Hoppa till huvudinnehållet

Småbarnsåren

Image
Kiire, kellosta aikaa

Småbarnsåren

Du lever för fullt både på arbetet och fritiden och önskar att du ens någon gång skulle få se på din favoritserie i fred på soffan och låta pulsen gå ner. På jobbet är det så mycket att du borde arbeta övertid och också hemma ska du hinna med mycket.
Är du ännu inte medlem? Bli medlem redan idag.

 

Se hur Pro skulle kunna hjälpa dig, småbarnsårens hjälte

 


Våra kärntjänster
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Du har till ditt förfogande kollektivavtalet för din bransch

Den synligaste delen av vårt arbete är att avtala och övervaka avtalen. Vi avtalar med arbetsgivaren om bland annat minimilöner, arbetstider och lönetillägg. 

Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Våra sakkunniga till din tjänst

Utöver förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på din egen arbetsplats har du Pros sakkunniga och jurister till din hjälp. Rättshjälpen är helt riskfri och gratis för dig. 

Aikuinen mies on iloinen, juhlii
Du får sparrning och råd för att utvecklas i arbetslivet

Du får konfidentiella och konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i karriären, kan föra fram din kompetens och klarar arbetsintervjun.

Småbarnsåren
Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Råd i juridiska frågor

Som medlem i Pro får du utöver juridisk säkerhet i arbetslivet gratis telefonrådgivning i juridiska frågor i privatlivet. Äktenskapsförord, testamente, skilsmässa? Via Pro får du goda råd för priset av samtalsavgiften.

Kuusamon tropiikki, Studio lomatropiikista
Bekanta dig med Pros semesterställen

Alltid finns den i tankarna. Semestern alltså. Saknar du stuginkvartering, avslappnande spasemester eller är liftkort till bra pris mera er grej? Se Pros semesterförmåner.

Webinaari, online-luento
Se videor och webbinarier då du vill

Vi erbjuder en hisnande mängd arbetslivsvideor och -webbinarier som du kan nyttja precis då du vill. Du får information, tips och inspiration. 

Våra övriga tjänster
Ofta ställda frågor i din livssituation

Enligt arbetsavtalslagen har du rätt till tillfällig vårdledighet om ditt barn under 10 år eller ett annat barn under 10 år som bor permanent i ditt hushåll plötsligt insjuknar. Samma rätt gäller även för föräldern till ett barn som inte bor i samma hushåll som barnet. Den maximala längden på den tillfälliga vårdledigheten är fyra arbetsdagar. Den är avsedd för att ordna behandling eller ta hand om ett barn. Båda föräldrarna får ta tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod, men inte samtidigt.

Du har också rätt till tillfällig frånvaro från arbetet om din närvaro är nödvändig på grund av ett oförutsett och tvingande familjeskäl som har påverkat din familj på grund av sjukdom eller olycksfall. Meddela din arbetsgivare om frånvaron och orsaken till detta så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran måste du lämna en tillförlitlig förklaring av orsaken till frånvaron.

De flesta kollektivavtal föreskriver kort tillfällig ledighet. Kort tillfällig ledighet avser betald frånvaro från arbetet. Det blir aktuellt om din familj drabbas av plötslig sjukdom eller om någon nära anhörig dör. En kort tillfällig ledighet är avsedd för att organisera exceptionell vård. Den korta tillfälliga ledighetens omfattning måste säkerställas i ditt eget kollektivavtal. Om det råder oenighet om den korta tillfälliga ledigheten eller dess längd bör du kontakta förtroendemannen på arbetsplatsen eller branschombudsmannen.

Semesterpremie/-penning är ett extra arvode utöver din semesterlön, vilket är 50 procent av din semesterlön. Den betalas utöver den normala lönen vanligtvis antingen före eller efter semestern eller i två delar före och efter semestern. Semesterpremien/-penningen grundar sig inte på semesterlagen, utan på kollektivavtal, arbetsavtal eller praxis på arbetsplatsen. (* Det heter semesterpremie i den privata sektorn och semesterpenning i den offentliga.)

Semesterersättning avser ersättning som betalas ut när en anställning upphör eller när arbetstagaren till exempel ska göra sin militärtjänst. Semesterersättningen ersätter outnyttjad semester. Semesterpremie/-penning bör därför inte förväxlas med semesterlön eller semesterersättning, eftersom dessa två baseras på lagen.

Man försöker ofta hantera för stor arbetsbörda genom att öka tiden som används till arbetet.  Arbetstakten ökar, pauserna faller bort och man fortsätter arbetet till och med på fritiden. Fastän övervakning av arbetstiden är arbetsgivarens lagstadgade uppgift, så vet arbetsgivaren inte alltid hur mycket egen tid arbetstagarna använder för arbetet. Om du utan att märka det håller på att hamna i en 24/7 arbetscirkel, stanna upp och tänk efter. Är det klokt att jobba så enormt med tanke på din ork? Blir arbetsgivaren van att kräva allt mer då du fortsätter arbetsdagen på egen tid? Skulle det vara dags att ta en diskussion med chefen?

Förtroendepersonerna informerar om arbetstidsnormernas innehåll. 

Anmäl dig som arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns E-tjänst på www.te-palvelut.fi/ senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas och självrisktid bestämmas bara för tid då jobbsökningen är i kraft.

Sänd första ansökan och bilagor till Pro-kassan

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks från arbetslöshetskassan. Du kan sända den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till arbetslöshetskassan efter två veckors arbetslöshet eller permittering. Behändigast får du dem sända via Pro-kassans e-tjänst.  Men du kan också fylla i pappersblanketten och sända den med bilagor per post, om det inte är möjligt att använda e-tjänsten. Notera att man inte kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i förväg, men man måste likväl ansöka om den inom tre månader från den dag man vill att inkomstrelaterad dagpenning betalas för.

Sänd fortsatt ansökan lätt via Pro-kassans e-tjänst

Om du är helt arbetslös sänder du nästa ansökan eller fortsatt ansökan för fyra kalenderveckor (från måndag till söndag) eller för en hel kalendermånad genast perioden blivit full. Gör så fastän kassan inte skulle ha gett beslut om den första ansökan, så att ansökan inte blir för gammal. Inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid i efterskott, men den betalas inte för längre tid än tre månader bakåt. Ansökan ska vara i kassan inom tre månader från den dag för vilken du söker inkomstrelaterad dagpenning. 

 

Under familjeledigheten gäller särskilt skydd mot uppsägning. Enligt arbetsavtalslagen får du inte sägas upp på grund av graviditet eller på grund av att du använder din rätt till familjeledighet. Om arbetsgivaren säger upp en gravid arbetstagare eller en arbetstagare som använder familjeledighet anses uppsägningen ha berott på arbetstagarens graviditet eller användning av familjeledighet, såvida arbetsgivaren inte kan påvisa en annan grund för uppsägningen.

När du är familjeledig kan du bli uppsagd av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt. Inte heller då räcker en plan på att lägga ner verksamheten för att bli uppsagd, utan företagets verksamhet och den uppsagda arbetstagarens anställning måste upphöra samtidigt.

När familjeledigheten upphör omfattas du av normal anställningstrygghet. Uppsägningstiden börjar löpa tidigast den dag arbetstagaren återgår till arbetet efter familjeledighet.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren ingått flera på varandra följande visstidsanställningar som fortsätter oavbrutet eller med korta avbrott, intjänar arbetstagaren bland annat semester och löneförmåner som baserar sig på anställningens längd. 

Arbetsavtalslagen begränsar inte ingående av visstidsavtal på arbetstagarens eget initiativ. 

Först och främst måste du ha en arbetshistorik på minst 20 år innan ledigheten börjar. Detta inkluderar avlönad anställning som tjänar in till pension och entreprenörskap från 18 års ålder. I arbetshistoriken kan man även inkludera den period som du har varit vårdledig, gjort din bevärings- eller civiltjänst eller den period som du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Alterneringsledighet förutsätter även att du har arbetat heltid och arbetat för samma arbetsgivare kontinuerligt i minst 13 månader innan ledigheten börjar. Arbetstiden måste ha överskridit 75 % av den arbetstid för heltidsanställda som gäller inom sektorn. 13-månadersperioden kan omfatta upp till 30 obetalda kalenderdagar.

För att få vara alterneringsledig måste dessutom en arbetssökande anställas som vikarie. Personens arbetslöshet ska ha fortlöpt kontinuerligt eller i delar i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår alterneringsledigheten. En dags arbetslöshet räcker om vikarien är arbetssökande under 30 år och har avlagt en yrkes- eller universitetsexamen för högst ett år sedan eller om vikarien är under 25 år eller över 55 år i början av alterneringsledigheten.

Anställningsvillkoren för den utsända arbetstagaren fastställs åtminstone på grundval av finsk lagstiftning och kollektivavtal, med förbehåll för lagstiftningen i arbetslandet. Enligt lagen har en utsänd arbetstagare rätt att få ett arbetsavtal skriftligen innan hen reser utomlands.

Den utsända arbetstagaren har vanligtvis rätt till dagpenning och resor och boende som betalas av arbetsgivaren.

Vanligtvis ingår arbetstagare som är utsända utomlands i det finska socialförsäkringssystemet. Socialförsäkringen påverkas dock av det land dit du är på väg. Din arbetsgivare måste dock ansöka om ett intyg eller beslut om att du omfattas av den finska socialförsäkringen när du är utomlands.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.