Hyppää pääsisältöön

Työssä jaksaminen

Työssä jaksamiseen vaikuttavat työolot, tarvittava osaaminen, työn mielekkyys, työkyky ja yksityiselämän tasapaino. Merkittävässä roolissa ovat työyhteisötekijät, johtaminen ja työn palkitsevuus. Oleellista on, tunteeko työntekijä saavansa ponnisteluiden vastineeksi palkitsevuutta palkan lisäksi muun muassa arvostuksen, turvallisuudentunteen tai uralla etenemismahdollisuuksien muodossa. Työssä jaksamista edistävät vaikutusmahdollisuudet työhön ja työoloihin sekä mahdollisuus kehittää omaa työtä ja osaamista.

Työssä jaksamiseen vaikuttaa

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät sekä työyhteisöt tekevät hyvin johdetuissa organisaatioissa. Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja elämänhallinnan tunnetta lisääväksi. Työhyvinvointi on työntekijän kokemus siitä, miten turvallista, terveellistä, hyvin johdettua ja hyvin organisoitua hänen työnsä on, ja miten tehokkaasti muutoksia työssä hallitaan, minkä tasoisen tuen yhteisö antaa työntekijälle sekä miten merkitykselliseksi ja palkitsevaksi henkilö kokee työnsä ammattitaito- ja tuottavuusvaatimukset huomioon ottaen.

Työkyky muodostuu ihmisen voimavarojen, kuten terveyden, työkyvyn, toimintakyvyn, osaamisen, koulutuksen, arvojen ja asenteiden sekä työn välisestä tasapainosta. Työ kattaa itse työn sisällön, työn vaatimukset ja organisoinnin, työyhteisön ja työympäristön johtamisen.

Häirintä on teko, joka on luonteeltaan yksipuolinen ja vastentahtoinen häiritylle. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on kielletty työturvallisuuslaissa. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän. Työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää ja hänen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin asian selvittämiseksi ja häirinnän poistamiseksi heti saatuaan tiedon asiasta.

Työtapaturman sattumisesta tulee ilmoittaa omalle työnantajalle työpaikalla sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä heti, kun se on olosuhteet huomioiden mahdollista. Työnantaja ilmoittaa sattuneesta työtapaturmasta omalle vakuutusyhtiölleen. Työnantajan tulee tehdä ilmoitus viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa tiedon saatuaan.

Työnantaja on velvoitettu ottamaan ja maksamaan työntekijöitään varten työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työtapaturmavakuutuksia tarjoavalta vakuutusyhtiöltä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan työntekijälle työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuneita kustannuksia ja ansionmenetyksiä. Vakuutus on voimassa työntekopaikalla sekä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

ProSoolo on yksinyrittäjille, toiminimellä työskenteleville ja ammatinharjoittajille tarkoitettu palvelu.

Työkuormituksesta palautuminen

Työkuormituksesta palautuminen on keskeistä työssä jaksamisessa ja työntekijän hyvinvoinnissa. Palautumisen aikana työntekijän voimavarat täydentyvät ja työntekijä palautuu työkuormitusta edeltävälle tasolle. Terveyden kannalta paras tilanne on, että työntekijä ehtii palautua työkuormituksesta, ennen kuin hän joutuu taas ponnistelemaan.

Vapaa-aika on pääasiallisinta aikaa palautumiselle, mutta palautumista tulisi tapahtua myös työpäivän aikana. Palautumista edistävät muun muassa psykologinen työstä irrottautuminen, rentoutuminen, taidonhallinnan kokemukset (esim. uuden taidon opiskelu) sosiaalinen tuki ja terveelliset elämäntavat. Myös se, että voi itse päättää eli kontrolloida omaa vapaa-aikaansa, mitä tekee, milloin ja miten paljon, edistävät palautumista.