyvyn olennainen ja pitkäaikainen työkyvyn vähentyminen, voi työnantajalla olla oikeus irtisanoa. Jos työntekijä on kyvytön jatkamaan työssään eikä työnantajalla ole tarjota kevyempää työtä, yleensä irtisanomisperuste on olemassa.

 • Takaisinottovelvoite 4­–6 kuukautta.