Hyppää pääsisältöön

Mistä palkkani muodostuu?

samapalkkaisuus
Palkkauksen läpinäkyvyyttä voidaan lisätä avoimilla, toimen vaativuuteen ja henkilön pätevyyteen perustuvilla palkkausjärjestelmillä. Tässä viisi faktaa:

Mistä palkkani muodostuu?

Julkaistu 10.12.2020 klo 07:35
Blogit
Kirjoittanut
Tanja Lehtoranta
Palkkauksen läpinäkyvyyttä voidaan lisätä avoimilla, toimen vaativuuteen ja henkilön pätevyyteen perustuvilla palkkausjärjestelmillä. Tässä viisi faktaa:

Pron tavoite on, että jokainen Pron jäsen tietää, mistä hänen oma palkkansa muodostuu, mihin vaativuusluokkaan hänen työnsä kuuluu ja miten hänen henkilökohtaista pätevyyttään arvioidaan.

Palkkausjärjestelmien tulee rakentua samapalkkaisuusperiaatteelle

Tasa-arvon tilaa pidetään usein työpaikalla parempana kuin mitä se tosiasiassa on. Tämä voi olla este tilanteen kehittämiselle. Samapalkkaisuus saatetaan myös ymmärtää vain samaksi palkaksi samasta työstä, vaikka se velvoittaa maksamaan samaa palkkaa myös samanarvoisesta, mutta sisällöltään erilaisesta työstä. Samapalkkaisuuteen velvoittavat kansainvälinen ja EU-oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö. 

Avoimet palkkausjärjestelmät tukevat samapalkkaisuutta

Tasa-arvoiset, kannustavat ja työn vaativuuteen sekä henkilökohtaisen suorituksen arviointiin perustuvat palkkausjärjestelmät edistävät hyvin toimiessaan palkkatietoisuutta ja sitä kautta samapalkkaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja työhyvinvointia.

Työn vaativuuteen ja henkilökohtaisen suorituksen arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä sisältyy lähes kaikkiin työehtosopimuksiin, joissa on sovittu palkkausjärjestelmästä.

Uusien palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja kannustavuus edellyttää, että järjestelmän rakennetta arvioidaan kriittisesti ja sen soveltamista seurataan säännöllisesti esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin sisältyvien palkkakartoitusten avulla.

Tehtävien vaativuus arvioitava samojen periaatteiden mukaan kaikilla

Käsitys työn vaativuuden arvioinnin tasa-arvoisuudesta otetaan usein palkkausjärjestelmään liittyvänä itsestäänselvyytenä. Näin ei aina ole.

Tasa-arvopyrkimystä heikentää esimerkiksi se, jos vaativuuden arviointi riippuu arvioijasta, nimikkeet ja niihin liittyvät mielikuvat ohjaavat luokitusta, luokitus perustuu töiden tai ammattien arvostukseen tai tilannetta ajatellaan palkan kautta sen sijaan, että sovellettaisiin palkkausjärjestelmää. Epäselvät säännöt ja prosessit järjestelmän käytössä voivat aiheuttaa epäyhtenäisyyttä.

Esihenkilöiden tulee huolehtia, että tehtävien sisällöt ovat ajan tasalla ja palkkausjärjestelmän soveltamisessa otetaan huomioon tehtävien vaativuudessa tapahtuneet muutokset.

Henkilökohtaisen osaamisen arvioinnin tulee olla aitoa

Kokemukset työsuorituksen arvioinnista voivat joko vahvistaa tai muuntaa samapalkkaisuusperiaatetta. Suoritusarvioinnin yhdenmukaisuus ja jatkuvuus lisäävät sen luotettavuutta. Järjestelmän tulee reagoida aidosti muutoksiin työsuorituksissa.

Aito suorituksen arviointi saattaa kaatua esimerkiksi rahan puutteeseen vetoamiseen.  Arvioinnin epäyhtenäiset säännöt voivat vaikuttaa järjestelmän tuottamaan tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.

Työsuoritusta arvioidaan vähintään kerran vuodessa ja arviointi tehdään suhteessa tehtävään.

Esihenkilöiden tulee arvioida työsuorituksia samojen yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Esihenkilöiden koulutus on tärkeää, mutta myös palkkausjärjestelmän rakenteiden ja soveltamisohjeiden on oltava kunnossa.

Työntekijän tulee tietää, mistä ja miten palkka muodostuu

Palkkatietämys on Suomessa heikkoa. Monilla työpaikoilla ei ole yleisesti tiedossa, millä perusteella palkka ja henkilökohtaiset lisät määräytyvät.

Mitä avoimemmaksi palkkaukseen liittyvä viestintä koetaan, sen tyytyväisempiä ollaan sekä palkkaukseen että palkkausjärjestelmään. Työpaikan palkkatiedon lisääminen parantaa myös perusteettomien palkkaerojen havaitsemista, palkkaerojen syiden selvittämistä ja mahdollisen palkkasyrjinnän ennaltaehkäisemistä.

Palkkatietämystä voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä palkkojen avoimuutta ja puhumalla palkoista. Luottamusmiehet voivat tehdä palkkaselvityksiä, palkkakartoituksista kannattaa tiedottaa ja palkkausjärjestelmiin voidaan perehdyttää paremmin.

Kirjoittaja on työympäristö- ja tasasa-arvoasiantuntija Ammattiliitto Prossa.