Hyppää pääsisältöön

Työsuojelu ja hyvinvointi työssä

Iloinen, hyvinvoiva nainen

Työsuojelu ja hyvinvointi työssä

Työsuojelutyön tavoitteena on taata turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja kehittävät työolot sekä tukea henkilöstön työkykyä. Omaan hyvinvointiin työssä vaikuttaa myös osaaminen ja kokemus työn mielekkyydestä, työn ja yksityiselämän tasapaino sekä työyhteisön toimivuus.

Tietoa työhyvinvoinnista
Kuva: Shutterstock
Työssä jaksaminen

Työssä jaksamiseen vaikuttavat työolot, tarvittava osaaminen, työn mielekkyys, työkyky ja yksityiselämän tasapaino. Merkittävässä roolissa ovat työyhteisötekijät, johtaminen ja työn palkitsevuus. Oleellista on, tunteeko työntekijä saavansa ponnisteluiden vastineeksi palkitsevuutta palkan lisäksi muun muassa arvostuksen, turvallisuudentunteen tai uralla etenemismahdollisuuksien muodossa. 

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmaksi kutsutaan äkillistä ja yllättävää ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa tapahtumaa työssä, joka johtaa työntekijän loukkaantumiseen. Työtapaturmat ovat tapaturmia, jotka tapahtuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin tai työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana. Työperäiset sairaudet ovat puolestaan joko ammattitauteja tai työperäisiä sairauksia, jolloin sairastuminen liittyy työhön, mutta ammattitaudin kriteerit eivät täyty.

häirintä työpaikalla
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä on teko, joka on luonteeltaan yksipuolinen ja vastentahtoinen häiritylle. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on kielletty työturvallisuuslaissa. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän. Työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää ja hänen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin asian selvittämiseksi ja häirinnän poistamiseksi heti saatuaan tiedon asiasta.

Työhyvinvointikortti-koulutus
Työhyvinvointikortti-koulutus parantaa työssä jaksamista

Työhyvinvointikortti on Ammattiliitto Pron vastaus työssä jaksamisen parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi. Päivän mittainen koulutus innostaa ja ohjaa työyhteisöjä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Kurssipäivä koostuu kolmesta osasta sekä lopputentistä. Kouluttajamme ovat TTK:n valmentamia ja käytämme TTK:n koulutusaineistoa.

Aikuinen kalju mies hymyilee, kertoo luottamushenkilöistä, sininen tausta
Kenen puoleen minun tulisi kääntyä työsuojeluasioissa?
Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan turvallisuuden asiantuntija, joka valvoo työpaikalla henkilöstön edustajana työsuojelulain toteutumista. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin ja osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin.
Kuva: Shutterstock
Kenelle työsuojeluasiat kuuluvat
Kuva: Shutterstock

Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee koko henkilöstöä. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan työympäristössä havaitsemistaan puutteista työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. 

Työpaikalla laadittuja yleisiä turvallisuusohjeita on kaikkien noudatettava. Jokaisen on myös tunnettava omaa työtään koskevat määräykset ja ohjeet, tiedostettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat sekä osattava asianmukaiset suojautumiskeinot. Vastuu työsuojelun opastuksesta ja ohjauksesta on työnantajalla.

Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen osoittaa hyvää ammattitaitoa. Se edellyttää myös sitä, että jokainen saa tietää riittävän ajoissa työtehtäviänsä ja työpaikkaansa koskevat muutokset.

Esimiehillä on oman toimenkuvansa ja asemansa mukainen toiminnallinen ja tuotannollistaloudellinen vastuu sekä päätösvalta työsuojeluasioissa. He arvioivat esitettyjen työsuojelutoimien tarpeen ja tärkeysjärjestyksen, päättävät tarvittavista voimavaroista ja toteutuksesta. Jos esimiehen oma päätösvalta ei ole riittävä, hänen tulee viedä asia oman esimiehensä ratkaistavaksi.


Tutustu myös
Kemikaaliturvallisuus-tyopaikalla-kansikuva
Kemikaaliturvallisuus työpaikalla

Kemikaaliturvallisuus työpaikalla -opas tarjoaa tukea kemiallisten tekijöiden hallintaan työpaikalla. Se sisältää esimerkkejä erilaisista töistä ja niihin liittyvistä toimintamalleista ja kemiallisten riskien hallintakeinoista.

Työelämän tietopankki

Vastaukset moneen työelämäkysymykseen.