Hyppää pääsisältöön

Työelämän turvallisuuden vahvistaminen

Työelämän turvallisuuden vahvistaminen

Työelämän turvallisuuden vahvistaminen

Työmarkkinoiden ja työmarkkinajärjestelmän lisäksi murroksessa ovat myös työelämä ja työn sisällöt. Vaikka moniin työelämän perinteisiin riskitekijöihin on kyetty vastaamaan tehokkaasti, muuttunut maailma on tuonut mukanaan myös uudenlaisia haasteita ja ongelmia. Tapetille ovat nousseet räjähdysmäisesti kasvaneet ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevat mielenterveysongelmat.

Vuodesta 2020 alkaen mielenterveyden syyt ovat nousseet myönnettävien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmiksi perusteiksi. Työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä siirtyneet ovat keskimäärin selvästi muita työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä nuorempia. Ongelma on myös selvästi yleisempi nuorten naisten keskuudessa.

Psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen ja avun piiriin pääseminen ovat paitsi inhimillisesti myös kansantaloudellisesti tärkeitä kysymyksiä. Ongelmien pahenemisen riittävä ennaltaehkäisy, tehokas kuntouttaminen ja onnistunut paluu työelämään ovat avain pidempiin ja eheämpiin työuriin. Yksilön mielenterveyden tukeminen merkitsee pienempiä kustannuksia työnantajalle, parempia eläke- ja muita kertymiä työntekijälle ja suurempia verotuloja yhteiskunnalle.

Psykososiaalinen turvallisuus on nostettava perinteisten fyysisten työturvallisuusriskien rinnalle täysimääräiseksi osaksi työsuojelua ja työturvallisuutta. Työpaikoille on luotava selkeät mallit psykososiaalisen kuormituksen kartoittamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi työturvallisuuslakia tulee täydentää siten, että se huomioi selkeästi psykososiaaliset kuormitustekijät. Diagnosoidun uupumuksen on tulevaisuudessa oikeutettava sairaspäivärahaan.

Turvallinen työelämä kaikille
 • Edistetään palkka-avoimuutta mahdollisen palkkasyrjinnän havaitsemiseksi sekä paikallisen sopimisen tueksi sekä selvitetään mahdollisuutta sanktioihin ja hyvitykseen tilanteissa, joissa palkkatietoja ei anneta, lakisääteisiä kartoituksia ei tehdä tai havaittua selittämätöntä palkkaeroa ei korjata.
 • Säädetään perhevapaalta palaavalle työntekijälle tehostettu irtisanomissuoja sekä ulotetaan presumptio-oikeus koskemaan perhevapaalta palaavia työntekijöitä. Tällöin irtisanomistilanteessa oikeutusolettama olisi, että irtisanominen on johtunut perhevapaiden käytöstä ja todistustaakka asiassa olisi työnantajalla. 
 • Edistetään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukemalla monipaikkaisen työn mahdollisuuksia sekä kirjaamalla lakiin subjektiivinen oikeus määräaikaiseen osa-aikatyöhön.
 • Nostetaan psykososiaalista vaaraa aiheuttavat riskitekijät, kuten esimerkiksi häirintä, epäasiallinen kohtelu ja työpaikkaväkivalta, niiden seikkaperäinen ja yksityiskohtainen arviointi sekä ennaltaehkäisy selkeämmin osaksi työturvallisuuslakia rangaistussäännöksiä myöten.
 • Lisätään työturvallisuuslakiin velvoite, jonka mukaan jokaisen työpaikan tulee edistää häirinnän tunnistamista ja ehkäisyä sekä laatia yhteistoiminnassa häirintätilanteiden varalle työpaikalla näkyvillä oleva menettelytapaohje.
 • Selvitetään mahdollisuutta saada sairaspäivärahaa diagnosoidun uupumuksen perusteella.
 • Täsmennetään työnantajan työsuojeluvastuuta, jottei vastuu rikkeistä lankea vain lähiesimiehen harteille.
 • Tuetaan monipaikkaista työtä korjaamalla lainsäädännöllisesti monipaikkaiseen työhön liittyvät epäselvyydet esimerkiksi vakuutusturvan ja työturvallisuuden osalta.
 • Ennakoidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia työturvallisuusriskejä kuten kasvanutta työtapaturmien riskiä sekä sääolosuhteiden rajumpaa vaihtelua.
 • Säädetään minimivaatimukset työsuojelutoimikunnan kokoontumisesta ja vuosikohtaisista kokoontumiskerroista sekä työnantajan edustajalta vaadittavasta osaamisesta ja tosiasiallisesta toimivallasta.
 • Täsmennetään työpaikka-käsitettä lainsäädännöllisesti työsuojeluvaltuutettujen kuormituksen vähentämiseksi sekä monipaikkaisen työn tarpeita vastaavaksi.
 • Säädetään työsuojeluvaltuutetun läsnäolo pakolliseksi viranomaisten järjestämissä työsuojelun tarkastustilaisuuksissa.
 • Kehitetään työsuojeluviranomaisten toimintavaltuuksia ja lisätään viranomaisresursseja vastaamaan työelämän nopeutuvia valvontatarpeita.
 • Tuetaan kuntoutustarpeen selvittämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sairaslomien pitkittymisen ehkäisemiseksi sekä työelämään paluun helpottamiseksi.
 • Painotetaan ammatillista kuntoutusta aiempaa enemmän työkykyongelmien ratkaisemisessa luomalla työnantajalle velvoite tarjota sairauslomalta työhön palaavalle työntekijälleen esimerkiksi aidosti työkyvyn palautumista tukevaa työkokeilua.
 • Säädetään työsuhteessa olevalle osatyökyvyttömyyseläkeläiselle ehdoton oikeus saada lyhentää työaikaansa siten, että hän voi jatkaa työsuhteessaan jäljellä olevan työkykynsä ja osatyökyvyttömyyseläkkeen ansiorajojen puitteissa. 
Icon
sopimusjärjestelmän kehittäminen.
Sopimusjärjestelmän
kehittäminen
Icon
Työelämän turvallisuuden vahvistaminen
Työelämän
turvallisuuden
vahvistaminen
Icon
Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
Osaamisen
tunnistaminen ja
kehittäminen
Icon
Toimiva yhteiskunta
Toimiva
yhteiskunta
Eduskuntavaalit 2023

Parempi työelämä rakennetaan yhdessä sopien.