Hoppa till huvudinnehållet

Hur föds förtroende?

Kuvituskuva luottamuksen aiheeseen
TextLeena Filpus | Översättning och bearbetning Susanne Paetau
BildAdobe Stock
Kuvituskuva luottamuksen aiheeseen
Förtroende byggs långsamt upp, men man kan förlora det på sekunder. Samarbete fungerar inte utan förtroende. Därför är det bra att satsa på upprätthållande av förtroende mellan organisationer.

Förtroende utgör grunden för människorelationer och samarbete. Om det inte finns är det svårt att fungera tillsammans, vara kompis och partner. Samma gäller i arbetslivet och mellan organisationer. Också i förhandlingar mellan organisationer hänger förtroendet långt på vad som händer mellan organisationernas representanter, människorna.

Om parterna har svårt att lita på varandra, avancerar inte heller sakerna.

— Om man inte kan lita på den andra, oberoende om det är arbetsgivaren eller motparten vid förhandlingar, uppstår en misstänksam och misstroget avvaktande atmosfär. Det inverkar onekligen även på vad man åstadkommer i organisationen, säger Sari Kuusela, doktor i samhällsvetenskap och facklitterärförfattare, som skrivit om interaktion i sammanslutningar.

Förtroende vid förhandlingar betyder likväl inte att man bara är av samma åsikt om saker och ting.

– Det är tro på rejäl verksamhet och på att det sker som man kommit överens om.

Det viktigaste är att förhandla och finna en gemensam lösning

I förhandlingar är man i princip på olika sidor av bordet och företräder vanligen olika synsätt och viljor. Avgörande för hur samarbetet mellan parterna fungerar, är viljan att finna en gemensam lösning.

– Det kräver förståelse av båda parters problem, önskemål och målsättningar. Båda måste också vara beredda att komma emot den andra i sina egna krav, säger Kuusela.

Ibland kan förhandlaren tänka att bara jag är tillräckligt hård och inte alls ger efter, går det som jag vill. Inställningen är till skada för samarbetet.

– Om det uppstår ett intryck av att den andra egentligen inte är redo att förhandla, kan det nog uppstå en lösning, men inte en sådan som alla på riktigt kan förbinda sig till. Det försvårar samarbetet i framtiden, för det är svårt att lita på någon som inte lyssnar, beaktar och inte verkar vilja förstå.

Förtroende byggs långsamt och grundar sig på ömsesidighet

Förtroende är förutom en känsla också en princip som grundar sig på människouppfattning. Utgångspunkten är antingen ett antagande att man kan lita på en annan människa eller en syn att den andra först måste visa sig vara värd förtroende. Attityden syns och inverkar i alla sociala situationer.

– Fastän man skulle försöka gömma sina verkliga tankar och sin inställning, kommer de fram i miner, gester, tonfall och handlingar. Förtroende grundar sig i högsta grad på ömsesidighet. Om atmosfären är misstänksam, förvårar det oundvikligen interaktionen och viljan att verka tillsammans.

Förtroende byggs upp långsamt, men kan i praktiken förstöras på sekunder. Om till exempel tal och handling inte motsvarar varandra, man avviker från det överenskomna eller tråkiga överraskningar avslöjas. Det är verkligt viktigt med ömsesidiga handlingar: om jag kommer emot i den här saken, kommer du i din tur emot i en annan. Men om man likväl upplever att man själv hela tiden måste ge efter, börjar förtroendet försvagas.

— Det är viktigt att känna sig jämstark i vilken situation som helst. Fastän till exempel målsättningarna är olika i förhandlingar, fungerar interaktionen ändå. Om någondera exempelvis kommenderar eller beter sig nedlåtande, uppstår inte känslan att ärendet är gemensamt.

Viktigt att aktivt hålla den egna agendan framme

Ibland är situationen ändå den att man inte upplever sig bli hörd, samarbetet blir ensidigt bestämmande och förtroendet har försvunnit. Då behövs speciell ihärdighet att fortsätta diskussionen om saker som är viktiga för en.

På arbetsplatser betyder det till exempel att man lyfter fram ökning av påverkningsmöjligheterna och förbättring av samarbetet. Då man öppet talar om saker tillsammans utan beskyllningar och vid behov tar med chefer och förtroendepersoner i diskussionen, blir också atmosfären ofta bättre.

Ibland kan man behöva påminna om principerna för god interaktion eller komma överens om gemensamma spelregler.

– Det talas inte i onödan om betydelsen av psykologisk trygghet. Samtalet löper inte om man inte upplever att det går att tala öppet utan negativa påföljder. Då är det också lätt hänt att frågorna blir olösta.

På samma sätt är det viktigt att hålla sina synpunkter framme i allt samarbete. Om olika synvinklar inte synliggörs, verkar det som om de inte fanns.

– Det behövs mångsidig kommunikation till olika målgrupper och att få med andra. Fast det känns som om man alltid talar om samma sak, lönar det sig. Saker man inte talar om ändras inte.

Tips för att bygga upp förtroende

Vad skulle det löna sig att göra i en återvändsgränd för att förbättra förtroendet eller bygga nytt? Sari Kuuselas tips är enkla. Förtroende skapas via handlingar.

1) Satsa på vänlighet och en kultur av uppskattning

Var vänlig och visa uppskattning. det har betydelse hur man upplever sig bli behandlad. Fastän situationen skulle vara besvärlig, utgör vanlig hövlighet, hänsyn och ömsesidig respekt grund för förtroende.

2) Bekanta dig med de andra

Ju bättre man känner en annan, desto bättre förstår man hens synpunkter, sätt att agera och mål. Det är speciellt viktigt att satsa på att bli bekant då samarbetspartner byts.

3) Säkra dig om att tal och handling motsvarar varandra

Inget förstör förtroende mer än att det som lovats eller gemensamt överenskommits visar sig ha varit tomt prat. Det här gäller också då goda principer om uppskattning och att involvera bara är vackra ord i festtal.

4) Värdesätt samarbete

Samarbete är en resurs, inte en tidsmässig börda. Gemensam diskussion och möjlighet att påverka beslut förbättrar vanligen såväl lösningarna som engagemanget i dem. Samtidigt byggs ömsesidigt förtroende obemärkt upp.

5) Panta inte på information

Dela all möjlig information du kan. Att dela med sig av information skingrar misstro och skapar en känsla av att samlas kring en gemensam fråga.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.