Hyppää pääsisältöön

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Sininen turkoosi orgaaninen tausta
KirjoittanutAmmattiliitto Pro
KuvaShutterstock
Sininen turkoosi orgaaninen tausta
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28640/2020-TEM-1

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 1.2.2021 lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), työttömyysturvalakia (1290/2002) ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia (1369/2014).

Hallituksen esityksen taustalla on eduskunnan kuntakokeilulain hyväksymisen yhteydessä edellyttämät muutokset, joilla mahdollistetaan asiakkaan siirtäminen kokeilukunnasta työ- ja elinkeinotoimistoon tai toiseen kuntakokeiluun perustellusta syystä ja siirretään työttömyysturvatehtäviä (työvoimapoliittiset lausunnot, joihin ei liity tai liittyy hyvin vähän harkintavaltaa) alun perin kaavaitua laajemmin kokeilualueille.

Lisäksi on noussut esille joitakin muita muutostarpeita (harkinnanvaraisen kulukorvauksen muutoksenhaun selkiyttäminen sekä käyttöoikeudet URA- ja TYPPI-tietojärjestelmiin), jotka on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä.

Lakien on määrä pääosin tulla voimaan 1.6.2021. Työttömyysturvatehtävien laajempaan siirtoon liittyvät säädökset tulisivat voimaan vasta 4.9.2021.

Ammattiliitto Pro on tutustunut hallituksen esitysluonnokseen ja toteaa siitä lausuntonaan seuraavaa: Lainsäädäntöön ehdotetuilla lisäyksillä ja täsmennyksillä toteutetaan eduskunnan edellyttämät muutokset. Ammattiliitto Pro pitää esitettyjä muutoksia asiakkaan saaman palvelun ja toiminnan sujuvuuden sekä kokeilukuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen välisen työnjaon ja resurssien järkevän käytön kannalta perusteltuina. Organisaatiovaikutusten tarkastelussa sivuilla 17–18 on todettu, että lausuntotehtävän siirrosta aiheutuva työmäärän lisäys on vähäinen ja ei aiheuta muutostarpeita resurssien jaossa kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen välillä. Pro yhtyy tähän näkemykseen ja pitää ratkaisua palveluprosessia yksinkertaistavana ja nopeuttavana. Prolla ei ole säädöskohtaisiin perusteluihin kommentoitavaa.