Hyppää pääsisältöön

Paikallinen sopiminen – mitä se tarkoittaa?

kaksi palapelin palaa
Mistä paikallisessa sopimisessa on kyse? Entä kuka sopii työehdoistani? ProStoori kertoo, mitä paikallinen sopiminen on nyt ja tulevaisuudessa, jos hallitus vie suunnittelemansa muutokset läpi.

Paikallinen sopiminen – mitä se tarkoittaa?

Julkaistu 06.03.2024 klo 08:00
ProStoori
Mistä paikallisessa sopimisessa on kyse? Entä kuka sopii työehdoistani? ProStoori kertoo, mitä paikallinen sopiminen on nyt ja tulevaisuudessa, jos hallitus vie suunnittelemansa muutokset läpi.

Paikallinen sopiminen on termi, joka on vilahdellut mediassa ja sosiaalisessa mediassa entistä useammin. Tässä artikkelissa kerromme, mitä paikallinen sopiminen on nyt. Artikkelin jälkeen laatikossa olevassa toisessa jutussa kerromme, mitä hallituksen suunnittelemat muutokset merkitsevät paikalliselle sopimiselle.

Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa?

– Julkisessa keskustelussa käsitettä hämmennetään tarkoitushakuisesti, kertoo kemian alan sopimusalavastaava Taru Reinikainen Prosta.

Paikallista sopimista on todellisuudessa kahdenlaista. Paikallisesti voidaan yrityksissä sopia muun muassa vuosilomalain ja työaikalain mukaisista asioista, esimerkiksi liukuvan työajan käytöstä.

– Työlainsäädäntöön perustuva paikallinen sopiminen on mahdollista kaikissa yrityksissä, ja silloin useimmiten sopijana on yksittäinen työntekijä työnantajansa kanssa. Toinen paikallisen sopimisen muoto on työehtosopimuksiin perustuva paikallinen sopiminen. Tessin paikallinen sopiminen on nykyisin mahdollista ainoastaan työnantajaliittojen jäsenyrityksissä. Tästä on sovittu työehtosopimuksilla yhdessä työnantajaliittojen kanssa, Reinikainen sanoo.

Kuka sopii paikallisesti?

 Reinikaisen mukaan työehtosopimuksissa on nimensä mukaisesti kyse sopimuksista. Neuvotteluosapuolet ovat yhdessä sopineet työsuhteen vähimmäisehdoista, ja siitä mistä voi paikallisesti toisin sopia. Samalla on sovittu siitä, kuka saa neuvotella sopimuksen sisällöstä toisin.

Ammattiliitot haluavat varmistaa, että neuvotteluja käyvät ensisijaisesti luottamusmiehet, joilla on tarvittava kokemus ja koulutus neuvotteluihin.

– Ammattiliitot haluavat varmistaa, että neuvotteluja käyvät ensisijaisesti luottamusmiehet, joilla on tarvittava kokemus ja koulutus neuvotteluihin. Luottamusmiehellä on myös parempi työsuhdeturva, laajempi tiedonsaantioikeus sekä oikeus käyttää työaikaa luottamusmiehen tehtäviin, kuten neuvotteluihin ja niihin valmistautumiseen.

Mistä voidaan sopia paikallisesti?          

Prolaisten alojen työehtosopimukset antavat laajat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen, ja näitä mahdollisuuksia myös käytetään työpaikoilla. 

– Esimerkiksi kemianalan toimihenkilösopimuksessa on 36 pykälää, joiden sisällä yli 80 asiaa, joista voi paikallisesti toisin sopia. Työehtosopimukset eivät siis rajoita paikallista sopimista, toisin kun julkisuudessa väitetään, Taru Reinikainen sanoo.

Esa Teittinen on toimihenkilöiden luottamusmies Borealis Polymersin Porvoon-tuotantolaitoksella. Borealis Polymersillä on sovittu paikallisesti jo 1980-luvulla.

– Muistaakseni vuodelta 1986 on ensimmäinen sopimus seisakkituotantoon liittyen. Työnantaja halusi silloin varmistaa, että seisakkiaika rauhoitetaan työtaisteluilta. Siinä sovittiin myös palkkioista, sillä seisakkiaikana työpäivät venyvät yli 12-tuntisiksi viikonloput mukaan lukien.

2000-luvulla on sovittu paikallisesti muun muassa 12 tunnin vuorojärjestelmästä, mikä oli iso ja laajasti vaikuttanut kokonaisuus.

– Vuorojärjestelmästä sopiminen oli sekä työntekijä- että työnantajapuolen tahtotila. Ei se muuten olisi mennyt maaliin, Teittinen kertoo.

Teittinen kiteyttää paikallisen sopimisen olennaisen asian: sopia voi asioista, joista molemmat osapuolet hyötyvät.

Miten paikallisessa sopimisessa onnistutaan?

Paikallisen sopimisen keskeinen asia on luottamus.

Polymersin Porvoon-tuotantolaitoksen henkilöstön ja työnantajan edustajat tapaavat säännöllisesti, ja puheeksi ottamisen kynnys on matala. Henkilöstön edustajat kuuluvat myös yrityksen johtokuntaan, joten he saavat laajasti tietoa yrityksen toiminnasta, mikä auttaa ymmärtämään toisen osapuolen kantoja.  

Jotta paikallisessa sopimisessa voidaan onnistua, neuvottelukulttuuria ja -osaamista sekä jatkuvan vuoropuhelun ja avoimuuden taitoja tulee kehittää.

– Parhaimmillaan paikallinen sopiminen antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää joustavuuttaan ja toimintatapojaan. Jotta paikallisessa sopimisessa voidaan onnistua, neuvottelukulttuuria ja -osaamista sekä jatkuvan vuoropuhelun ja avoimuuden taitoja tulee kehittää, Taru Reinikainen sanoo.

– Työelämä jatkaa muuttumistaan, ja monella työpaikalla olisi hyötyä sopia asioita paikallisesti. Pitäisi löytää yhteiset intressit, eli miksi paikallisesti sovitaan, ja miten molemmat osapuolet siitä hyötyvät, kertoo Esa Teittinen.

Alkuperäisen jutun on kirjoittanut Verna Julkunen ja se on julkaistu 8.6.2021. Juttua on päivitetty 6.3.2024 paikallisen sopimisen työryhmän mietinnön pohjalta. Tavoitteena on, että hallitus antaa paikallista sopimista koskevan esityksen kesäkuussa 2024. Lakimuutokset tulisivat suunnitelman mukaan pääosin voimaan 1.1.2025.

Miten käy paikalliselle sopimiselle?

Vaikka hallitus haluaa lisätä paikallista sopimista lainsäädäntöön tehtävien muutosten avulla, lopputulos voikin olla päinvastainen: paikallinen sopiminen vähenee.

– Paikallisessa sopimisessa molemmilla osapuolilla pitää olla tarve, tahto ja luottamus sopimiseen. Pakottamalla tai lakimuutoksissa ei uusia sopimuksia synny. Jos muutokset vähentävät luottamusta, paikallinen sopiminen saattaakin vaikeutua ja vähentyä, tiivistää Pron sopimusalavastaava Taru Reinikainen.

Hallitus lähetti paikallisen sopimisen lisäämistä koskevan työryhmän esityksen lausuntokierrokselle 1.3.2024. Sen perusteella hallitus halutaan laajentaa “paikallisen sopimisen edellytyksiä poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot”. Lisäksi paikallisessa sopimisessa henkilöstön edustajana voisi olla luottamusmies luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä.

Mitä tämä voi tarkoittaa paikalliselle sopimiselle?

– Miten esimerkiksi paikallista sopimusta neuvottelevan henkilöstön edustajan asema ja tiedonsaanti turvattaisiin, jos hän ei ole luottamusmies, Reinikainen kysyy.

– Luottamusmiehethän saavat koulutuksen ja tukea liitoilta paikalliseen sopimiseen, mutta miten käy, jos paikallista sopimusta neuvotteleva ei olisi luottamusmies. Millainen oikeus hänellä olisi koulutukseen? Ja onko paikallista sopimista tukevaa koulutusta ylipäätään tarjolla muilla kuin ammattiliitoilla?

– Sitäkään ei ole mietitty, miten koko henkilöstö sopii paikallisesta sopimuksesta. Kuka neuvottelee ja millaisella enemmistöllä tai äänestyksellä sopimus tehdään? Vai vaaditaanko koko henkilöstön hyväksyntä sopimukselle? Entä mitä tapahtuu niille työntekijöille, jotka uskaltavat olla eri mieltä? Eihän se ole mitään sopimista, jos ei uskalla irtisanomisen pelossa sanoa omaa mielipidettään”, Reinikainen ihmettelee.

Avoimia kysymyksiä siis riittää.

– Paikallisia sopimuksia tehdään, koska haluamme liittona auttaa jäseniämme. Niitä on tehty jo pitkään. Mutta sopimisen pitää olla aitoa yhteistyötä ja perustua luottamukseen. Lisäksi sopijaosapuolilla pitää olla taitoa tehdä paikallisia sopimuksia. Silloin sopimuksia syntyy.

– Pelkään, että jos paikallinen sopiminen laajenee järjestäytymättömiin yrityksiin, edellytykset aidolle paikalliselle sopimiselle eivät välttämättä ole hyvät ja tulkintariitojen määrä kasvaa merkittävästi, eivätkä silloin työtuomioistuimen resurssit riitä, Reinikainen sanoo.

– Nyt suurin osa tulkintariidoista ratkaistaan liittojen välillä neuvotteluissa. Missä ja miten liittojen ulkopuolella neuvoteltuja paikallisia sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaisiin? Ei yleisillä tuomioistuilla eikä työtuomioistuimella ole resursseja eikä osaamista spesifisten sopimusriitojen ratkaisuun.

Työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä määritellään asiat, joista voidaan sopia paikallisesti.

– Lakimuutokset saattavat aiheuttaa sen, että tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa paikallisesti sovittavien asioiden määrä saattaakin nykyisestä laskea”, Reinikainen pelkää.

Hallitus antoi paikallisen sopimisen työryhmän mietinnön lausuntokierrokselle 1.3.2024. Työryhmän mietinnöstä järjestettävän lausuntokierroksen jälkeen virkavalmistelu jatkuu. Tavoitteena on, että hallitus antaa paikallista sopimista koskevan esityksen kesäkuussa 2024. Lakimuutokset tulisivat suunnitelman mukaan pääosin voimaan 1.1.2025.