Hoppa till huvudinnehållet

Orka jobba

Kuva: Shutterstock

Orka jobba

Orken att jobba påverkas av arbetsförhållandena, de färdigheter som krävs, arbetets meningsfullhet, arbetsförmåga och balans i privatlivet. Faktorer i arbetsgemenskapen, ledarskap och ett givande arbete spelar en viktig roll. Det viktiga är huruvida arbetstagaren känner sig belönad i utbyte mot sin insats i form av bland annat uppskattning, trygghetskänsla eller karriärmöjligheter. Orken att jobba främjas av möjligheterna att påverka arbetet och arbetsförhållandena samt möjligheten att utveckla sitt eget arbete och sin kompetens.
Orken att jobba påverkas av

Arbetshälsa innebär ett säkert, hälsosamt och produktivt arbete som utförs av kvalificerade arbetstagare och arbetsgemenskaper i organisationer med bra ledarskap. Arbetstagarna upplever att arbetet är meningsfullt, givande och känslan av balans i livet ökar. Arbetshälsa är arbetstagarens upplevelse av hur säkert, hälsosamt, välskött och välorganiserat deras arbete är, och hur effektivt förändringar i arbetet hanteras, vilken nivå av stöd gemenskapen ger arbetstagaren och hur meningsfull och givande personen upplever att arbetet är med hänsyn till färdighets- och produktivitetskraven för arbetet.

Arbetsförmågan utgörs av en balans mellan mänskliga resurser som hälsa, arbetsförmåga, funktionsförmåga, kompetens, utbildning, värderingar och attityder samt arbete. Arbetet omfattar själva arbetets innehåll, arbetets krav och organisation, arbetsgemenskapen och ledningen i arbetsmiljön.

Trakasserier är en ensidig och oönskad handling mot den trakasserade. Trakasserier och osaklig behandling är förbjudna enligt arbetarskyddslagen. Jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga trakasserier och måste vidta nödvändiga åtgärder för att utreda saken och undanröja trakasserierna så snart hen får kännedom om dem.

Ytterligare information

Arbetsgivaren ska underrättas om arbetsolyckor i enlighet med de rutiner som överenskommits på arbetsplatsen. Anmälan ska göras genast det är möjligt med beaktande av omständigheterna. Arbetsgivaren anmäler arbetsolyckan till sitt försäkringsbolag. Arbetsgivaren bör göra anmälan utan dröjsmål och senast 10 arbetsdagar efter att ha mottagit informationen.

Arbetsgivaren är skyldig att ta ut och betala försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för sina anställda av ett försäkringsbolag som tillhandahåller arbetsolycksfallsförsäkring. Arbetstagarens kostnader och inkomstbortfall vid arbetsolyckor och yrkessjukdomar ersätts av försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Försäkringen gäller på arbetsplatsen och på resor mellan hem och arbete.

Ytterligare information
Kuva: Shutterstock
Återhämtning från arbetsbelastning
Kuva: Shutterstock

Att återhämta sig från arbetsbelastningen är centralt för att orka jobba och för arbetstagarens välbefinnande. Vid återhämtningen fylls arbetstagarens resurser på och arbetstagaren återhämtar sig till nivån före arbetsbelastningen. Ur hälsosynpunkt är den bästa situationen att arbetstagaren kan återhämta sig från arbetsbelastningen innan hen måste göra en ny ansträngning. Fritiden är den viktigaste tiden för återhämtning, men återhämtning bör också ske under arbetsdagen. Återhämtning främjas bland annat av psykologiskt avstånd till arbetet, avkoppling, upplevelser av kompetenshantering (till exempel studier av ny färdighet), socialt stöd och hälsosam livsstil. Att själv kunna bestämma över, det vill säga styra, sin egen fritid, vad man gör, när och hur mycket, främjar också återhämtningen.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.