Hyppää pääsisältöön

Mikä muuttuu työttömän arjessa vuonna 2017?

Kuva: Shutterstock
Vuoden alussa koeaika pitenee puoleen vuoteen, takaisinottovelvoitteen kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseksi ilman perustetta. Lakimuutokset tulivat voimaan eilen 1.1.2017.

Mikä muuttuu työttömän arjessa vuonna 2017?

Julkaistu 02.01.2017 klo 06:00
Uutiset
Vuoden alussa koeaika pitenee puoleen vuoteen, takaisinottovelvoitteen kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseksi ilman perustetta. Lakimuutokset tulivat voimaan eilen 1.1.2017.

Työsopimuslain, sairausvakuutuuslain, työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutokset tulivat voimaan eilen 1.1.2017. Mitkä asiat lakimuutosten myötä työttömän ja työntekijän arjessa muuttuivat?

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto lyheni

Työttömyyspäivärahakauden enimmäiskesto lyheni viidestäsadasta päivästä neljäänsataan päivään. Niillä, joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa, enimmäiskesto lyheni kolmeensataan päivään.

Enimmäiskesto säilyy viitenäsatana päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään.

Myös omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään päivään, mikä vähentää työttömyyden alussa maksettavan työttömyysetuuden määrää.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava korotettu ansio-osa aleni ja pitkän työuran jälkeen maksettavasta korotusosasta ja korotetusta ansio-osasta luovuttiin.

Ennen muutosta pitkän työuran tehneet ovat saaneet ensimmäiset 90 päivää korotettua tukea.

Työttömyysturvan saamisedellytykset tiukentuivat

Kolmen kuukauden ammattisuojan jälkeen työtön on velvollinen ottamaan vastaan kokoaikatyön, josta maksettava palkka on työstä aiheutuneiden kustannusten jälkeen työttömyysetuutta pienempi.

Työtä pitää ottaa vastaan myös oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta, jos työttömällä on oma auto käytössä. Työpaikan sijainti työssäkäyntialueen ulkopuolella ei enää pätevä syy erota työstä.

Työttömän pitää osallistua kaikkiin tarjottuihin työvoimapalveluihin, vaikka niistä ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa.

Haastatteluun kolmen kuukauden välein

Työtöntä työnhakijaa haastatellaan kolmen kuukauden välein, jos työttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti. Haastattelun yhteydessä tarkastetaan työllistymissuunnitelma tai vastaava suunnitelma.

Työnhakijalla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen päätoiminen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa.

 

Mikä muuttui työntekijän oikeuksissa vuonna 2017?

Irtisanotun muutosturva ja työterveyshuolto laajenivat kilpailukykysopimuksen johdosta

Työnantajan muutosturvan ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus laajenee työntekijän irtisanomistilanteessa, jos työtekijä on irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella, hän on ollut työnantajan palveluksessa viisi vuotta ja työnantaja työllistää säännöllisesti yli kolmekymmentä henkeä.

Irtosanotulla on oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen kahden kuukauden kuluessa irtisanomisesta. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutta, joutuu hän korvaamaan irtisanotulle koulutuksen tai sen osan arvoa vastaavan määrän.

Työnantajan pitää järjestää työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Pitkäaikaistyöttömät määräaikaisiksi ilman perustetta

Pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta ja työvoimatarpeen pysyvyyden arviointia. Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut edellisen 12  kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Enintään kahden viikon mittainen työsuhde ei katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta.

Työnantaja voi pyytää työ- ja elinkeinotoimistolta tietoa työhön sopivista pitkäaikaistyöttömistä. TE-toimiston ilmoitus riittää, eikä työnantajan tarvitse muulla tavoin varmistua pitkäaikaistyöttömyydestä. Määräaikaisuus saa kestää enintään vuoden. Jos tehdään lyhytaikaisempia määräaikaisia sopimuksia, niitä saa olla enintään kolme yhden vuoden kokonaiskestolla.

Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen

Koeajan enimmäispituus piteni neljästä kuuteen kuukauteen. Työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Perhevapaiden käyttö saattaa lakimuutoksen myötä johtaa hyvin pitkiin koeaikoihin, kun se mahdollistaa koeajan jatkumisen siihen saakka, kunnes työntekijä palaa työpaikalle. Koeajan jatkamisesta on ilmoitettava työntekijälle ennen koeajan loppumista. Mahdollinen työkokeilu vähentää työsuhteen alkuun sijoitettavaa enimmäiskoeaikaa.

Määräaikaisissa työsuhteissa koeaika pidennyksineen on enintään puolet työsuhteen kestosta ja korkeintaan kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuus lyhenee neljään kuukauteen

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaikaa lyheni neljään kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Muutos koskee 1.1.2017 tai sen jälkeen päättyviä työsuhteita.