Hyppää pääsisältöön

Opintovapaa

Nainen opiskelee

Opintovapaa

Opintovapaalla olet vapautettu työstäsi koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhteesi jatkuu, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät. Opintovapaa muodostuu etukäteen sovittuna ajankohtana myönnettävästä yhdestä tai useammasta perättäisestä vapaapäivästä. Vapaa voidaan myöntää myös useampana jaksona, joiden välillä henkilö on työssä. Työnantajan määräämä tai työehtosopimuksessa työajalle sovittu koulutus tai opiskelu eivät kuulu opintovapaan piiriin.
Usein kysyttyjä kysymyksiä opintovapaasta

Jos päätoiminen työsuhteesi samalla työnantajalla on jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden, on sinulla oikeus viiden vuoden aikana käytettävään, yhteensä enintään kahden vuoden mittaiseen opintovapaaseen.

Jos päätoiminen työsuhteesi samalla työnantajalla on jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, sinulla on oikeus yhteensä enintään viiden päivän opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää keralla tai useammassa jaksossa.

 

Kaikki julkisen valvonnan alainen opiskelu tai koulutus oikeuttaa opintovapaaseen. Tällainen opiskelu tai koulutus voi käsittää opetuksen seuraamista,  opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua, valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi sekä koetilaisuuteen osallistumista.

Opintovapaa voidaan myöntää myös julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen rinnastettavia ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.

Jos opintovapaasi kestää yli viisi työpäivää,  sitä haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen vapaan alkua. Jos opintovapaasi kestää enintään viisi työpäivää, sitä haetaan kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen opiskelun alkua. 

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta, opiskelun muoto ja tavoite, oppilaitos tai muu koulutuksen järjestäjä sekä päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika. Lisäksi sinun tulee mainita, onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen,

Mikäli opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, on hakemukseen liitettävä todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

Opintovapaata on myönnettävä, jos sen siirtämiseen myöhempään ajankohtaan ei löydy riittäviä perusteita ja opiskelun tai koulutuksen sisältö täyttää lain edellytykset.

Kun opintovapaata haetaan yli viideksi päiväksi, työnantajan on ilmoitettava päätöksensä kirjallisesti 15 päivää ennen opintovapaan alkua. Kun vapaata haetaan enintään viideksi päiväksi, työnantajan on ilmoitettava ratkaisusta seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkua.

Jos työnantaja pyytää erikseen, henkilön on esitettävä todistus opintovapaan käyttämisestä hyväksyttävällä tavalla. Työnantaja ei saa irtisanoa tai purkaa toimihenkilön työsopimusta sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata, jos sen myöntäminen toivottuna ajankohtana haittaa huomattavasti yrityksen toimintaa. Tällä perusteella opintovapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta. 

Jos mahdollisuus kyseiseen koulutukseen toistuu harvemmin, opintovapaata voi siirtää enintään siihen saakka, kunnes vastaava koulutus järjestetään seuraavan kerran.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös, jos aiemmasta vapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta eikä tavoitteena ole päättää varhaisemmalla opintovapaalla aloitettua koulutusta tai opiskelua.

Jos yritys työllistää säännöllisesti vähintään viisi henkilöä, työnantaja voi siirtää opintovapaata edellä mainituin perustein enintään kaksi kertaa peräkkäin. Enintään neljän työntekijän yrityksissä työnantaja voi siirtää opintovapaata useamminkin.

Toimihenkilöllä on oikeus siirtää opintovapaata, jonka on tarkoitus kestää yli viisi päivää, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Ilmoitus myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Pidemmäksi kuin 50 työpäiväksi myönnetty opintovapaa on mahdollista keskeyttää ilmoittamalla tästä kirjallisesti työnantajalle neljää viikkoa ennen työhön paluuta. Jos opintovapaan ajaksi on otettu sijainen, ei työnantajalla ole velvollisuutta tarjota opintovapaalla olevalle toimihenkilölle työtä ennen kuin sijaisen työsopimus päättyy. Työnantajan on viipymättä vastattava kirjallisesti toimihenkilön pyyntöön keskeyttää opintovapaa.

Jos sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta johtuva  työkyvyttömyytesi alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhdenjaksoisena yli seitsemän päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta lueta opintovapaa-ajaksi, jos pyydät tätä viipymättä . Sinulla on hakemuksesta oikeus käyttää näin keskeytynyt opintovapaasi myöhemmin. Sinun on kuitenkin työnantajan pyynnöstä esitettävä selvitys työkyvyttömyydestäsi.

Opintovapaan ajalta kertyy vuosilomaa siten, että opintovapaasta katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana. Toisin sanoen yhden kuukauden ajalta kertyy vuosilomaa.

Työsuhteessa oleva toimihenkilö voi saada opintovapaan ajalta Työllisyysrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea.  Työllisyysrahasto myöntää myös ammattitutkintostipendejä ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneille. 

Tarkista myös oikeutesi Kelan maksamaan opintotukeen.

Työelämän tietopankki

Vastaukset moneen työelämäkysymykseen.

Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.